Studiegids

nl en

Mondiale macht: De buitenlandpolitiek van China

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Succesvolle afronding van twee BA2 cursussen is vereist, waaronder in ieder geval “Contemporary China B: Politics, Economy and Society” of ”Modern Chinese Economy and Development”. Aangezien een deel van de primaire bronnen die in deze cursus worden behandeld Chineestalig is, wordt van studenten verwacht dat ze over gedegen Chinese taalvaardigheden beschikken.
Als alternatief van bovenstaande toegangseisen, kan na goedkeuring door de docent toegang worden verleend aan studenten die de onderstaande boeken hebben gelezen:

Beschrijving

Als rijzende grootmacht drukt China steeds sterker zijn stempel op de wereldpolitiek. Desondanks ontbreekt het vaak aan een goed inzicht in het Chinese buitenlandbeleid. Hoe zien hedendaagse Chinese leiders de positie van hun land in de veranderende wereldorde? Welke visies en beleidsdoelen liggen ten grondslag aan China’s betrekkingen met buurlanden? Hoe stelt Peking zich op in multilaterale verbanden, en wat betekent dit voor Europa?

In dit focuscollege gaan we op zoek naar de controversen en contradicties van de Chinese buitenlandpolitiek en bespreken we de invloed ervan op mondiale en regionale structuren. Aan de hand van primaire en secondaire bronnen bestuderen studenten de dynamische wisselwerking tussen heden en verleden in het Chinese beleidsdenken en het spanningsveld tussen nationale legitimiteit en internationaal prestige in de politieke praktijk. Via deelopdrachten werken studenten aan hun academische vaardigheden op het snijvlak van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen.

Leerdoelen

  • Kennis van de kerndoelen en obstakels van het hedendaagse Chinese buitenlandbeleid en de implicaties ervan voor bestaande regionale en mondiale structuren.

  • Inzicht in de belangriijkste concepten en verschillende mogelijke benaderingen voor het analyseren van Chinese diplomatie en de impact ervan

  • Ontwikkeling van overdraagbare academische vaardigheden, waaronder kritische bronnenanalyse en literatuurstudie, mondelinge en schriftelijke presentatie, en toepassing van academische theorieën en methodologieën.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • Regelmatige presentatie- en schrijfopdrachten: 50% van het eindcijfer

  • Werkstuk: 50% van het eindcijfer

Van deelnemers wordt verwacht dat zij de werkgroepen volgen, de voorgeschreven literatuur vooraf bestudeerd hebben, en actief deelnemen aan de discussies.

Weging

Het eindcijfer komt tot stand door het gewogen gemiddelde van deelcijfers, met als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn (5,5 of hoger) om het vak te halen.

Alle onderdelen moeten in hetzelfde semester worden afgerond. Er kunnen geen deelcijfers worden meegenomen naar volgende semesters.

Herkansing

Het werkstuk mag worden herkanst als de student voor de eerste versie een 5,49 of lager heeft gehaald. De overige opdrachten kunnen niet worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Voor aanvang van de cursus zal een cursushandboek met verplichte literatuur op Brightspace worden geplaatst. Het materiaal zal zoveel mogelijk beschikbaar worden gesteld via de bibliotheek. Tot de boektitels die digitaal zijn te raadplegen via de LU catalogus, behoren:

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

geen