Studiegids

nl en

Vraagstukken Spoedeisende Zorg

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Beschrijving

In dit blok Spoedeisende Zorg wordt u uitgedaagd om de juiste vragen te stellen bij acute, spoedeisende en levensbedreigende aandoeningen. Met de kennis die u in de voorgaande blokken heeft opgedaan en met nieuwe kennis die u in dit blok opdoet zult u tot concrete antwoorden moeten komen. U moet specialisme-overstijgend denken, immers een patiënt met acute dyspneu heeft natuurlijk niet altijd een longziekte en een comateuze patiënt heeft niet altijd een primair neurologisch probleem. U moet kunnen prioriteren: bedenken wat spoedeisend is en wat niet dringend is bij patiënten die zich presenteren met een acute aandoening of ongeval. U moet weten welke interventies essentieel zijn bij vitaal bedreigde patiënten en in welke volgorde (de neurochirurg kan pas aan de slag als de traumapatiënt niet meer aan het verbloeden is). Dit vereist een werkwijze waarbij gehandeld en behandeld wordt volgens het principe treat first what kills first.

Leerdoelen

1 De student is in staat te herkennen of er sprake is van een spoedeisende of direct levensbedreigende situatie o.g.v. (hetero-) anamnese en klinische observatie, m.b.v. de ABCDE methode.
2 De student verklaart ziekteverschijnselen met betrekking tot spoedeisende zorg vanuit anatomie, ziektemechanismen, pathologie, fysiologie en pathofysiologie en herleidt deze gegevens tot een of meer vraagstukken en vervolgens tot een of meerdere klinische problemen.
3 De student geeft voor elk medisch probleem bij een patiëntencasus een differentiaaldiagnose in volgorde van waarschijnlijkheid en (indien van toepassing) in volgorde van (levens)bedreiging.
4 De student stelt een diagnostisch plan op om snel een levensbedreigende situatie te verifiëren en/of de ernst ervan in te kunnen schatten.
5 De student stelt een behandelplan op dat gericht is op: niet-medicamenteuze interventies om levensbedreiging te verminderen en medicamenteuze behandeling, waarbij het gaat om groepen medicamenten en de student in staat is de keuze te verantwoorden op basis van werkingsmechanismen.
6 De student is in staat om basale eerste hulp te geven.
7 De student herkent situaties waarin de arts met andere disciplines moet samenwerken om acute zorg voor de patiënt te leveren en geeft aan welke disciplines dat zijn. De student kan aangeven in voorbeeldsituaties hoe de communicatie binnen multidisciplinair overleg verloopt.
8 De student is in staat om ontwikkelingen in de acute geneeskunde in historisch perspectief te plaatsen.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, patiëntendemonstraties, werkgroepen , responsiecolleges, studieopdrachten en E-learning.

Toetsing en weging

Schriftelijk, aan het einde van het blok met korte vragen. Er zal een tussentijdse toets worden afgenomen. Voor het blokcijfer is het gewicht van de tussentoets 20% en die van de eindtoets 80%.

De tentamendata zijn beschikbaar op de roosterwebsite.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst van de bachelor Geneeskunde, zie de Studiematerialenlijst GNK 2023-2024.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Onderwijsondersteuning.

Opmerkingen