Studiegids

nl en

Vraagstukken Kijken, Denken, Doen

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Beschrijving

In dit blok worden diverse vraagstukken behandeld vanuit diverse disciplines: oogheelkunde, dermatologie, endocrinologie, sociale geneeskunde, gezondheidseconomie en ethiek en recht. In de eerste weken van het blok worden de basisprincipes van de verschillende disciplines behandeld, die nodig zijn om de vraagstukken zoals in het raamplan verwoord te analyseren. In de laatste weken van het blok wordt aandacht besteed aan multidisciplinaire karakter van de verschillende disciplines waarbij de raakvlakken tussen de klinische vakken onderling, maar ook de raakvlakken met de sociale geneeskunde, ethiek en recht en gezondheidseconomie geïllustreerd worden. Klinisch redeneren komt uitgebreid aan de orde. Tevens vormt de juridische en ethische context van het medisch handelen een belangrijk onderdeel.

Leerdoelen

De student:

 • Kan de klinische uiting van een bepaald aantal vraagstukken/ziektebeelden beschrijven en verklaren vanuit de verworven pathofysiologische, anatomische en/of biochemische basiskennis (Medisch deskundige)

 • Kan een diagnostisch plan maken voor een papieren patiëntencasus, inclusief de pathofysiologie en epidemiologie (Medisch deskundige, Academicus)

 • Kan een behandelplan opstellen, inclusief farmacotherapie, pathofysiologisch onderbouwd, voor een papieren patiëntencasus, volgens de 6-step methode (Medisch deskundige)

 • Kan een sociaal-geneeskundige casus analyseren en uitwerken aan de hand van de basisprocessen (w.o. epidemiologische analyse) en benaderingswijzen binnen de public health en de sociaal-geneeskundige specialismen (Medisch deskundige, Beroepsbeoefenaar, Gezondheidsbevorderaar, Samenwerker, Academicus)

 • Kan beredeneren op welke wijze arts sociaal-geneeskundigen complementair werken aan en samenwerken met klinisch werkende artsen (Medisch deskundige, Beroepsbeoefenaar, Gezondheidsbevorderaar, Samenwerker)

 • Kan verschillende preventieve interventies beoordelen (waaronder een screening),, aan de hand van (volksgezondheid)indicatoren, uitkomsten en testeigenschappen (Medisch deskundige, Gezondheidsbevorderaar, Academicus)

 • Heeft inzicht in de recente ontwikkelingen en inzichten en controverses over de pathofysiologie van veelvoorkomende vraagstukken en kan discussiëren over de voor- en nadelen van (preventie) leefstijl adviezen en behandeladviezen (Medisch deskundige, Gezondheidsbevorderaar)

 • Kan een patiëntencasus (met een veel voorkomende aandoening) analyseren op het niveau van de individuele patiënt, rekening houdend met cultuur, sociale context, maatschappelijke gevolgen en relevante regelgeving (Medisch deskundige, Academicus, Beroepsbeoefenaar)

 • Kan de verschillende maatschappelijke, juridische en ethische contexten en kaders benoemen van de geneeskunde en de invloed van deze kaders op het functioneren van de arts beschrijven; kan de invloed van deze kaders analyseren en benoemen in patiëntencasus met betrekking tot de vraagstukken van dit blok (Beroepsbeoefenaar, Academicus)

 • Kan zelf een professionele visie vormen over een klinisch ethisch probleem en die visie onderbouwen met argumenten die passen binnen het normatieve kader (ethisch en juridisch) van een Nederlandse arts anno nu (Medisch deskundige, Beroepsbeoefenaar)

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

 • E-learnings

 • Hoor- en Responsiecolleges

 • Groepsopdrachten

 • Werkgroepen

 • Werkcollege’s

 • Kennisclips

 • Patiënt demonstraties

Toetsing en weging

Formatieve mondelinge tussentoets (pass / fail).

Het eindcijfer van het blok is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Deeltoets Sociale Geneeskunde en Gezondheidseconomie (20%, met aanvullende eis tenminste een 5.0)

 • Werkstuk Ethiek en Recht (15% met aanvullende eis tenminste een 5.0)

 • Eindtoets (65% met aanvullende eis tenminste een 5.0)

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst van de bachelor Geneeskunde, zie de Studiematerialenlijst GNK 2023-2024.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Mw Dr. M. Snel
Mw Dr. D.P. Touwen

kijken_denken_doen@lumc.nl

Opmerkingen