Studiegids

nl en

Recht, literatuur en film

Vak
2022-2023

Toegangseisen

(Zgn. Voorlopig) Toegelaten tot Honours College Law.

Voorlopig toegelaten deelnemers volgen de zogenoemde 'Oriëntatiefase'. Dit is een programma van in totaal 10 tot 11 bijeenkomsten.

Oriëntatiefase

Dit programma bevat: (1) Twee introductiebijeenkomsten; (2) Het volgen van 1 van de 2 verbredende/verdiepende vakken 'Criminaliteitsbestrijding' of 'Recht, literatuur en film'. Beide vakken beslaan in beginsel 5 werkcolleges; (3) Deelnemers volgen ten slotte 2 van 4 workshops die zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling.

De Oriëntatiefase loopt van half maart tot half juni (NB: in de tentamenweken vinden geen bijeenkomsten plaats).

Nadere informatie volgt op de Brightspace-pagina van (het voorlopig) Cohort 22-23.

Beschrijving

In het interdisciplinaire vak 'Recht, literatuur en film' staat het denken over grondslagen en kernbegrippen van het recht centraal. Dit doen wij vanuit literaire of filmische verhalen; vanuit verhalen over de mens en de werkelijkheid die belangrijke inzichten verschaffen over het recht. Het recht is immers een menselijk construct dat gebaseerd is op een bepaald mens- en wereldbeeld. Het reflecteren op en van gedachten wisselen over (beginselen en idealen van) het recht begint daarom met nadenken over de eigen wereld- en levensbeschouwing.

Wat is rechtvaardigheid, en welke rol kan rechtvaardigheid spelen in de theorie en de praktijk van het recht? Wat betekent het om te oordelen over een ander als rechter, of als lid van een jury? Helpt empathie misschien om tot een beter oordeel te komen? Zou er ruimte moeten zijn voor vergeving in het recht, of dient het recht juist de vergelding? In hoeverre is het recht theatraal, en wat gebeurt er wanneer een rechtszaak verwordt tot een mediaspektakel? Dit zijn kernvragen die in dit vak aan de orde komen. In de bijeenkomsten ligt de nadruk op filosofische duiding van de verschillende werken.

Voor onze reflectie vertrekken wij vanuit film, literatuur en filosofie. Een breed scala van denkers en schrijvers komt aan bod: onder meer Martha Nussbaum (1948), Fjodor Dostojevski (1821-1881) en Albert Camus (1913-1960). Ook de film Twelve Angry Men (1957) en het proces van O.J. Simpson (1995) hebben een prominente rol.

Dit vak is bedoeld voor zowel studenten Criminologie als Rechtsgeleerdheid.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
Doel is om studenten inzicht te verschaffen in verschillende filosofische en theoretische achtergronden van grondbeginselen van het recht, als ook kennis bijbrengen van centrale rechtsfilosofische uitgangspunten en kernbegrippen binnen Law and Humanities. Studenten worden uitgedaagd om zelf gedachten te formuleren over deze beginselen en kernbegrippen in relatie tot het recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak).
Na afronding van het vak kunnen studenten:

  • filosofische, literaire en filmische verhalen interpreteren en begrijpen;

  • grondbeginselen van het recht kritisch evalueren aan de hand van een (zelfgekozen) literair werk of film;

  • teksten analyseren, verbanden leggen en een eigen standpunt innemen ten aanzien van het begrip ‘rechtvaardigheid’ naar aanleiding van filosofische, literaire teksten en films.

Onderwijsvorm

Werkcolleges
Werkcolleges, waarbij de studenten academisch en intellectueel worden uitgedaagd (o.a. vragen stellen, inhoudelijke participatie en discussie).

Aantal à 2-3 uur (eenmalig 4 uur in verband het kijken van de film): 6

Vereiste voorbereiding door studenten: het bestuderen van de opgegeven literatuur.

Voorafgaand aan een de bijeenkomst (inclusief het eerste werkcollege!) dient een opdracht te worden ingeleverd.

Aanwezigheid bij en participatie aan dit vak is verplicht, zoals bij alle vakken van HC Law. Dit, mede i.v.m. het karakter en de opzet van HC Law en de vakken daarvan, die daardoor mede de status van praktische oefening hebben.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Eindopdracht: paper of presentatie

Studenten schrijven ter afsluiting een verdiepende paper of houden een presentatie.

Bij de beoordelingscriteria van de eindpaper of de presentatie is er ook een criterium m.b.t. de wekelijkse opdrachten. Deze opdrachten tellen dus mee voor de bepaling van het eindcijfer.

Inleverprocedures
Via Brightspace uploaden van de wekelijkse opdrachten en de eindpaper. De presentaties vinden fysiek plaats.

Examenstof
De wekelijkse voorgeschreven stof en datgene wat tijdens de werkcolleges aan de orde is gekomen. Voor de eindopdracht kiezen studenten zelf een specifiek onderwerp binnen een van de thema’s die behandeld zijn.

Periode

Tijd: 17:15-20:00 uur

Dinsdag 11 april
Dinsdag 18 april
Dinsdag 25 april
Dinsdag 9 mei

plus: een gezamenlijk nader af te spreken vijfde eindbijeenkomst in juni

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

De verplichte en aanbevolen literatuur wordt via Brightspace bekendgemaakt. De film Twelve Angry Men kijken wij gezamenlijk op locatie.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Contactpersoon/vakcoördinator: mr.dr. C. Bouteligier
Werkadres: n.v.t.
Telefoon: -
E-mail: honours@law.leidenuniv.nl