Studiegids

nl en

Vakdidactiek 2 Kunstgeschiedenis/CKV, Kunst Algemeen

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding Kunstgeschiedenis/CKV, Kunst Algemeen

Beschrijving

Evenals in Vakdidactiek 1 staat in Vakdidactiek 2 het maken van keuzes over het wat en hoe van vaklessen centraal. In Vakdidactiek 2 ligt het accent vooral op het ontwerpen, geven en evalueren van complexere activerende, samenhangende, lessen voor de bovenbouw aan de hand van eigen, groeiende inzichten en opvattingen over goed vakonderwijs. Dit gebeurt aan de hand van de cyclus van ontwerpen, uitvoeren in de praktijk, evaluatie van lessen en theoretische analyse van de lessen.
Deelname aan de landelijke LIO-dag is verplicht.

Leerdoelen

 • De student is in staat vakperspectieven te herkennen, te benoemen en te gebruiken in lessen.

 • De student kan een samenhangende serie vaklessen ontwerpen en geven.

 • De student heeft een didactisch repertoire ontwikkeld van complexe varianten van activerende lessen.

 • De student kent opvattingen over inrichting van het betreffende schoolvak en kan hierover een onderbouwde mening geven en deze vertalen naar zijn onderwijspraktijk.

 • De student heeft op basis van opgedane onderwijservaring en vakdidactische theorieën, een vakdidactische praktijktheorie ontwikkeld en kan deze gebruiken voor het verantwoorden van de gegeven lessen in de eigen schoolcontext en voor het formuleren en realiseren van persoonlijke (leer-)voornemens op vakdidactisch gebied.

Rooster

Onderwijs verzorgt door het ICLON vindt plaats op maandag. Studenten ontvangen vanuit de ICLON onderwijsadministratie per e-mail informatie over het rooster.

Onderwijsvorm

 • Werkcolleges

 • Zelfstudie

 • Uitproberen van lessen in de praktijk

Toetsing en weging

Toetsing

Eindproduct Vakidactiek 2: beknopte beschrijving van de visie op het schoolvak, de opgebouwde vakdidactische praktijktheorie en een samenhangende serie lessen (van 3-5 lessen) in de bovenbouw, van de student. De informatie over de samenhangende lessenserie bestaat uit:

 • lesontwerpen en evaluatie-instrumenten, inclusief vakdidactische verantwoording van lessen afzonderlijk en hun onderlinge samenhang;

 • evaluatieresultaten van leerlingen;

 • video-opname van 1 les;

 • vakdidactische analyse van de lessen met onderbouwde suggesties voor verbetering van de les.

Voor de toetsing wordt de rubric vakdidacticus gebruikt. Voor de tentamendata zie het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Weging

Het cijfer voor 'Eindproduct Vakdidactiek 2' vormt het eindcijfer van het vak.

Herkansing

Het 'Eindproduct Vakdidactiek 2' kan worden herkanst. Zie voor de deadline het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten. Als het 'Eindproduct Vakdidactiek 2' na één herkansing nog onvoldoende is, dan moet het eindproduct volledig opnieuw worden gemaakt en op het volgende inlevermoment worden ingeleverd.

Literatuurlijst

Inschrijven

De ICLON Onderwijsadministratie regelt de inschrijving voor de studieonderdelen van de Lerarenopleiding. Dit geldt niet voor eventuele vakdeficiënties.

Contact

Vakdidactiek 2 wordt door diverse docenten gegeven. Coördinator van het vak: Drs. J.G.R. Wurth.

Opmerkingen

Onderzoek binnen studieonderdeel

Bij Vakdidactiek 2 worden de verschillende fasen ontwerponderzoek voorbereid, omdat op een systematische manier lessen worden ontworpen op basis van vakdidactische inzichten, deze lessen worden uitgevoerd en ook worden gegevens verzameld over leerproces en leereffecten. Enkele onderzoeksinstrumenten om zicht te krijgen op denken en leren van leerlingen worden gebruikt en besproken.