Studiegids

nl en

Staats- en Bestuursrecht

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Bestuurskunde.

Beschrijving

Het vak omvat de volgende onderdelen:

Een inleiding in het Nederlands staatsrecht, met bijzondere aandacht vooronderwerpen als: de gedecentraliseerde eenheidsstaat, bevoegdheidsverkrijging en -spreiding, wetgevings- en bestuursinstrumentarium, decentralisatie en de verhouding internationaal-nationaal recht.

Een inleiding in het Nederlands bestuursrecht, waarbij aandacht zal worden besteed aan onder meer: de plaatsbepaling van het bestuursrecht tegenover ander publiekrecht, de inhoud van de Algemene wet bestuursrecht, de verschillende benaderingswijzen van het bestuursrecht, het eigen karakter, van de administratiefrechtelijke rechtsbetrekking, de verschillende typen van bestuurshandelen (onder andere beschikking, besluit en beleidsregel), het bestuursrechtelijk sanctiestelsel en de rechtsbescherming tegen de overheid. Verder wordt in het vak ruimschoots aandacht besteed aan de relatie tussen recht en ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Het recht wordt in een politiek-bestuurlijke context geplaatst.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

  • Inzicht te hebben in het (Nederlandse) staats- en bestuursrecht;

  • Inzicht te hebben in de plaats en het functioneren van het staats- en bestuursrecht binnen het Nederlandse openbaar bestuur;

  • Wetteksten te kunnen lezen en toe te passen.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges (niet verplicht).

Totale studielast: 140, waarvan:

  • Hoorcollege: 14 uur

  • Toetsing: 5 uur (3 u tentamen, 2 u inzage)

  • Zelfstudie: 121 uur

Toetsing en weging

Eindtentamen (100%).

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

  • Heringa e.a., Staatsrecht, Deventer, nieuwste druk.Barkhuysen e.a., Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, nieuwste druk.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.

Inschrijven voor dit vak kan vanaf Dinsdag 12 december, 13:00 u.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis.

Contact

G.S.A. Dijkstra:
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer: 4.88
Telefoon: 0708009412
E-mail: g.s.a.dijkstra@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen