Studiegids

nl en

Werkcollege Antieke Wijsbegeerte: Griekse en Romeinse filosofen over seksualiteit

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Dit college is toegankelijk voor studenten van de BA Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en de BA Filosofie.
Minimale voorkennis: BA GLTC-studenten: overzichtscollege Geschiedenis van de Antieke Wijsbegeerte (BA1/2); voor studenten Wijsbegeerte is kennis van Grieks of Latijn geen vereiste.

Beschrijving

‘Sex has received little attention in the history of western philosophy, and what it did receive was not good.’ Zo begint het artikel ‘Sex and sexuality’ in de belangrijke Stanford Encyclopedia of Philosophy. Toch is er ook, doorheen die hele geschiedenis, een grote fascinatie voor seks. Dat was in de oudheid niet anders. Onderzoek naar die spanning kan ons heel wat leren over het antieke mens-, maatschappij- en wereldbeeld.

In dit werkcollege kijken we naar (1) hoe Griekse en Romeinse filosofen over seks dachten en (2) hoe Griekse en Romeinse seksualiteit een rol speelt bij latere denkers. De eerste vraag brengt ons bij Plato en Aristoteles en hun latere volgelingen (bijvoorbeeld Plutarchus), maar ook bij stoïcijnen (bijvoorbeeld Musonius Rufus) en epicuristen (bijvoorbeeld Lucretius). De tweede vraag voert ons naar het vroege christendom, de renaissance en de hedendaagse filosofie (in het bijzonder Michel Foucault, maar ook bijvoorbeeld Martha Nussbaum).

Kunnen we wel echt spreken over ‘seksualiteit’ in de oudheid? Hoe verhoudt het antieke denken over seks zich tot het denken over huwelijk, voortplanting, genot en liefde? Hoe denken antieke filosofen na over wat ‘normaal’ is? Hoe wordt de oudheid gebruikt (en misbruikt) om vandaag over seksualiteit na te denken? Zoals het eerder vermelde Stanford Encyclopedia of Philosophy-artikel óók benadrukt: ‘Sex raises fascinating issues.’

Leerdoelen

Kennis en inzicht

 • De student verdiept zijn/haar kennis van en inzicht in de antieke filosofie, mede door eigen onderzoek.

 • De student verwerft kennis van en inzicht in de verschillende literaire middelen (dialoog, redevoering, poëzie, commentaar, …) die in de antieke filosofie gebruikt warden.

 • De student verwerft kennis van en inzicht in de interactie tussen antieke filosofie en antieke maatschappij en cultuur.

 • De student verwerft kennis van en inzicht in de receptie van de oudheid in de latere filosofie.

Vaardigheden

Schriftelijke presentatievaardigheden:

 • Het opzetten van een heldere handout/Powerpoint ter ondersteuning van een referaat.

 • Het uitwerking van een referaat tot een paper
  Mondelinge presentatievaardigheden:

 • Het zelfstandig verzorgen van een uitgebreider referaat met gebruik van een handout en Powerpoint.

 • Het geven en ontvangen van (constructieve) kritiek op het referaat van een medestudent; het deelnemen aan een discussie.
  Onderzoeksvaardigheden

 • Het formuleren en uitwerken van een onderzoeksvraag met betrekking tot het antieke denken over seks(ualiteit).

 • Het verder ontwikkelen van heuristische vaardigheden (analyse van teksten uit de antieke wijsbegeerte en, in het bijzonder voor studenten Wijsbegeerte die dit vak opnemen, uit de latere filosofische traditie).

 • Het verzamelen en kritisch evalueren van secundaire literatuur.

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

5 EC (studenten BA GLTC):

 • Referaat (30%)

 • Paper (70%)

10 EC (studenten BA Filosofie):

 • Referaat (25%)

 • Midterm opdracht (25%)

 • Paper (50%)

Aanvullende eisen:

 • Bij dit college geldt een aanwezigheids- en participatieplicht. Wie onvoldoende aanwezig is en/of participeert kan van het college worden uitgesloten of een extra opdracht opgelegd krijgen.

 • Het onderdeel referaat dient met een voldoende afgesloten te worden.

De student is geslaagd indien zowel het referaat als het gewogen gemiddelde van alle onderdelen voldoende zijn en indien aan de aanvullende eisen is voldaan.

Herkansing

Indien het gewogen gemiddelde onvoldoende is, bepaalt de docent welk onderdeel / onderdelen dient / dienen te worden herkanst.

 • Herkansing referaat: een onvoldoende referaat dient altijd herkanst te worden op een moment dat gekozen wordt in overleg met de docent.

 • Herkansing paper: in overleg met de docent.

 • Herkansing midterm opdracht: in overleg met de docent.

Inzage en nabespreking

Bespreking van het referaat: aansluitend op het referaat.
Bespreking paper en midterm opdracht: schriftelijk en/of op afspraak.

Literatuurlijst

Syllabus met teksten (via Brightspace).

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap Login | Universiteit Leiden is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.