Studiegids

nl en

De Chinese Wereldorde?: Diplomatieke betrekkingen van het Qing-rijk

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Er zijn geen toegangseisen.

Beschrijving

Vanuit een Europees oogpunt werd het China van de Qing-periode gezien als gesloten voor de buitenwereld, zichzelf bewust isolerend. Was dit het geval voor iedereen die naar het hof in Beijing kwam? En wat was het oogpunt van de keizers van de Qing? In deze cursus verdiepen we ons in de betrekkingen tussen het Qing-rijk en omgevende, maar ook verder afgelegen gebieden. Daarbij staan de volgende vragen centraal: Hoe beschouwden de heersers van het Qing-rijk hun eigen positie, en die van anderen, in de wereld? Lukte het hen om dat wereldbeeld in de praktijk te brengen, en hoe reageerden de delegaties van andere mogendheden daarop? We bestuderen tijdens dit college de diplomatieke betrekkingen van het Qing-rijk, met een sterke nadruk op primair materiaal van verschillende ontmoetingen tussen de heersers van de Qing en anderen. Aan bod komen onder meer het bezoek van de Dalai Lama in 1652, een Nederlandse missie naar Beijing, Russische grensverdragen, en het eerste Afghaanse gezantschap. Ten slotte raakt dit college een breder debat: was het Qing-rijk een Chinees rijk? Door de collegereeks heen stellen we deze vraag met een oog op het spanningsveld tussen de traditionele Chinese wereldorde, een heersershuis van Mantsjoes, en de veranderende wereld van de vroegmoderne tijd.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus kunnen studenten:

 1. een gedetailleerde uitleg geven over hoe de diplomatie van de Qing in zijn werk trad in verschillende periodes en met verschillende betrokken partijen;
 2. verschillende historische interpretaties van de Qing-periode toelichten binnen het kader van het academisch debat omtrent de al dan niet Chinese aard van de Qing, en Chinese geschiedenis in het algemeen;
 3. brede ontwikkelingen in betrekkingen tussen het Qing-rijk en andere mogendheden duiden op een algemeen niveau aan de hand van overkoepelende militaire, religieuze, diplomatieke, en economische thema's;
 4. historische teksten omtrent het diplomatieke verkeer van de Qing kritisch analyseren met betrekking tot hun bredere historische context;
 5. een kleinschalig, eigen historisch onderzoek uitvoeren op basis van primaire bronnen (al dan niet in vertaling), waarbij zij
  a. hun keuze voor bronnen met het oog op historische, politieke, en culturele context kunnen motiveren;
  b. een probleemstelling maken;
  c. hun argumentatie relateren aan het wetenschappelijk debat;
  d. een conclusie formuleren op basis van argumenten die ontleend zijn aan analyse van primaire bronnen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Participatie: 10%
Wekelijkse schrijfopdrachten: 20%
Kort essay: 15%
Presentatie: 15%
Eindwerkstuk: 40%

Weging

Het eindcijfer zal gebaseerd zijn op alle vereiste onderdelen, naar de bovenstaande verhouding. Het cijfer voor het eindwerkstuk moet voldoende zijn (5,5 of hoger).

Herkansing

Wanneer het gemiddelde eindcijfer onvoldoende is, en/of het cijfver voor het eindwerkstuk onvoldoende is, krijgt de student gelegenheid te herkansen. De mogelijkheid tot herkansing zal alleen worden geboden wanneer de student voor ieder van de toetsdelen een serieuze poging heeft gedaan. De herkansing zal bestaan uit een gereviseerde versie van het eindwerkstuk.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Het leesmateriaal zal via Brightspace bekend worden gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Het is normaliter niet mogelijk om een afstudeerscriptie te schrijven bij deze cursus.