Studiegids

nl en

Publiek Management

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dient ingeschreven te staan voor de opleiding Bestuurskunde.

Beschrijving

Publiek management als vakgebied richt zich op de structuur en de organisatie van de publieke sector en het management van publieke organisaties. Publieke managers hebben een belangrijke rol binnen publieke organisaties. Ze staan in contact met politici, medewerkers, andere leidinggevenden, externe actoren zoals burgers en belangengroepen, en bevinden zich dus op een centrale plaats in publieke organisaties. De cursus richt zich op de activiteiten van publieke managers om die organisaties te beheersen, sturen en veranderen, met het oog op het optimaliseren van de prestaties van de organisatie. Het managen van een publieke organisatie is namelijk geen gemakkelijke opgave. Veelal krijgen publieke managers te maken met dilemma’s, tegenstrijdige doelen, en andere ingewikkelde vraagstukken. Mede daarom is publiek management een belangrijk vakgebied binnen de bestuurskunde.

In de cursus Publiek Management maken studenten kennis met de rol en het werk van publieke managers. We richten ons allereerst op de context waarin publieke managers opereren, bijvoorbeeld door te kijken naar de politiek-bestuurlijke omgeving op macro-niveau, de interorganisationele netwerken waarin publieke managers werken op meso-niveau en de organisatiestructuur van publieke organisaties op micro-niveau. Ten tweede bekijken we het handelen van publieke managers, zowel op intern als op extern vlak. Hierbij hebben we aandacht voor thema’s als crisismanagement, netwerkmanagement, management van diversiteit, leiderschap, human resource management (hrm), verandermanagement en bezuinigingen. In de cursus maken studenten kennis met state-of-the-art literatuur over publiek management, gecombineerd met veel actuele voorbeelden.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

  • Hebben studenten kennis van veelvoorkomende theorieën, begrippen en inzichten over de verschillende aspecten van publiek management, zoals human resource management, netwerk management en prestatiemanagement.

  • Hebben studenten inzicht in de verschillen tussen publieke en private organisaties en de waardendilemma’s die met publiek management verbonden zijn.

  • Zijn studenten in staat om de theorieën, begrippen en inzichten uit het vakgebied publiek management toe te passen op een concrete casus.

  • Kunnen studenten actuele vraagstukken omtrent publiek management beschrijven en herkennen

  • Zijn studenten in staat om in een presentatie een koppeling te maken tussen de literatuur en actuele voorbeelden, en hierover een discussie te leiden.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Eénmaal per week hoorcollege en éénmaal per week werkcollege. In de hoorcolleges wordt door de docent een algemene toelichting gegeven op de literatuur en de verbinding gemaakt met de actuele praktijk van publiek management. Er is een hoorcollege gewijd aan een gastspreker, een ervaren overheidsmanager. In de werkgroepen wordt dieper ingegaan op de leerstof van de week en wordt aan de hand van cases en simulaties de verbinding gelegd tussen theorie en praktijk. Verder wordt in de werkgroepen aandacht besteed aan de eindopdracht.

Contacturen hoorcolleges: 7 x 2 uur = 14 uur
Contacturen werkgroepen: 6 x 2 uur = 12 uur
Tentaminering: 5 uur
Overige uren (109 uur): zelfstudie en (onder begeleiding) opdrachten en eindopdracht maken.

Het gastcollege en de werkgroepbijeenkomsten zijn verplicht! In het geval dat je een geldige reden hebt om een werkgroepbijeenkomst te missen, dien je deze reden per e-mail op te geven bij je werkgroepdocent vóór aanvang van het te missen werkcollege. De werkgroepdocent bepaalt de geldigheid van de reden.

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen (bv. bijzondere persoonlijke omstandigheden) mag je meer dan één werkgroep missen zonder dat uitsluiting van de werkgroep volgt. Om aanspraak te maken op deze uitzondering dien je voorafgaand aan de te missen werkgroep contact op te nemen met de studieadviseur en je werkgroepdocent. In de meeste gevallen zal je worden gevraagd om een schriftelijk aantoonbaar geldige reden te geven. Na overleg wordt dan een beslissing genomen over de mogelijke verdere deelname aan de werkgroep en de eventueel te maken vervangende opdracht(en).

Toetsing en weging

De toetsing bestaat uit een online tentamen, dat 70% van het eindcijfer bepaalt en een eindpaper dat voor 30% meetelt. Voor beide onderdelen dien je minimaal een 5,5 te halen om de cursus succesvol af te kunnen ronden.

Voldoende deelcijfers behaald in het academisch jaar 2022-2023 zijn ook nog geldig in het academisch jaar 2023-2024. Dit geldt voor zowel een voldoende deelcijfer van de groepsopdracht als een 'pass' op de aanwezigheidsplicht.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

  • Noort, W. van, Groeneveld, S.M., Hoek, M. van der, Schalk, J. & Voet, J. van der (2018). Publiek Management. Bussum: Coutinho.

  • Boye, S., Risbjerg Nørgaard, R., Tangsgaard, E. R., Andreassen Winsløw, M., & Østergaard-Nielsen, M. R. (2022). Public and private management: now, is there a difference? A systematic review. International Public Management Journal, 1-34.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.

Inschrijven voor dit vak kan vanaf Dinsdag 12 december, 13:00 u.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis.

Contact

Gündoğdu Demirtürkoğlu (g.demirturkoglu@fgga.leidenuniv.nl)

Opmerkingen