Studiegids

nl en

Microscopie en Imaging

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Allereerst wordt in deze cursus ingegaan op de fysische principes van licht, om zo een basis te leggen voor beter begrip van de microscoop. Vervolgens wordt in colleges en practica de lichtmicroscoop ontleed, om een goed begrip ervan te krijgen en deze goed te leren gebruiken. Verschillende contrasttechnieken als DIC en fase-contrast zullen aan bod komen. Tevens zal uitgebreid worden ingegaan op preparaatbereiding en histologische kleuringen en wordt de historie van de microscopie behandeld. Daarna zullen de fluorescentiemicroscoop en de confocale microscoop worden behandeld en gebruikt. Geavanceerde technieken uit de fluorescentiemicroscopie (bijv. FRAP, FRET, FCS, FLIM, PALM) zullen na bestudering van uitgedeelde literatuur door de studenten aan elkaar worden gepresenteerd. Middels gastcolleges en demonstraties zullen technieken als elektronenmicroscopie, atomic force microscopy (AFM), single-molecule microscopie en micro CT behandeld worden.

Leerdoelen

Na afloop van het vak kan de student: 

 • Het spectrum van elektromagnetische straling beschrijven, voorbeelden en toepassingen geven van verschillende soorten straling, en uitleggen hoe licht ontstaat en hoe deze straling interacteert met materie.  

 • Uitleggen hoe de lichtmicroscoop is opgebouwd, de afzonderlijke onderdelen herkennen, hun functie benoemen en uitleggen wat er op de onderdelen aangegeven wordt.  

 • Uitleggen hoe fysische principes de beeldvorming in een microscoop bepalen, en hoe de verschillende stralengangen zich door de microscoop bewegen.  

 • De werking van optische contrastverhogende technieken uitleggen, benoemen welke extra onderdelen hiervoor nodig zijn, en waar zich deze in de microscoop bevinden.     

 • Benoemen welke stappen bij preparaatbereiding kunnen worden gezet, uitleggen waarom deze worden gezet, en uitleggen welke effecten deze hebben op preparaat, voorbereidingstijd, en beeldvorming.  

 • De belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedenis van de microscopie benoemen.  

 • Beschrijven hoe en waarom fluorescentie wordt gebruikt in biologisch onderzoek, en uitleggen hoe een fluorescentiemicroscoop en een confocale microscoop werken.   

 • Begrijpen hoe een beeld, dat is verkregen met een microscoop, wordt omgezet naar een digitaal beeld, en uitleggen hoe eenvoudige bewerkingen en kwantitatieve analyses op deze beelden kunnen worden uitgevoerd.  

 • Een overzicht maken van het principe, voor- en nadelen, en mogelijke toepassingen van een geavanceerde fluorescentiemicroscopie-techniek, dit overzicht mondeling presenteren, en alle gepresenteerde technieken met elkaar vergelijken. 

 • De basis van elektronenmicroscopie, single-molecule microscopie, AFM en MicroCT uitleggen en weergeven welke voor- en nadelen deze technieken hebben ten opzichte van elkaar en van lichtmicroscopie, en illustreren hoe deze technieken kunnen worden toegepast in wetenschappelijk onderzoek.  

Rooster

Van 6 maart 2023 tot en met 31 maart 2023, voor detailrooster zie Brightspace.
Week 1: Basale fysica van licht. Lichtmicroscopie. Contrasttechnieken.
Week 2: Histologie. Fluorescentiemicroscopie. Historie van de microscopie. Deeltentamen 1
Week 3: Confocale microscopie. Presentatie literatuuropdracht. Beeldverwerking. Deeltentamen 1. Gastcollege geavanceerde technieken
Week 4: Gastcolleges geavanceerde technieken. Deeltentamen 2.

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, practica, werkcolleges/nabesprekingen en zelfstudie.

Toetsing en weging

Twee deeltentamens, presentatie
Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

 • Tentamen 1 (40%)

 • Tentamen 2 (40%)

 • Presentatie (20%)
  Bodemcijfer voor tentamens 5.6 en voor presentatie 6.0.

Literatuurlijst

Eventuele aanvullende literatuur wordt tijdens cursus uitgereikt.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr.J.J. Willemse
E-mail: Jwillemse@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: datum nog niet bekend.
Powerpointpresentaties van alle colleges, vragen en opdrachten en de informatie nodig voor de literatuuropdracht zullen op Brightspace worden gezet.
Maximaal aantal deelnemers: 96