Studiegids

nl en

Student-assistent onderzoek (participatie in en bijdrage aan facultair wetenschappelijk onderzoek)

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law. Tevens wordt een kennismakings- en geschiktheidsgesprek gevoerd met de studenten die zich hebben aangemeld.

Teneinde voldoende beslagen ten ijs te komen geldt in beginsel als ingangseis ook dat je een vak uit de 4e Pijler (van HC Law) moet hebben gedaan: ‘onderzoekvaardigheden en wetenschapsfilosofie’.
Welke vakken dat betreft kan je zien in het Pijleroverzicht van jouw cohort (dat is/wordt opgenomen in de Cohort-Brightspace-omgeving).
Op dit moment is dat natuurlijk het vak ‘Onderzoek naar Recht in de Samenleving. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar het recht’. (Maar) In het Pijleroverzicht is ook aangegeven dat één van de volgende vier vakken ook voldoet: 'Gender en recht' (voorheen) / ‘Gender, Race, Intersectionality and Law’ (nieuw), en ‘Terrorisme en terrorismebestrijding’, en (m.i.v. 1-9-2022 worden toegevoegd): ‘Mensenhandel’ en ‘Vertrouwen van jongeren in publieke instellingen’;
en de twee ‘oude vakken’: 'Understanding Imprisonment' (voorheen) alsmede ‘Using the Rule of Law. The Case Bosnia-Herzegowina’ (voorheen).
Een HC Law student 3e jaars ba Criminologie voldoet sowieso aan de inganseis gelet op diverse vakken in dit curriculum die betrekking hebben op voor onderzoek benodigde zaken.
Neem in geval van complicaties of deficiëntie m.b.t. deze eis zo nodig contact op met de vakcoördinator.

Beschrijving

Een van de onderdelen/vakken van het programma van HC-Law is dat de studenten op enigerlei wijze worden betrokken bij facultair wetenschappelijk onderzoek van medewerkers. Studenten maken kennis met dergelijk onderzoek, zien en ervaren hoe zich dat voltrekt, leveren daaraan bijdragen, en ondergaan dienaangaande een leerproces.
Het betreft jaarlijks vele en heel diverse projecten en onderwerpen. De ‘onderzoeksassistent’ kan in ruime zin worden ingezet bij aangelegenheden betreffende wetenschappelijk onderzoek en projecten - zie hieronder. De wijze waarop studenten daaraan deelnemen en daarin participeren kan vele vormen hebben. Ook bijvoorbeeld het mede opzetten van én inhoudelijk betrokken zijn bij een symposium of wetenschappelijk congres behoort tot de mogelijkheden. Belangrijk is dat studenten actief zijn en veel doen.

De omvang is 5 of 10 ec. De omvang alsmede de periode en wekelijkse intensiteit wordt bepaald door enerzijds de mogelijkheden en behoefte van het onderzoek en de onderzoekers en anderzijds de mogelijkheden (beschikbare tijd) van studenten

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
Studenten betrekken bij facultair wetenschappelijk onderzoek. Belangrijk is dat een student kennis maakt met dergelijk onderzoek, ziet en meemaakt en beleeft hoe zich dat voltrekt, daaraan substantiële bijdragen levert, daarin participeert, en dienaangaande een leerproces ondergaat.

Onderwijsvorm

Onderzoek – een soort combinatie van practicum en privatissimum
Ter oriëntatie over wat voor soort mogelijke projecten het gaat volgt onderstaand een greep uit de lijst ‘Overzicht projecten onderzoeksassistent’ van de afgelopen jaren:

 1. De aanpak van radicalisering bij jongeren
 2. De betekenis van Europese grondrechten voor het Nederlands bestuursrecht
 3. Het leefklimaat in Nederlandse gevangenissen / Life in Custody
 4. De interactie tussen forensisch technisch deskundigen en juridische actoren in het strafproces
 5. De fraudesignalerende rol van de curator
 6. Regulering en aanpak van plastic vervuiling/Leiden Advocacy Project on Plastic
 7. Financieel congres, en nieuwe druk ‘Compendium Financieel recht’
 8. De rol van financiële- en schuldenproblematiek binnen het strafrecht
 9. Werk- en organisatieculturen en effectief management: leren van fouten.
 10. Victim Impact Statement op de overtuiging van schuld
 11. On War, Peace and Global Justice: The Paramount Role of International Law, en betrokkenheid bij de ‘Kroniek Internationaal Publiekrecht’
 12. Business and human rights
 13. The Decline of the Multilateral Treaty
 14. Against Justice: Non-staff Personnel in the UN Internal Justice System
 15. Access to justice in the EU Legal Order
 16. Lawyers and psychology
 17. Thuiswerken en arbeidsrecht
 18. Mensenhandel – arbeidsuitbuiting
 19. Equality in youth justice & Sentencing children for murder
 20. Ethische en maatschappelijke impact van data science projects
 21. Law and healthcare robots
 22. De procespositie van minderjarigen in het civiel recht
 23. Pilot Jongerenrechtbanken in Amsterdam
 24. Oneerlijke prijzen en misleidende prijsaanbiedingen
 25. Onderzoek naar affaires waarbij vrijheid van meningsuiting in het gedrang kwam/komt (bv. vanwege oliebelangen en terrorismedreiging).
 26. Internationaal vergelijkend onderzoek naar het voorportaal van de civiele procedure
 27. De Europese integratie van het financiële recht.
 28. Is het mogelijk de invloed die Tweede Kamerleden hebben te meten en te bezien hoe dat bijdraagt aan electoraal succes?
 29. Rechtvaardigheidsoordelen in relatie tot relevante slachtofferervaringen
 30. Onderzoek over de toepassing van het rechterlijk pardon

Toetsing

Opdrachten onderzoek – practica en privatissima

Aanmelden

Op di. 6 september 2022 vindt de 3e jaars voorlichtingsbijeenkomst plaats over o.a. dit vak.
Rond de 3e of 4e week van september 2022 ontvangen de 3e jaarsstudenten een overzicht van de diverse onderzoeksprojecten en mogelijkheden tot participatie in en bijdrage en deelname aan facultair wetenschappelijk onderzoek zoals die dan bekend zijn (meestal zijn dat er 15-20).
Bij ieder project wordt vermeld:
onderwerp, naam begeleider(s), afdeling, periode, aantal studenten, korte inhoudelijke nadere informatie.
NB In januari/februari 2023 wordt, in een soort 2e ronde, nogmaals een mail gestuurd met de nog beschikbare en eventueel nieuwe onderzoeksprojecten (meestal zijn dat er 5-8).

Studenten kunnen daarna op voorgeschreven wijze bij de administratie van HC Law aangeven aan welk project(-en) zij graag willen meedoen. Een student kan maximaal twee projecten opgeven. In die mail dient tevens het cijfergemiddelde te zijn vermeld en als bijlage de cv te worden opgenomen.

De verzamelde gegevens worden vervolgens aan de contactpersoon/onderzoeker gestuurd die de regie van dat onderzoek voert. Een student wordt door of via hem/haar uitgenodigd voor een kennismakings- en geschiktheidsgesprek. Tijdens het kennismakings- en geschiktheidsgesprek zal ook de omvang (5 of 10 ec) e.d. ter sprake komen.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. Claudia Bouteligier

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C0.09

 • Telefoon: 071 - 527 7628

 • E-mail: honours@law.leidenuniv.nl