Studiegids

nl en

Lijn Samenwerking, Gezondheidsbevordering en Leiderschap jaar 2

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De lijn Samenwerking, Gezondheidsbevordering en Leiderschap (LSGL) is een longitudinale onderwijsvorm die zich uitstrekt over de gehele bachelor Geneeskunde, curriculum 2012. In deze lijn wordt binnen drie thema’s gewerkt aan het ontwikkelen van competenties. Deze zijn gebaseerd het CanMeds raamwerk (2015) zoals beschreven in het Raamplan Artsopleiding 2020.

Samenwerking
Een goede dokter werkt effectief en soepel samen met collega’s en hulpverleners in andere disciplines in uiteenlopende rollen (regie-voerend, ondersteunend en adviserend). In dit thema ontwikkel je de competentie samenwerken door met anderen samen te werken aan opdrachten en te reflecteren op eigen gedrag en dat van anderen in de samenwerking.

Gezondheidsbevordering
Maatschappelijk handelen wordt in het bachelor onderwijs in Leiden Gezondheidsbevordering genoemd. Gedurende de drie jaar ontwikkel je deze competentie bij individuele patiënten en in de maatschappij. In dit thema verbreed je ook je perspectief naar de gezondheid wereldwijd.

Leiderschap
Een standpunt over de zorg innemen en dat aan anderen overbrengen om hen te inspireren tot veranderingen in beleid, dat is één van de aspecten van het domein Leiderschap. Als arts zul je daarnaast persoonlijk leiderschap nodig hebben en dat bereik je mede door te reflecteren op je eigen ontwikkeling. Je werkt binnen dit thema aan de ontwikkeling van vaardigheden als kwaliteitsgerichtheid, netwerkvaardigheid, organisatiesensitiviteit en visie-ontwikkeling.

In jaar 2 leer je dat een goede organisatie, samenwerking en communicatie in de zorg niet vanzelfsprekend is. Gelukkig kun je ook leren van fouten en complicaties. Je gaat samenwerken aan het opstellen en presenteren van verbeterplannen en maakt kennis met een-kwaliteitscyclus. Je onderzoekt gezondheidsverschillen tussen landen en hoe daar invloed op uit te oefenen.
Je gaat onderzoeken welke determinanten van gedrag en kwaliteit van leven van chronisch zieke patiënten relevant zijn. Welke gedragsinterventies passen daarbij en hoe kun je de gezondheid van patiënten bevorderen? Hier werk je aan middels het afnemen van interviews, het analyseren van gedrag en het presenteren van je resultaten.

Leerdoelen

De student:

  • legt uit wat organisatieverbetering, zorgvernieuwing en patiëntveiligheid is (zoals aan de hand van LEAN en Safety 2 in de zorg) en kan de beginselen toepassen

  • legt uit wat mensgericht werken, gastvrijheid en patiëntgerichtheid is en kan de beginselen daarvan toepassen

  • heeft kennis van complicaties als onderdeel van het kwaliteitsdenken in de zorg

  • past kennis over samenwerkingsgedrag toe in samenwerkingsopdrachten

  • demonstreert in een gesprek over gedragsverandering (incl. therapietrouw) reflectief luisteren als onderdeel van het gesprek

  • verwerft in een rollenspel of gesprek met een patiënt informatie vanuit het perspectief van de patiënt met betrekking tot perceptie ziekte, zelfmanagement en (determinanten) van gedragsverandering

  • past elementen van motiverende gespreksvoering toe bij het opbouwen van patiënt-arts relatie en anamnese

  • analyseert de informatie verkregen van de patiënt met betrekking tot gedrag en determinanten van gedrag (cognitief, affectief en maatschappelijk)

  • verwijst in een rollenspel of simulatiegesprek een patiënt naar een geschikte interventie ten behoeve van zelfmanagementondersteuning.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De deadlines van de toetsopdrachten en herkansingen daarvan staan vermeld in het rooster. Inzage en nabespreking van de toetsopdrachten vindt plaats door middel van feedback. Nabespreking vindt desgewenst plaats in individueel gesprek.

Onderwijsvorm

Werkgroepen,
Studieopdrachten,
Hoorcolleges,
Werkcolleges,
Kennisclips en
Zelfstandig literatuurstudie
Reflectiegesprekken

Toetsing en Weging

Schriftelijke (reflectie)verslagen, presentaties en actieve participatie in samenwerkingsopdrachten, reflectiegesprekken en werkgroepen.

Er zijn twee toetsopdrachten over de drie competenties.

De opdrachten worden aan de hand van een rubric beoordeeld (oordeel voldoende/onvoldoende) en dienen allen voldoende te zijn gemaakt.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst van de bachelor Geneeskunde, zie de Studiematerialenlijst GNK 2023-2024.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Coördinatoren: drs. C. Serlie en dr. V. Nierkens
Ondersteuning en coördinatoren van de lijn zijn bereikbaar via het e-mailadres: LSGLjaar2@lumc.nl

Opmerkingen