Studiegids

nl en

Terrorisme en terrorismebestrijding

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Toegelaten tot HC Law

Beschrijving

In dit vak zal uitvoerig worden stilgestaan bij het fenomeen terrorisme: waar hebben we het eigenlijk over, als we iets ‘terrorisme’ of ‘terreur’ noemen? En wat weten we over de aanpak van dit fenomeen? Het vak kent een interdisciplinaire insteek, wat betekent dat we het fenomeen terrorisme – een complex probleem – niet alleen vanuit de juridische hoek zullen bekijken. Zo zullen we vanuit een historisch perspectief kijken naar de ontwikkeling van terrorisme in Nederland, maar zal er ook uitgebreid aandacht worden besteed aan de politisering – en daarmee de politieke en maatschappelijke beladenheid van het fenomeen terrorisme. Door middel van wekelijkse interactieve werkcolleges zullen we ons wekelijks in een ander aspect verdiepen al dan niet samen met (internationale) gastdocenten. Het is de bedoeling dat studenten aan het einde van het vak een kritisch perspectief hebben ontwikkeld ten aanzien van terrorisme en de bestrijding ervan.

Leerdoelen

Na afloop van het vak:

 • Hebben studenten een goed begrip van de problematiek rondom de definiëring van terrorisme en gewelddadig extremisme en de politieke beladenheid van de termen en kunnen ze dit ook beargumenteren.

 • Kunnen studenten verschillende voorbeelden geven van terrorisme en ook beargumenteren waarom deze gedragingen – juridisch gezien – als dusdanig kunnen worden bestempeld.

 • Kunnen studenten voorbeelden geven van verschillende wijzen waarop terrorisme en gewelddadig extremisme (inter)nationaal wordt bestreden en tegen welke uitdagingen in de praktijk van die bestrijding wordt aangelopen.

 • Kunnen studenten kritisch reflecteren op de verschillende juridische, financiële en maatschappelijke terrorismemaatregelen en beargumenteren hoe deze maatregelen bijdragen aan een verstandige en effectieve bestrijding van het fenomeen terrorisme.

 • Kunnen studenten kritisch reflecteren op de maatschappelijke implicaties van de bestrijding van terrorisme en gewelddadig extremisme.

 • Kunnen studenten een standpunt innemen over een van de besproken thema’s inzake terrorisme en terrorismebestrijding en weten ze dit op een wetenschappelijke manier – gebruikmakend van inzichten uit verschillende disciplines – te onderbouwen en verdedigen.

Onderwijsvormen

Aanwezigheid bij en participatie aan dit vak is natuurlijk verplicht. Zoals bij alle vakken van HC Law. Dit, mede i.v.m. het karakter en de opzet van HC Law en de vakken daarvan, die daardoor mede de status van praktische oefening hebben.

Periode

Blok 2, op de woensdag (en één keer de dinsdag).
Alle bijeenkomsten zijn van 17.15-20.00 uur.

OVERZICHT VAN DE BIJEENKOMSTEN – ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN:
Woensdag 9 november: Terrorisme, de risicosamenleving en voorzorgsdenken binnen het veiligheidsdomein – Prof. dr. mr. Maartje van der Woude
Woensdag 16 november: Oorzaken van terrorisme en gewelddadig extremisme: Inzichten vanuit de (kritische) criminologie – Dr. Fiore Geelhoed (o.v.b)
Dinsdag 22 november: Juridische kaders terrorismebestrijding in Nederland: Een rechtssociologische reflectie – Prof. dr. mr. Maartje van der Woude
Woensdag 30 november: National Security & Intelligence: tales from the field – gastdocent Merriem Rebbani, University of Montreal, Centre for International and Comparative Criminology
Woensdag 7 december: De financiering van terrorisme – gastdocent Dr. Tasniem Anwar
Woensdag 14 december: Counterterrrorism & Countering Violent Extremism, what are the complementarities and what are the challenges for practitioners – gastdocent Merriem Rebbani, University of Montreal, Centre for International and Comparative Criminology
Woensdag 21 december: Rondetafel discussie – Terrorisme en Gewelddadig Extremisme – gasten vanuit de rechtswetenschap, advocatuur, NGO’s en andere experts.

Toetsing

 • Studenten schrijven elke week een kort reflectieverslag waarin ze de vragen die door de docent zijn geformuleerd beantwoorden. Telt voor 25% mee in het eindcijfer.
  Dit reflectieverslag wordt iedere week om 12 uur ’s middags op de dag van het onderwijs ingeleverd. Deze verslagen worden van korte feedback voorzien.

 • Voor de afsluitende ‘Ronde tafel discussie’ bereiden de studenten allemaal een stelling voor (op basis van de literatuur van de voorgaande weken) die we tijdens deze bijeenkomst, waarvoor we ook experts zullen uitnodigen, gaan bespreken en bediscussiëren.
  Van de studenten wordt ook een zeer actieve bijdrage verwacht tijdens deze discussies.
  Het inleveren van de stelling + een toelichting van de stelling (zodat deze zo kan worden ingebracht tijdens de rondetafel discussie) samen met de participatie tijdens deze bijeenkomst telt mee voor 15% van het eindcijfer.

 • Een betogend, beschouwend, essay van 5000 woorden (dat is inclusief verwijzingen en literatuurlijst) over een van de thema’s zoals in het vak aan de orde gekomen.
  Deze vormt 60% van het eindcijhferschrijven de studenten
  De deadline voor het inleveren van het essay is 15 januari 2023 om 12 uur ’s middags.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

De literatuur zal via Brightspace uiterlijk twee weken voor aanvang van het vak bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Via de administratie van Honours College Law: honours@law.leidenuniv.nl

Minimum en maximum aantal deelnemers

14-24

Contact

honours@law.leidenuniv.nl