Studiegids

nl en

Van basis tot homeostase

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Toegang tot de bachelor Geneeskunde.

Beschrijving

Het blok ‘Van basis tot homeostase’ behandelt de fysiologie en anatomie van het cardiovasculaire systeem, het ademhalingssysteem, en de nieren. De student leert hoe deze orgaansystemen functioneren en in onderlinge interactie bijdragen aan de homeostase van het organisme (de mens) onder wisselende omstandigheden. Onderliggende basale (moleculaire) mechanismen en fysiologische concepten worden beschreven en geïllustreerd c.q. toegepast aan de hand van klinische voorbeelden.

Leerdoelen

 1. De student benoemt de belangrijkste vitale parameters die gecontroleerd worden (homeostase) door de drie orgaansystemen. De student beschrijft het mechanisme van negatieve terugkoppeling en kent de belangrijkste fysiologische feedback loops waarbij de vitale organen betrokken zijn.
 2. De student onderscheidt de belangrijkste fysische en chemische grootheden die fysiologische processen karakteriseren. De student kent de belangrijkste wetmatigheden die de relaties tussen deze grootheden en hun afhankelijkheid van stofeigenschappen beschrijven. De student past deze kennis toe in berekeningen die betrekking hebben op de fysiologie van vitale orgaansystemen.
 3. De student geeft de definities van een zuur, een base, en een buffer, noemt de belangrijkste voorbeelden hiervan in de lichaamsvloeistoffen. De student legt uit wat respiratoire en metabole zuurbase verstoringen zijn en voert berekeningen uit die betrekking hebben deze onderwerpen.
 4. De student beschrijft de microscopische en macroscopische bouw en structuur van de drie vitale orgaansystemen en relateert deze aan de specifieke functie.
 5. De student verklaart de belangrijkste functies van de orgaansystemen op basis van de onderliggende moleculaire mechanismen.
 6. De student beschrijft de rol van het zenuwstelsel en het endocrien systeem bij de regulatie van de vitale orgaansystemen en onderscheidt daarbij de belangrijkste signaalstoffen, receptoren en hun specifieke effecten.
 7. De student benoemt de veranderingen in de functie van de drie orgaansystemen en hun interacties die optreden bij normale dagelijkse activiteiten (liggen, staan, rust, inspanning) en verklaart de aanpassingen (regulatie) die hierbij optreden om de homeostase te handhaven
 8. De student voorspelt het effect van een aantal (veel voorkomende) omstandigheden die de homeostase verstoren (zoals bloed/vochtverlies) op de orgaansystemen en verklaart de (interactieve) reacties die optreden om de homeostase te herstellen.
 9. De student beschrijft een aantal (veel voorkomende) afwijkingen in de normale bouw, structuur en/of functie van (onderdelen van) de vitale orgaansystemen en verklaart de (compensatoire) veranderingen die optreden om in die omstandigheden homeostase te (trachten te) bereiken.
 10. De student beschrijft de belangrijkste methoden die zorgverleners gebruiken om de functie van de vitale orgaansystemen te beoordelen en interpreteert de hiermee gemeten parameters als normaal of abnormaal.
 11. De student doet in samenwerkingsverband een literatuuronderzoek naar interventies gericht op gezondheidsbevordering. De student beschrijft deze interventies en bediscussieert in een gezamenlijk verslag de te verwachten effectiviteit (competentie Gezondheidsbevorderaar). De student participeert aan actieve feedback via een peer-review proces.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, practica, responsiecolleges, zelfstudieopdrachten, E-learning

Toetsing en weging

Schriftelijke deeltoets (summatief) en eindtoets (meerkeuzevragen), computertoets (toelating tot practicum), project algemene gezondheidsbevordering.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst van de bachelor Geneeskunde, zie de Studiematerialenlijst GNK 2023-2024.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Let op: als eerstejaarsstudent word jij ingeschreven voor de werkgroepen door de Studentenadministratie. Voor de (deel)tentamens moeten eerstejaars zich echter wel zelf inschrijven. Ouderejaars studenten moeten zich wel voor werkgroepen inschrijven via MyStudyMap.

Contact

g1bh@lumc.nl

Opmerkingen