Studiegids

nl en

Internationaal privaatrecht (civiel)

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Zoveel landen, zoveel rechtsstelsels en zoveel rechters. In onze wereld van meer zo’n 200 staten rijzen voortdurend drie vragen: a) Zijn de rechters van de ene of de andere staat bevoegd om van een grensoverschrijdend geschil in een privaatrechtelijke zaak kennis te nemen? b) Welk van die circa 200 rechtsstelsels is van toepassing op een privaatrechtelijke rechtsverhouding die met twee of meer staten is verbonden? c) Heeft de uitspraak die de rechter van de ene staat doet, ook betekenis in een andere staat? Deze drie vragen staan centraal in het internationaal privaatrecht (IPR).

U leert hoe u vorenstaande vragen van IPR systematisch kunnen analyseren en beantwoorden, met behulp van diverse (deels Engelstalige) rechtsbronnen, zoals verdragen, verordeningen, wetgeving, rechtspraak en literatuur. U bent in staat het geldende IPR toe te passen op reële casusposities. Ook verkrijgt u inzicht in de rechtspolitieke dimensies van het IPR. Ten slotte wordt u uitgedaagd om na te denken over de richting waarin het IPR zich zou dienen te ontwikkelen. De cursus bestrijkt met name de onderdelen vermogensrecht en procesrecht van het Nederlandse en Europese internationaal privaatrecht. Het IPR heeft voorts raakvlakken met het internationaal publiekrecht, het Europees recht en de rechtsvergelijking.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak: studenten vertrouwd te maken met het Nederlandse en Europese internationaal privaatrecht, ten behoeve van praktische toepassing en kritische reflectie.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft grondige kennis en inzicht verworven in het Nederlandse en Europese internationaal privaatrecht (bevoegdheid, toepasselijk recht en erkenning/tenuitvoerlegging);

 • U bent in staat een casus te analyseren en op te lossen op het gebied van grensoverschrijdende privaatrechtelijke geschillen;

 • U bent in staat de weg te vinden in de bronnenverscheidenheid van het internationaal privaatrecht;

 • U bent in staat kritisch te reflecteren op de maatschappelijke en de rechtspolitieke rol van het internationaal privaatrecht.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6.

 • Namen docenten: prof. mr. C.G. van der Plas en mr. J.A. van der Weide.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie de Leidraad Internationaal Privaatrecht 2022/2023 (civiel).

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5.

 • Namen docenten: dr. E.S. Pannebakker en mr. J.A. van der Weide.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie de Leidraad Internationaal Privaatrecht 2022/2023 (civiel).

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen.

 • Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • L. Strikwerda & S.J. Schaafsma, Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2019.

 • Ars Aequi Wetseditie (K. Boele-Woelki en R. ter Rele red.), Internationaal Privaatrecht, Verordeningen, Verdragen & Wetten (meest recente druk).

 • Ars Aequi Jurisprudentie / T.M.C. Asser Instituut, Internationaal Privaatrecht, Rechtspraak (meest recente druk).

 • Leidraad Internationaal Privaatrecht / Master Rechtsgeleerdheid / Civiel recht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden (2022/2023)..

 • Via Brightspace wordt voorts verplicht studiemateriaal beschikbaar gesteld.

Aanbevolen studiemateriaal
Staat vermeld in de Leidraad Internationaal Privaatrecht 2022/2023 (civiel).

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. E.S. Pannebakker.

 • Bereikbaarheid: via het secretariaat Civiel recht:

 • Werkadres: KOG, Kamer B2.43.

 • Bereikbaarheid: maandag t/m donderdag van 09.00 – 17.00 uur en vrijdag van 11.00 – 15.00 uur.

 • Telefoon: 071 – 527 7400.

 • E-mail: mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht.

 • Afdeling: Civiel recht.

 • Kamernummer secretariaat: B2.43.

 • Openingstijden: maandag t/m donderdag van 09.00 – 17.00 uur en vrijdag van 11.00-15.00 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7400.

 • E-mail: mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.