Studiegids

nl en

Actuele juridische vraagstukken en spraakmakende rechtspraak

Vak
2022-2023

OUDE VERSIE/INFORMATIE: nog aan te passen voor 2022/2023

Toegangseisen

(Zgn. Voorlopig) Toegelaten tot Honours College Law.

Beschrijving

Deze vakbeschrijving is onder voorbehoud van wijzigingen

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
In de zgn. oriëntatiefase studenten kennis laten maken met Honours College Law. Hen laten ervaren of zij, in vergelijking met de reguliere bachelorvakken, geschikt zijn voor andersoortig (honours) onderwijs (zoals seminars, practica, gastcolleges, excursies) en andersoortige toetsvormen (zoals journals, papers, presentaties) waarbij in hoge mate participatie wordt verwacht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak).
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
De student kan het recht van en vanuit verschillende disciplines thematisch benaderen; de student kan vanuit een geïntegreerde benadering kennis toepassen op diverse concrete en actuele casus; de student kan op zelfstandige reflecterende wijze omgaan met literatuur de student kan vragen stellen en in discussies vragen beantwoorden en standpunten verdedigen; de student is in staat in werkstukken van beperkte omvang (journals) en van meer uitgebreide omvang (paper) een goede schriftelijke analyse en reflectie te geven op onderwerpen.

Onderwijsvorm

Werkcolleges
Interactieve bijeenkomsten, waarbij de studenten academisch en intellectueel worden uitgedaagd (o.a. vragen stellen, inhoudelijke participatie en discussie). In de werkcolleges zal, voor zover het online onderwijs dat toelaat, veelal een echte werkmodaliteit zijn geïncorporeerd – doorgaans mede aan de hand van casus of vragen – waarin studenten in subgroepjes concreet aan het werk gaan c.q. aan opdrachten worden gezet.

Aantal à 2-3 uur: 6 á 7
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en jurisprudentie.
Voorafgaand aan een de bijeenkomst (met uitzondering van het eerste werkcollege) dient door de student een zogenoemd ‘journal’ te worden ingediend.

Deze bijeenkomsten worden vooraf gegaan door een enkele inleidende bijeenkomsten voor alle (voorlopig) toegelaten 1e jaars studenten. Verzorgd door Mw. prof.mr.dr. M.A.H. van der Woude, en door dr. Martine Beijerman.

Alhoewel corona op het moment waarop dit wordt geschreven afneemt en fysiek onderwijs weer mag, zal een excursie/werkbezoek zo goed als zeker helaas nog niet mogelijk zijn.

Aanwezigheid bij en participatie aan dit vak is natuurlijk verplicht. Zoals bij alle vakken van HC Law. Dit, mede i.v.m. het karakter en de opzet van HC Law en de vakken daarvan, die daardoor mede de status van praktische oefening hebben.

Toetsing

Toetsvorm(en)

Ten tijde van het inschrijven voor de twee Oriëntatievakken wordt definitief bekend gemaakt welke toetsvormen er bij dit vak worden gehanteerd. Er wordt daarvoor gekozen uit journals en/of een paper en/of portfolio. Dit gaat mede afhangen van de nog vast te stellen en in het onderwijs te behandelen concrete vraagstukken en rechtspraak.

 • Journals
  De student dient voorafgaand aan de werkcolleges een zgn. journal te schrijven aan de hand van de voor die week voorgeschreven literatuur. Indien van toepassing wordt het moment van inleveren daarvan gepubliceerd op Blackboard.
  In een journal geeft de student op zelfstandige reflecterende wijze zijn visie op de literatuur van die week.
  Het journal is geen samenvatting van de opgegeven stof, maar betreft een subjectieve beschouwing van de stof waarin de studenten kunnen aangeven wat ze interessant vonden aan de literatuur, wat hun opviel aan de opgegeven stof en wat daarvan de achterliggende reden is. Ook kan uiteen worden gezet welke vragen de literatuur oproept bij de studenten, en wat ze graag nog toegelicht zouden willen zien tijdens de colleges.
  Het journal bedraagt een ½ tot maximaal 1 A 4-tje (400 woorden).
  Van belang hierbij zijn: de kwaliteit van het journal, zowel inhoudelijk als qua taalbeheersing, en de participatie en voorbereidingsgraad van studenten die daaruit blijkt.

 • Portfolio
  Zo nodig levert de student voorafgaand aan één of enkele bijeenkomsten een opdracht in, afhankelijk van de opdracht (bv. vragen n.a.v. studiestof) is dat individueel of in groepsverband. Het kan ook bv. een verslag betreffen n.a.v. een eventuele studie-excursie. Voldoende beoordeling is verplicht om het vak af te ronden.

 • Eindopdracht /paper
  Studenten schrijven ter afsluiting een verdiepende paper. Meestal is dat een opdracht over een van de thema’s waarover een werkcollege is verzorgd.

Inleverprocedures
De journals en eventuele eindopdracht worden ingeleverd via Brightspace.

Examenstof
Tot de tentamenstof behoort de verplichte literatuur, jurisprudentie en alle stof die tijdens de werkcolleges aan bod is gekomen. Bij de eindopdracht wordt van de studenten tevens verwacht dat zij zelf literatuur en jurisprudentie zoeken.

Periode

Tijd: 17:15-20 uur

Maandag 11 april
Dinsdag 19 april (deze bijeenkomst begint om 18:15, d.w.z. een uur later dan gebruikelijk)
Maandag 25-apr
Maandag 2 of dinsdag 3 mei
Dinsdag 10 mei
Maandag 16 mei
Maandag 23

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

De verplichte en aanbevolen literatuur wordt via Brightspace bekendgemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Contactpersoon/vakcoördinator: Mr.dr. C. Bouteligier
Werkadres: n.v.t.
Telefoon: -
E-mail: honours@law.leidenuniv.nl