Studiegids

nl en

Studiebegeleiding, mentoraat en voorlichting GNK

Vak
2023-2024

Beschrijving

Studentmentoraat

Gedurende het eerste jaar wordt je werkgroep begeleid door een ouderejaars student, je studentmentor. Je krijgt adviezen en tips van de studentmentor en je kunt bij hem/haar laagdrempelig terecht met vragen. Jaarlijks kom je met je werkgroep o.l.v. je studentmentor zes keer bij elkaar om belangrijke studie gerelateerde informatie door te nemen. Nadruk ligt daarbij op sociale binding, (verbeteren van) studievaardigheden en informatie over bijv. onderwijs- en tentamenvormen, de zorgstage en de voortgangstoets. Twee keer per jaar heb je een persoonlijk gesprek met de studentmentor.

Docent-coachtraject

Naast het studentmentoraat bestaat er een individueel begeleidingstraject door een docentcoach. De docentcoach is een arts/onderzoeker. Hij/zij is de vaste begeleider van de werkgroepen Lijn Beroepsvorming. In deze werkgroepen staat de ontwikkeling van drie competenties centraal: medisch expert, communicator en beroepsbeoefenaar (professioneel gedrag). Tweemaal per jaar heb je een individueel gesprek met je docentcoach. Tijdens deze docentcoachgesprekken bespreek je met je docentcoach je professionele ontwikkeling, je studieresultaten en je studiemotivatie en hij/zij laat je kennismaken met het beroepsperspectief. Je zult stilstaan bij de vraag hoe je je sterke kanten optimaal kunt benutten en op welke manier je het beste kunt werken aan je minder sterke kanten.

Het doel van dit docentcoach traject is tweeledig. Aan de ene kant kun je bij hem/haar met vragen terecht en word je begeleid in je studieproces binnen de Lijn Beroepsvorming, aan de andere kant ziet de docentcoach erop toe dat je je in voldoende mate professioneel ontwikkelt. De docentcoach beoordeelt je in je rol als aanstaand beroepsbeoefenaar.

Studieadvies

Je studieadviseur is je eerste aanspreekpunt voor begeleiding bij of advies over je studie. Bij de studieadviseur kun je met zowel praktische als persoonlijke problemen terecht, bijvoorbeeld bij problemen met studieplanning of studievaardigheden. Ook wanneer persoonlijke omstandigheden, een functiebeperking of topsport van invloed zijn op je studie kun je bij de hem/haar terecht. De studieadviseur kan dan bijv. zorgen voor extra begeleiding, uitleg geven over regels en procedures en doorverwijzen naar de studentendecanen of studentenpsychologen en bemiddelen bij het verkrijgen van extra faciliteiten in verband met een functiebeperking.

Aan het begin van het eerste studiejaar wordt een online startgesprek ingepland met jou en de studieadviseur. Eventuele punten die voor jou persoonlijk van belang zijn kunnen zo vroeg de aandacht krijgen die nodig is. Als dat gewenst is mag je altijd eerder dan het geplande startgesprek een afspraak maken met de studieadviseur. Als je studievoortgang achterblijft, zal de studieadviseur contact met je opnemen.

Wij hechten veel waarde aan je privacy en gaan discreet om met persoonlijke informatie uit je studentdossier. Alles wat je met ons bespreekt is vertrouwelijk en we verstrekken je gegevens nooit aan anderen, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Voorlichting

In aanvulling op voorlichting die onderdeel uitmaakt van het mentoraat of van sommige onderwijsblokken of -lijnen is er in het eerste jaar een aantal afzonderlijke plenaire voorlichtingen geprogrammeerd. Deze voorlichtingen zijn bedoeld om je verder te informeren over bepaalde zaken binnen de opleiding of je te helpen bij het maken van keuzes.

Tijdens de introductiedagen van de opleiding krijg je informatie over praktische zaken, bijv. over hoe je je aanmeldt voor tentamens in uSis en over de digitale leeromgeving Brightspace. Later in het eerste jaar volgt voorlichting over extra uitdaging in de opleiding middels het Honours College, over het Bindend Studieadvies en over het maken van je studieplan voor het tweede (en derde) jaar.

De studieadviseurs brengen regelmatig een nieuwsbrief uit met informatie, die je ontvangt via de mail en terug te vinden is op Brightspace.

Meer informatie en contact

Meer informatie over studiebegeleiding kun je vinden op deze website.