Studiegids

nl en

Lijn Academische en Wetenschappelijke Vorming 3

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Ingeschreven als student Geneeskunde. Dringend aanbevolen om alle onderdelen van de lijn AWV in jaar 2 te hebben afgerond.

Beschrijving

Het belangrijkste onderdeel van de lijn AWV in jaar 3 van de BA Geneeskunde is het CAT-project waarbij studenten een zgn Critical Appraisal of a Topic (CAT) maken. De CAT gaat uit van een klachten presentatie van een patiënt (klinisch scenario-stap 1) en vanuit dit klinisch scenario wordt een klinische vraag geformuleerd (stap 2). Op basis van de klinische vraag wordt een zoekstrategie (stap 3) geformuleerd om het beste beschikbare onderzoek met betrekking tot de klinische vraag te vinden en deze vervolgens kritisch te beoordelen (stap 4) ten aanzien van onderzoeksopzet en uitvoering aan de hand van voorop gestelde criteria. Vervolgens worden de onderzoeken samengevat (stap 5) en hieruit volgt de beoordeling in de specifieke omstandigheden van de patiënt (i.e. patiëntkarakteristieken, voorkeuren van de patiënt en setting waarin de patiënt wordt gezien)(stap 6) om vervolgens tot een slotconclusie te komen met betrekking tot het beste medisch handelen ten aanzien van dit specifieke klinische scenario (stap 7).
De voorbereiding voor het CAT-project begint in het 1-weeks Blok AWV-3 in januari, waarin theorie aan de orde komt en enkele vaardigheden worden geoefend. Dit blok wordt afgesloten met een toets. Daarna wordt de student gekoppeld aan een arts-in-opleiding-tot-specialist (AIOS) of promovendus die een actueel klinisch probleem zal aandragen. Studenten voeren onder begeleiding de zeven stappen van de CAT uit, presenteren hun bevindingen op de klinische afdeling van de begeleider, en schrijven een verslag.
De toets en de verschillende onderdelen van het CAT-project (proces, presentatie, verslag) vormen samen het cijfer van de lijn AWV.

Leerdoelen

 1. Het vergaren van de (achtergrond) kennis voor het begrijpen van het klinische scenario.
 2. Het bepalen van een klinische vraag vanuit een klinisch scenario.
 3. Het uitvoeren van een literatuuronderzoek.
 4. Het kritisch beoordelen van literatuur: diagnostisch/prognostisch/therapeutisch onderzoek afhankelijk van onderwerp CAT.
 5. Het samenvatten van de kritisch beoordeelde literatuur voortvloeiend uit het literatuuronderzoek.
 6. Het formuleren van een helder antwoord op de klinische vraag (stap 6 & 7).
 7. Het beschrijven van de vervolg stappen op basis van de uitkomst van de CAT.
 8. Het bespreken van de CAT in een gestructureerde presentatie binnen een gestelde tijd.
 9. Het op een adequate manier kunnen beantwoorden van vragen mbt de CAT.
 10. Het kunnen schrijven van een CAT-scriptie met een duidelijke en logisch beargumenteerde structuur en in helder, beknopt, samenhangend, passend en correct Engels.
 11. Het op een effectieve en efficiënte manier plannen van het CAT-project en de daaraan gekoppelde deadlines.
 12. Het op een doelmatige manier overleggen met de begeleider.
 13. Het op een professionele en betrokken manier uitvoeren van het CAT-project.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

E-learning
Responsiecolleges
Werkgroepen
Hoorcolleges
Zelfstudie

Toetsing en weging

De tentamendata zijn beschikbaar op de roosterwebsite.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst van de bachelor Geneeskunde, zie de Studiematerialenlijst GNK 2023-2024.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

CAT-PROJECT@LUMC.NL

Opmerkingen