Studiegids

nl en

Internet Chinese

Vak
2022-2023

Toegangseisen

BA2 Mandarijn II geheel hebben afgerond.

Beschrijving

Bij dit college lezen studenten stukken van Chinese internet, onder andere de weibo (Chinese twitter) en Weixin ( WeChat). Studenten maken kennis met het specifieke taalgebruik op het Chinese internet en voeren klassikale discussies over de actuele onderwerpen. De opzet is thematisch, per week komen verschillende onderwerpen aan de orde.

Leerdoelen

  • Vergroten van de leesvaardigheid modern Chinees, met extra aandacht voor internet-taalgebruik.

  • Vergroten van de spreekvaardigheid modern Chinees door actieve deelname aan discussies.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

  • groepspresentatie & discussie voor 20% van het eindcijfer

  • tentamen voor 80% van het eindcijfer

Weging

Het eindcijfer van het semester is het gewogen gemiddelde van de semesteropdrachten en het tentamen. Studenten met een onvoldoende (5,49 en lager) als gewogen gemiddelde van opdrachten en tentamen hebben recht op een herkansing van het tentamen.

Herkansing

Het werkstuk mag worden herkanst als de student voor de eerste versie een 5,49 of lager heeft gehaald. De overige opdrachten kunnen niet worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt via Brightspace aangekondigd.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Het college maakt gebruik van Brightspace voor aankondigingen, beschikbaarstelling van aanvullende course documents, enz.