Studiegids

nl en

Lijn Academische en Wetenschappelijke Vorming jaar 1

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Toegang tot de bachelor Geneeskunde.

Beschrijving

Onder academische en wetenschappelijke vorming wordt de ontwikkeling van een kritische attitude verstaan die blijk geeft van nieuwsgierigheid. Het gaat daarbij ook om het verder kijken dan de grenzen van het vakgebied. Wetenschappelijke vorming omvat wetenschapstoepassing of –overdracht. De academicus is in staat wetenschappelijke kennis te vergaren, op waarde te schatten, eigen te maken en waar nodig over te dragen aan derden.

In de lijn Academische en Wetenschappelijke Vorming komt een breed spectrum aan vaardigheden aan bod: het uitvoeren en opzetten van empirisch onderzoek, onderwijs geven, kritisch denken, evidence-based werken en sturing geven aan het eigen leerproces. Ook filosofie, geschiedenis van de geneeskunde, ethiek en de humaniora maken deel uit van academische en wetenschappelijke vorming.

Het verwerven van deze vaardigheden vereist oefening. Om die reden is de academische en wetenschappelijke vorming niet beperkt tot de lijn, maar zijn er activiteiten die in elk blok komen.

De lijn organiseert zelf ook een semesteropdracht. Aan de hand van verschillende onderdelen zullen studenten zelf, en in hun eigen werkgroep verkennen wanneer en waarom kritisch en wetenschappelijk denken voor een arts een noodzakelijke voorwaarde is om zijn taken, binnen en buiten het ziekenhuis, uit te kunnen voeren.

In het blok Wetenschappelijke Vorming in jaar 1 (AWV1) doen studenten zelf echt onderzoek. Hiervoor verzamelen en analyseren zij zelf data naar aanleiding van de zorgstage en formuleren zij een antwoord op hun eigen onderzoeksvraag. Naast het actief doen van onderzoek krijgen studenten gedurende het tweeweekse blok onderwijs in wetenschappelijke vorming, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: het formuleren van een vraagstelling, onderzoeksopzetten, kansrekenen, ethiek, beschrijvende statistiek, de empirische cyclus, het zoeken van literatuur, het werken met SPSS en het schrijven en presenteren van een beknopt onderzoeksverslag.

Leerdoelen

 1. De student kan reflecteren op het belang van kritisch en wetenschappelijk denken voor de arts in verschillende rollen.
 2. De student kan veel voorkomende denkpatronen en denkfouten herkennen en beschrijven, al dan niet in relatie tot de geneeskundige praktijk en onderzoek.
 3. De student is bekend met enkele filosofische concepten en principes relevant voor de medische wetenschap
 4. De student kan uit variatie in werk van andere studenten, al dan niet gezamenlijk, lessen trekken voor eigen toekomstig werk
 5. De student kan op een positieve manier feedback geven op en ontvangen over geschreven stukken van medestudenten.
 6. De student kan reflecteren op de klinische praktijk in relatie tot nut en noodzaak van wetenschappelijk onderzoek.
 7. De student kan een klinisch probleem identificeren dat zich leent voor een wetenschappelijk onderzoek en dat omzetten in relevante onderzoeksvraag voor in een beperkt empirisch onderzoek
 8. De student past de principes van kritisch denken toe op wetenschappelijke en populairwetenschappelijke publicaties
 9. De student verzamelt systematisch gegevens van enkele patiënten en kan hier objectief en prudent mee om gaan.
 10. De student kan een beperkt literatuuroverzicht maken over een bepaalde klinische vraagstelling.
 11. De student kan basiselementen van studieopzet herkennen en toepassen.
 12. De student kan rekenen met basisbegrippen m.b.t. betrouwbaarheid van gegevens, beschrijvende statistiek, hypothesetoetsen, en effectmaten in practicum en studieopdrachten.
 13. De student kan eenvoudige data-invoer en data-analyse uitvoeren aan de hand uitgebreide instructie.
 14. De student kan onderzoeksgegevens adequaat interpreteren en in de juiste context plaatsen
 15. De student kan een kort verslag van de bevindingen opstellen volgens richtlijnen.
 16. De student kan bevindingen uit een wetenschappelijk onderzoek presenteren, gebruikmakend van audiovisuele middelen; stelt informatieve vragen naar aanleiding van een presentatie.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Zelfstudieopdrachten, groepsopdrachten, hoorcolleges, werkgroepen, practica, responsiecolleges, studieopdrachten.

Toetsing en weging

Schriftelijke verslagen, essays, presentaties en tentamen. Overzicht van de precieze aanvullende eisen, deadlines en subonderdelen kunt u vinden op Brightspace.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst van de bachelor Geneeskunde, zie de Studiematerialenlijst GNK 2023-2024.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Let op: als eerstejaarsstudent word jij ingeschreven voor de werkgroepen door de Studentenadministratie. Voor de (deel)tentamens moeten eerstejaars zich echter wel zelf inschrijven. Ouderejaars studenten moeten zich wel voor werkgroepen inschrijven via MyStudyMap.

Contact

Line coordinator dr. B. Siegerink - b.siegerink@lumc.nl

Opmerkingen