Studiegids

nl en

Lijn Beroepsvorming jaar 3

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Het vaardheidsonderwijs van LBV jaar 2 moet met een positieve beoordeling zijn afgerond om te kunnen starten met de LBV jaar 3. Tevens moet er voldoende studievoortgang zijn in de blokken om te kunnen starten in LBV jaar 3. Als criterium is gesteld dat ten minste twee van de volgende drie blokken moeten zijn behaald: Blok Vraagstukken Bewegen, Blok Vraagstukken Buik en Blok Vraagstukken Borst en Nier.

Beschrijving

De Lijn Beroepsvorming strekt zich uit over alle jaren van de bachelor fase van de geneeskunde opleiding. Met deze lijn bereiden de studenten zich voor op de klinische (master) fase van de opleiding. In ieder jaar doorlopen de studenten een docentcoachtraject. Daarnaast zijn er per jaar specifieke aandachtspunten. In het eerst jaar ligt het accent vooral op aanleren van communicatieve vaardigheden en ontwikkelen van professioneel gedrag. In het tweede jaar ligt het accent op het oefenen van consultvoeren, klinisch redeneren en aanleren van vaardigheden lichamelijk onderzoek. In het derde jaar worden de kennis en vaardigheden van LBV1-2 en blokonderwijs geïntegreerd toegepast zodat de vaardigheden van dataverzameling en het klinisch redeneren verder doorontwikkeld worden. Er wordt gebruik gemaakt van diverse onderwijsvormen die passend zijn bij de specifieke leerdoelen. Net als voorgaande jaren sluit het onderwijs in de LBV jaar 3 daar waar mogelijk aan bij het parallel lopende blok onderwijs en bij de andere lijnen.

Leerdoelen

1 De student past de consultvoeringsvaardigheden adequaat toe, zowel in rollenspel met medestudent en met simulatiepatiënten als in contact met echte patiënten: -Structureren consult/gesprek. Opening: Noemen van naam en functie (indien nog niet bekend bij de ander). Patiënt op zijn gemak stellen. Informeren naar reden van komst of uitleg over doel van gesprek. Uitleg over verloop van gesprek. Middendeel: Informatie verzamelen vanuit patiënt perspectief (hulpvraag, wensen en verwachtingen, SCEGS). Informatie verzamelen vanuit biomedisch perspectief (speciële anamnese: 7 dimensies van de hoofdklacht en bijbehorende tractus). Indien relevant: verzamelen van context informatie (personalia, algemene – of tractus anamnese). Afsluiting: Samenvatting. Beantwoorden van hulpvraag. Uitleg over het vervolg. Evaluatie consult. Open vragen, gesloten vragen, concretiserende vragen, reflectieve vragen, copingsvragen, schaalvragen. Actief luister gedrag: open vragen, doorvragen, verbaal volgen, parafraseren, samenvatten, hanteren van stiltes, gevoelsreflecties. Empathie en opbouwen van patiënt-arts relatie.
2 De student demonstreert in een rollenspel met een simulatiepatiënt dat hij op een gestandaardiseerde manier het screenend internistisch onderzoek en het screenend neurologisch onderzoek kan verrichten.
3 De student hanteert de kledingvoorschriften en handhygiëne volgens het fungerende ziekenhuisprotocol (IPROVA, Qmentum).
4 De student past klinisch redeneren toe op een papieren casus met vraagstukken die tijdens de Patiënt Demonstratie College, de Docentcoach-bijeenkomsten, de Vroege Praktijk Contacten behandeld zijn: - De relevante anamnesevragen voorstellen. -De (alarm)symptomen herkennen. -Het relevante lichamelijk onderzoek voorstellen en de gegeven uitkomsten interpreteren. -Zinvol aanvullend onderzoek voorstellen en de gegeven uitkomsten interpreteren. - Aangeven hoe epidemiologische gegevens en contextinformatie de besluitvorming van de arts kunnen beïnvloeden.
5 De student t past op een papierencasus theorie toe over lastige interactiepatronen, slechtnieuwsgesprek en gedeelde besluitvorming.
6 De student toont professioneel gedrag, in zijn omgang met zichzelf, met de werkgroep begeleider, zijn medestudenten en met zijn taken, wat zich uit in: -Op tijd komen. -Studieopdrachten maken. -Verslagen en opdrachten op tijd inleveren. -Op vragen en/of opmerkingen van groepsgenoten en docenten constructief reageren. -Actief deelnemen in discussies en/of maken van een groepsproduct. -Groepsleden ruimte geven bij te dragen aan discussie/opdracht en elkaars mening respecteren.
7 De student geeft en ontvangt feedback volgens de in het lijnboek geformuleerde feedbackcriteria.
8 De student past op regelmatige wijze reflectie toe en stelt actief zijn persoonlijke ontwikkelingsplan op met nadruk op concrete acties die tot verbetering gaan leiden.
9 De student hanteert het beroepsgeheim en hanteert gepaste professionele afstand/betrokkenheid tijdens consultvoering en lichamelijk onderzoek.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

 • Inleidende college en werkcolleges

 • Patiënt demonstratiecolleges

 • Responsiecolleges

 • Werkgroepen (docentcoach-bijeenkomsten)

 • Proefdeeltoets met simulatiepatiënten inclusief reflectie

 • Individuele docent-coachgesprekken

 • Vroege Praktijk Contacten

 • Samenwerkend lerenopdrachten, zelfstudie, oefenen

Studielast

Het aantal studiepunten staat bovenaan in het grijze vak achter EC vermeld. 1 EC staat voor 28 uur.

Toetsing

 • Docentcoach beoordeling

 • 2x Beoordeling Vroege Praktijk Contacten

 • Toets consultvoeren bij simulatie patiënten

 • Vaardigheidstoets internistisch en neurologisch lichamelijk onderzoek bij simulatiepatiënt

 • BLS

 • Schriftelijk tentamen klinisch redeneren

Tentamendata
De tentamendata zijn beschikbaar op de roosterwebsite.

Voor nabespreking en inzagemoment; zie Brightspace.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst van de bachelor Geneeskunde, zie de Studiematerialenlijst GNK 2023-2024.

Aanmelden

De aanmelding voor een werkgroep verloopt via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Brightspace module ‘Onderwijszaken GNK’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

LBV3@lumc.nl

Opmerkingen