Studiegids

nl en

Werkplaats voor de mediëvist

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten BA Geschiedenis.

Beschrijving

Het college biedt een kijkje in één van de belangrijkste keukens van de mediëvist: het middeleeuwse boek. We besteden aandacht aan de skills die nodig zijn om deze objecten in al hun rijkdom en gelaagdheid te leren analyseren: niet alleen de inhoud, maar ook de vorm. Zo maken we kennis met paleografie, codicologie, de studie van fragmenten en van collectie- of bezittersgeschiedenis. Hoe vind je informatie over teksten, manuscripten of collecties? Methoden die bij het opsporen en analyseren van bronnen kunnen worden ingezet, de vereisten die daaraan worden gesteld en de problemen die dat oproept komen daarbij aan de orde. Daarbij maken we ook zeker kennis met de digitale omslag die de discipline handschriftenkunde heeft doorgemaakt: de standaarden, werkomgevingen en digitale tools die dit heeft opgeleverd.

Het college is opgezet als praktijkcollege, bedoeld om de deelnemers hands-on te laten oefenen met bronnenonderzoek en daarvan op formeel correcte wijze verslag te doen in korte presentaties en schriftelijke opdrachten. Een deel van de colleges wordt verzorgd in de Leidse UB (middeleeuwse handschriften) en/of in samenwerking met andere collecties met middeleeuwse manuscripten.

Het hulpvak is verbonden aan de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis.

Leerdoelen

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van het gebruik van middeleeuwse bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie, codicologie, bronnenkunde.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

 • 2) De student verwerft inzicht in hoe het middeleeuwse boek in het academisch onderzoek een bron kan zijn voor informatie en interpretatie; hoe er in wetenschappelijke publicaties over geschreven wordt;

 • 3) De student oefent zelf met het gebruiken van en schrijven over dit soort bronnenmateriaal.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien jet niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van dit college worden getoetst in twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1: schriftelijk tentamen

 • Deeltoets 2: kort werkstuk, bijv. gericht op de analyse van de externe en (tekst-)interne kenmerken van een middeleeuwse geschreven bron

Weging

 • Deeltoets 1: 40%

 • Deeltoets 2: 60%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Zowel voor deeltoets 1 als voor deeltoets 2 geldt een minimale score van 5 (uit 10).

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • Raymond Clemens & Timothy Graham, Introduction to Manuscript Studies

Aanmelden

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Geen.