Studiegids

nl en

Vertrouwen van jongeren in publieke instellingen zoals de rechterlijke macht en de politie, en in de rechtstaat

Vak
2022-2023

Onder voorbehoud, nog nader aan te passen voor 2022/2023

Toegangseisen

Studenten toegelaten tot Honours College Law.

Beschrijving:

Het (gebrek aan) publiek vertrouwen in overheids- en semi-overheids-instellingen (zeg maar de organisaties van de publieke sector in het algemeen) is vaak in het nieuws. Hiervoor wordt veelal verwezen naar algemeen kwantitatief onderzoek waaruit zou volgen dat ‘het vertrouwen’ in de rechtspraak, politiek of politie gedaald of gestegen is. Maar wat zeggen die cijfers eigenlijk?
In dit vak wordt deze vraag verder verkend. Het publiek vertrouwen in instituties, zoals de rechtspraak, maar ook andere instellingen zoals de politie en gemeentelijke instanties, staat centraal. We zullen ons met name richten op het vertrouwen van jongeren.
Tijdens de bijeenkomsten komen vragen aan de orde als:
Hoe associëren jongeren zich met de rechtsstaat? Hoe denken zij over de instituties? Welke ervaringen hebben zij met de instituties? Hoe zit het met het/hun vertrouwen daarin? En wat doen vertegenwoordigers van instituties om het vertrouwen te krijgen en te behouden? En waarom is de vraag naar het publiek vertrouwen eigen een belangrijke vraag?

In zes bijeenkomsten worden deze vragen vanuit verschillende invalshoeken belicht. In de bijeenkomsten komen zowel theorie als praktijk aan de orde.
Verschillende (gast)docenten zullen aandacht besteden aan theoretische aspecten van publiek vertrouwen en hoe vertrouwen tot stand of juist ondermijnd kan worden.
Daarnaast zullen praktijkdocenten (kinderrechter, jeugdrechtadvocaat, jongerenwerker en docent) uit hun eigen ervaring vertellen over de thema’s die in dit vak aan de orde komen. Zij zullen vooral stilstaan bij de dilemma’s waarmee zij worden geconfronteerd en hoe zij daarmee omgaan.

Naast de theorie- en praktijkcolleges is het doen van een eigen onderzoek naar vertrouwen onder jongeren een belangrijk onderdeel van het vak.
Iedere week wordt een deelopdracht ter voorbereiding op het onderzoek gegeven. Voor dit onderzoek ga je ook in gesprek met leerlingen van een middelbare school in Den Haag. Het vak wordt afgesloten met een verslag van jouw eigen onderzoek waarin een probleemanalyse en probleemstelling zijn verwoord.

Thema's: publiek vertrouwen - vooral onder jongeren; rechtspraak, politie, rechtsstaat; onderzoeksmethoden; theorie en praktijk.
Vaardigheden: uitvoeren van (empirisch) onderzoek o.a. onder jongeren; helder en compact schrijven, discussiëren.

Leerdoelen

Bij het succesvol afronden van dit vak zul je:

  • kennis hebben van het belang en de betekenis van publiek vertrouwen in de instituties;

  • dit vraagstuk kunnen problematiseren en hierop kunnen reflecteren;

  • meer in het bijzonder inzicht hebben in de wijze waarop dit thema speelt onder jongeren;

  • ervaring hebben met het doen van veldonderzoek in grootstedelijk gebied; en

  • kennis hebben van verschillende methoden voor het uitvoeren van een dergelijk onderzoek.

Onderwijsvormen

Zes keer een college/seminar, én een slotbijeenkomst,
in blok 4 (de periode van di. 12 april t/m di. 23 mei 2023),
hoogstwaarschijnlijk op de dinsdag, van 17:15 tot uiterlijk 20:00 uur.

De bijeenkomsten vinden plaats op de Campus Den Haag en soms op locatie.
Daarnaast zijn er in beginsel nog twee bijeenkomsten met leerlingen van een middelbare school.

Periode

De zes seminar/college-bijeenkomsten zijn hoogstwaarschijnlijk op de dinsdag in de periode van di. 11 april t/m di. 23 mei 2023.

Locatie

Wellicht op een locatie in een wijk in Den Haag (waarop het onderzoek zich richt);
en in en op de Campus Den Haag.

Toetsing

(a) De studenten dienen drie reflectiepapers
op te stellen voorafgaand aan de in de syllabus genoemde werkcolleges.
Deze papers dienen ter voorbereiding op de discussie met de gast- en praktijkdocenten en bevatten een reflectie op de voor die week voorgeschreven literatuur.
Het gemiddelde van de reflectiepapers weegt mee voor 50 % van het eindcijfer.

(b) Het vak wordt afgesloten met een individuele paper,
waarin verslag gedaan wordt van het empirisch onderzoek, de gelezen literatuur en de inhoud van de colleges. Dit paper bevat een probleemverkenning en een probleemstelling voor verder onderzoek.
Voor iedere werkgroep krijgen de studenten een deelopdracht ter voorbereiding op het individuele paper.
Het individuele paper weegt mee voor 50 % van het eindcijfer.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

De voorgeschreven en aanbevolen literatuur wordt opgenomen in een voorafgaand aan de cursus te verspreiden syllabus dan wel via Brightspace.

Aanmelden

Via de administratie van Honours College Law: honours@law.leidenuniv.nl.

Minimum en maximum aantal deelnemers

14-20

Contact

  • Vakcoördinator: prof. mr. R.C. Hartendorp

  • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden (kamer A3.14)

  • Bereikbaarheid:

  • Telefoon: 06 215 17 109

  • E-mail: r.c.hartendorp@law.leidenuniv.nl