Studiegids

nl en

Afstand en nabijheid. Politici en burgers in Nederland van 1800 tot nu

Vak
2022-2023

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De relatie tussen politiek en bevolking die in Grenzen van de Macht aan de orde is, gaan we in dit college specifiek onderzoeken voor de Nederlandse geschiedenis sinds ongeveer 1800. Er wordt tegenwoordig veel gesproken over de ‘kloof’ tussen politici en burgers. Vertegenwoordigende politiek creëert afstand, want politici moeten zelfstandig kunnen werken, maar ze heeft ook nabijheid nodig, want burgers moeten zich betrokken en gehoord kunnen voelen. Vanuit dit perspectief gaan we de Nederlandse politieke geschiedenis bekijken en onderzoeken hoe politici telkens de verhouding tussen afstand en nabijheid vorm gaven maar vooral hoe burgers daarop reageerden. Wat vonden de burgers ervan? Daarbij verdient ook de lokale context de aandacht: hoe reageerden mensen in steden, dorpen of volksbuurten op de politiek? Speciale aandacht verdient hoe de onvrede zich uitte via protesten, rellen en oproer. We gaan ook samen nadenken hoe kennis over de vraag of de in het verleden telkens blijkende behoefte van burgers aan nabijheid in de politiek nieuw licht kan werpen op de hedendaagse kritiek van boze burgers en anderen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis waartoe het BA-Werkcollege behoort: staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland vanaf de zestiende eeuw;

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft kennis opgedaan van de ontwikkeling van de verhouding van de burger tot de politiek in Nederland vanaf de negentiende eeuw;

 • 9) heeft leren nadenken over die verhouding vanuit het perspectief van afstand en nabijheid dat in de vertegenwoordigende politiek altijd aan de orde is;

 • 10) is in staat om op een deelterrein zelf hierover historiografisch onderzoek te doen;

 • 11) heeft nagedacht over hoe kennis van het verleden op het gebied van het onderwerp van het college kan bijdragen aan inzcht in hedendaagse ontwikkelingen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie en opdrachten
  getoetste leerdoelen: 1, 3-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5, 11

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie en opdrachten: 20%

 • Participatie: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspacecursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Wordt later bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.