Studiegids

nl en

Economie, Bestuur en Management II: Integratief project bedrijfsmatig werken in de publieke sector

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Bestuurskunde.

Beschrijving

Net als in het eerste integratieve project analyseren studenten in dit vak in kleine groepen zelfstandig een bestuurlijk-economisch vraagstuk. Zij doen verslag van hun onderzoek in een paper. Centraal staat het thema Bedrijfsmatig werken in de publieke sector.

Van publieke en semi-publieke organisaties, en overheden, wordt in toenemende mate gevraagd dat zij doelmatig en doeltreffend werken, dat zij transparant zijn in hun handelen en dat door de bestuurders adequaat verantwoording wordt afgelegd. Het kijken naar de prestaties van publieke organisaties is een manier om te bezien in hoeverre deze organisaties goed werk leveren.

‘Running government like a business’ lijkt hierbij vaak het devies te zijn. Door bedrijfsmatig te werken moeten publieke organisaties goede prestaties leveren, op een zo kostenefficiënt mogelijke manier. Aan bedrijfsmatig werken bij de (semi-)overheid zitten echter nogal wat haken en ogen. Het simpelweg kopiëren van bedrijfsmatige technieken en procedures op (semi-)publieke instellingen kan ongewenst gedrag uitlokken, kan stuklopen op onwil van betrokkenen, kan tot ongewenste resultaten leiden en kan onevenredig hoge uitvoeringskosten opleveren.

Het onderzoek kiest een onderwerp op het terrein van bedrijfsmatig werken, kiest daarbij de invalshoek van de prestaties en onderwerpt dit aan een economische en bestuurlijke analyse. Het onderzoek is kwantitatief van aard en probeert de gevonden resultaten te verklaren. Enkele voorbeelden van mogelijke onderwerpen zijn ‘Bezuinigingen en prestaties’ (bijvoorbeeld: Het gedrag van managers van publieke instellingen die proberen de prestaties van hun organisatie op peil te houden tijdens bezuinigingen. Of: de gevolgen van bezuinigingen voor de prestaties van publieke organisaties), ‘Prestaties in het onderwijs’ (bijvoorbeeld: Wat zijn de belangrijkste voorspellers van prestaties in het onderwijs?) en ‘Regionale verschillen in de productiviteit in de publieke sector’, zoals in de zorg of bij de veiligheid (bijvoorbeeld: Regionale verschillen in (de ontwikkeling van) de productiviteit van ziekenhuizen of van penitentiaire inrichtingen).

Leerdoelen

Na afloop van de cursus zijn studenten in staat om:

 • In een projectgroep samen te werken en een aandeel te leveren aan een haalbare planning en het uitvoeren van een onderzoeksopdracht.

 • In een projectgroep een analyse over een belangrijk (actueel) maatschappelijk vraagstuk op economisch terrein uit te voeren, en daarbij beroep te doen op de aangeleerde concepten en methodologische vaardigheden die centraal staan in eerdere vakken. Dat wil zeggen: vanuit een multidisciplinaire probleembenadering en met een integratieve inhoudelijke aanpak een bestuurlijke en beleidsmatige vraagstuk te onderzoeken op basis van economische theorie.

 • Sociaaleconomische en bestuurlijke data te verzamelen en empirisch te analyseren, en resultaten zorgvuldig te interpreteren.

 • Schriftelijk over het onderzoek te rapporteren.

 • Kritisch een concept-rapport van een andere groep te evalueren en mondeling deze constructieve kritiek toe te lichten.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit:

 • Inleidend hoorcollege

 • Werkgroepen (met presentaties)

 • Individuele begeleiding

 • Zelfstudie

De werkcollegebijeenkomsten en bijeenkomsten voor groepsbegeleiding zijn verplicht. Je mag geen bijeenkomsten missen.

 • Totale studielast: 140u

 • Contacturen: 16u

 • Zelfstudie: 124u

Toetsing en weging

 • Tussenversie paper: 10% van het eindcijfer.

 • Peer review (inclusief een presentatie daarvan) van het concept-rapport van een andere groep: 10% van het eindcijfer.

 • Eindversie paper: 80% van het eindcijfer.

Compensatie van het cijfer voor de opzet en de peer review (beide kunnen niet worden herkanst) met het eindcijfer voor het paper (kan wel worden herkanst) is toegestaan. Dit kan niet andersom.

Deelcijfers behaald in het academiejaar 2022-2023 blijven geldig in het academiejaar 2023-2024.

Informatie over toetsing vind je op de website. De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Brightspace.
Links naar onder andere de website, uSis en Brightspace vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de studiegids.

Herkansing
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via MyStudymap
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

Afhankelijk van het gekozen onderwerp.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.

Inschrijven voor dit vak kan vanaf t.b.a..

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Na inschrijving voor een tentamen dien je jouw deelname nog te bevestigen via MyStudymap. Doe je dit niet, dan word je uiteindelijk weer uitgeschreven voor het tentamen en mag je niet deelnemen.
Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis. Gast-/contract-/exchangestudenten hoeven hun deelname aan de tentamens ook niet te bevestigen via MyStudymap.

Contact

Dr. J. Meekes
E-mail:j.meekes@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen