Studiegids

nl en

Beleid 2: Implementatie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is bestemd voor bachelorstudenten Bestuurskunde.

N.B.: Het vak Beleid II: Beleidsimplementatie wordt in het academisch jaar 2023-2024 voor het laatst regulier aangeboden. Vanaf het jaar 2024-2025 zal het enkel nog als overgangsregeling worden aangeboden.

Beschrijving

In de cursusreeks Beleid I, II en II wordt ingegaan op de belangrijkste theorieën en inzichten van de beleidswetenschappen. Beleid I gaat in op de beleidsvorming en de beleidsbepaling. Beleid II richt zich op de beleidsuitvoering. De cursus Beleid III gaat over beleidsevaluatie, beleidsleren en beleidsverandering.

In de cursus Beleid II zal stil worden gestaan bij de implementatie van beleid. Daarbij worden verschillende benaderingen van implementatie besproken en verschillende factoren die de effectiviteit, maar ook de complexiteit van implementatie kunnen verklaren. Er gaat nog wel eens wat mis bij de implementatie van beleid, met soms zeer veel maatschappelijke onvrede als gevolg. Implementatie staat daarom niet alleen wetenschappelijk, maar zeker ook in de praktijk van het openbaar bestuur, zeer hoog op de agenda. Bezien wordt in deze cursus wat een succesvolle implementatie eigenlijk is en hoe een succesvolle implementatie geborgd kan worden.

Leerdoelen

Bij het behalen van de cursus Beleid II zijn de studenten in staat om:

  • De implementatie van beleid te identificeren binnen het bredere beleidsproces;

  • Bestaande theorieën en kernconcepten rond beleidsimplementatie te kunnen benoemen en te begrijpen;

  • Verschillende bronnen van complexiteit bij implementatie te kunnen onderscheiden in een beleidsimplementatieproces.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges – Groepswerk

Totale studielast: 140 uren

  • Hoorcolleges: 12 uren

  • Groepswerk: 25 uren

  • Tentamen: 5 uren

  • Zelfstudie: 98 uren

Toetsing en weging

Het tentamen bestaat uit twee delen:

  • Groepswerk met eindproduct: 20%

  • Schriftelijk tentamen: 80%

Compensatie tussen de onderdelen is mogelijk. Voor de eindbeoordeling dient in totaal minimaal een 5,5 behaald te worden.

Naast de verplichte literatuur behoort de collegestof ook tot de tentamenstof.

Verdere informatie over de toetsen (opzet, inlevertermijn, etc.) wordt voor aanvang van de cursus via Brightspace meegedeeld in de syllabus.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Herkansing
Studenten die het schriftelijk tentamen willen herkansen, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis. Let erop bij de inschrijving het activiteitennummer te gebruiken, dat is te vinden op het tentamenrooster.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

De literatuur wordt voorafgaand aan de start van het vak bekend gemaakt via Brightspace. Alle literatuur is via de universiteitsbibliotheek digitaal beschikbaar.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.

Inschrijven voor dit vak kan vanaf Dinsdag 12 december, 13:00 u.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis.

Contact

Dr. R.J. Anderson r.j.anderson@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen