Studiegids

nl en

Kind en migratie

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Toegelaten tot de master Jeugdrecht.

Beschrijving

Het vak Kind en migratie geeft inzicht in de gelaagde structuur van het vreemdelingenrecht en gaat nader in op de belangrijkste knelpunten voor minderjarigen. Niet alleen het nationale recht is van belang, maar in toenemende mate ook het internationale recht (mensenrechtenverdragen) en het Europese recht. Voor de rechtspositie van de minderjarige vreemdeling biedt deze internationale component extra bescherming. Dit is het thema van het eerste inleidende hoorcollege (1). Het Kinderrechtenverdrag is bij uitstek het verdrag waarin het belang van het kind nader is uitgewerkt en wordt bij alle inhoudelijke onderwerpen betrokken. In de daarop volgende vier hoorcolleges komt een aantal specifieke onderwerpen aan bod: (2) kinderen in de asielprocedure, waarnaast ook aandacht wordt besteed aan kindspecifieke vervolgingsgronden; (3) alleenstaande minderjarige vreemdelingen; (4) het recht op gezinsleven en gezinshereniging van minderjarigen, waarbij tevens de internationale en Europese dimensie aan de orde komen; (5) de invloed het nationaliteitsrecht op de rechtspositie van minderjarige vreemdelingen.
De behandeling van het vak is probleemgericht en bestaat uit een inleidend college en vervolgens vier thematische hoorcolleges en werkgroepen. Via Brightspace worden casusopdrachten verstrekt die in de vorm van een moot court in de werkgroep door studenten worden uitgewerkt in een mondeling pleidooi (1x) of een pleitnotitie (3x). Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht. Daarnaast wordt ernaar gestreefd een gastcollege te organiseren door een spreker uit de praktijk.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is via een probleemgerichte benadering inzicht te verschaffen in de rechtspositie van het kind in het vreemdelingenrecht, de structuur van het Nederlandse vreemdelingrecht en de verhouding van dit rechtsgebied tot het internationale en Europese recht

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Kennis en inzicht

 • U heeft kennis van het systeem van de Nederlandse vreemdelingenwetgeving, in het bijzonder daar waar het gaat om de rechtspositie van de minderjarige.

 • U heeft inzicht in en kennis van de belangrijkste jurisprudentie en de betekenis daarvan voor de individuele rechtspositie van de minderjarige vreemdeling.

 • U heeft een duidelijk inzicht in en kennis van de wijze waarop het internationale en Europese recht het Nederlandse recht beïnvloedt en vormt.

Toepassen kennis en inzicht

 • U bent in staat om lastige kernproblemen voor minderjarigen in het vreemdelingenrecht te analyseren in het licht van (inter)nationale en Europees rechtelijke literatuur, rechtspraak en regelgeving.

 • U bent in staat vanuit een specifiek beroepsperspectief een casus op te lossen m.b.t. de rechtspositie van de minderjarige in de vreemdelingenwetgeving.

Oordeelsvorming

 • U bent in staat zich een oordeel te vormen over het onderscheid tussen Nederlandse minderjarigen en minderjarige vreemdelingen wat betreft hun juridische positie en de maatschappelijke implicaties van dit onderscheid.

Communicatie

 • U bent in staat de resultaten van onderzoek op het gebied van de vreemdelingenwetgeving schriftelijk en mondeling helder en op wetenschappelijke wijze te presenteren.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: dhr. prof.mr. P.R. Rodrigues, dhr. dr. M.A.K. Klaassen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: materiaal Brightspace

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: dhr. prof.mr. P.R. Rodrigues en dhr. dr. M.A.K. Klaassen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Casus voorbereiden

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Presentatie voor moot court sessie tijdens werkgroep (25%)

 • Drie papers (pleitnota's) van 1500-2000 woorden voor een onderwerp waar geen presentatie voor wordt gegeven (3x25=75%).

Aanwezigheid op de hoorcolleges en werkgroep- bijeenkomsten is een vereiste om een eindcijfer voor het vak te kunnen krijgen. Afwezigheid is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming van de coördinator.

Inleverprocedures
Pleitnota's via Brightspace en in hardcopy aanleveren voorafgaand aan de moot court bijeenkomst.

Examenstof
N.v.t.

Regeling mbt deelcijfers en –toetsen
Om het vak te halen moeten alle onderdelen van het vak worden afgerond (dat wil zeggen dat drie pleitnota's zijn ingeleverd en dat eenmaal een pleidooi is gehouden). Voor elk onderdeel krijgt de student een deelcijfer en elk deelcijfer telt voor 25% mee. Het gemiddelde eindcijfer voor afronding moet minimaal een 5,5 zijn. Als een student binnen het studiejaar niet een voldoende heeft behaald, verliezen eventuele voldoendes die deze heeft behaald voor onderdelen hun geldigheid. De desbetreffende student dient dus alle onderdelen in een volgend studiejaar te herkansen.

Herkansing
Een student van wie het gemiddelde eindcijfer lager is dan een 5,5 heeft recht op een herkansing. De vorm waarin deze herkansing zal plaatsvinden, wordt afgestemd met de coördinator van het vak.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • M. Klaassen, S. Rap, P. Rodrigues & T. Liefaard, Safeguarding Children's Rights in Immigration Law, Cambridge-Antwerp-Chicago: Intersentia, 2020.

 • Verdere literatuur nader te bepalen

Reader:
Geen

Aanbevolen studiemateriaal
Zie Brightspace

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Europees recht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: 09.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 3596

 • E-mail: europeesrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.