Studiegids

nl en

Beleidseconomie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor bachelor Bestuurskunde (EBM) studenten.

Beschrijving

Bij dit vak komen actuele thema’s op het terrein van economisch beleid aan de orde. Centraal staan de gevolgen van belangrijke maatschappelijke en economische trends – zoals vergrijzing en individualisering – op overheidsbeleid: zijn herzieningen of hervormingen nodig, hebben beleidswijzigingen uit het verleden gewenste effecten gehad? Zowel in de hoor- als werkcolleges worden recente beleidshervormingen besproken. Concrete thema’s zijn: het begrotingsbeleid van de overheid, de gevolgen van de vergrijzing voor AOW en pensioenen, veranderingen in het arbeidsmarktbeleid (zoals de nadruk op langer doorwerken en flexibilisering) en veranderingen in het belastingstelsel.

Leerdoelen

Na dit vak kan de student voor de verschillende weekthema’s:

 • Uitleggen wat de geldende instituties zijn voor verschillende sectoren en markten.

 • Voor de verschillende sectoren en markten uitleggen waarom overheidsingrijpen gerechtvaardigd kan zijn.

 • Voor de verschillende sectoren en markten het bestaande evenwicht van marktfalen en overheidsfalen uitleggen.

 • Problemen op huidige markten en/of problemen van het huidige overheidsbeleid beschrijven.

 • Beoordelen hoe de gedane beleidsvoorstellen de welvaart van burgers verbeteren en daartoe ook zelf voorstellen doen.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkcolleges (aanwezigheid verplicht)

 • Korte essays schrijven

 • Presentaties

De werkcollegebijeenkomsten zijn verplicht. Je kunt één werkcollegebijeenkomst missen zonder opgaaf van reden. Als je op het moment van afwezigheid had moeten presenteren en er is geen mogelijkheid dit in te halen, dan vervalt deze bepaling en word je uitgesloten van de werkgroep. Mis je meer dan één werkcollegebijeenkomst, dan word je uitgesloten van de werkgroep. Bij uitsluiting van de werkgroep krijg je géén cijfer voor de werkcolleges en kun je zodoende het vak niet meer afronden.

 • Totale studielast 140u

 • Contacturen: 33u; o 14 u hoorcolleges o 14 u werkcolleges o 5 u tentamen + inzage

 • Uren zelfstudie: 107u

Toetsing en weging

Drie schrijfopdrachten en participatie (samen 30% en als individuele opdrachten niet te herkansen) en aan het einde een schriftelijk tentamen met open/essay vragen. Het werkgroepcijfer telt voor 30% en het tentamen voor 70%. Beide deelcijfers moeten tenminste een 5,5 zijn. Verder is er een schriftelijk hertentamen met open/essay vragen en/of een vervangende opdracht voor het werkgroepcijfer.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Informatie over toetsing vind je op de website. De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Brightspace. Links naar onder andere de website, uSis en Brightspace vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de studiegids.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via MyStudymap.
Let er op dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt tevens het recht op herkansing.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

 • C.A. de Kam, Bolhuis, W. en J. Lukkezen, Overheidsfinanciën, Noordhoff Uitgevers, Groningen, 2021 (zestiende druk). De hoofdstukken uit Overheidsfinanciën die specifiek moeten worden bestudeerd staan bij de verschillende weken aangegeven. De rest van het boek geeft achtergrondinformatie (ter lezing aanbevolen!).

 • De overige literatuur voor dit vak is handzaam samengebracht op de Brightspacesite. Via deze site kunnen studenten de literatuur downloaden.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.

Inschrijven voor dit vak kan vanaf Dinsdag 12 december, 13:00 u.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis.

Contact

Dr. B.L. Terpstra

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756, of via een directe e-mail naar: b.l.terpstra@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen