Studiegids

nl en

Lijn Samenwerking, Gezondheidsbevordering en Leiderschap jaar 3

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De lijn Samenwerking, Gezondheidsbevordering en Leiderschap (LSGL) is een longitudinale onderwijsvorm die zich uitstrekt over de gehele bachelor Geneeskunde, curriculum 2012. In deze lijn wordt binnen drie thema’s gewerkt aan het ontwikkelen van competenties. Deze zijn gebaseerd het CanMeds raamwerk (2015) zoals beschreven in het Raamplan Artsopleiding 2020.

Samenwerking

Een goede dokter werkt effectief en soepel samen met collega’s en hulpverleners in andere disciplines in uiteenlopende rollen (regie-voerend, ondersteunend en adviserend). In dit thema ontwikkel je de competentie samenwerken door met anderen samen te werken aan opdrachten en te reflecteren op eigen gedrag en dat van anderen in de samenwerking.

Gezondheidsbevordering

Maatschappelijk handelen wordt in het bachelor onderwijs in Leiden Gezondheidsbevordering genoemd. Gedurende de drie jaar ontwikkel je deze competentie bij individuele patiënten en in de maatschappij. In dit thema verbreed je ook je perspectief naar de gezondheid wereldwijd.

Leiderschap

Een standpunt over de zorg innemen en dat aan anderen overbrengen om hen te inspireren tot veranderingen in beleid, dat is één van de aspecten van het domein Leiderschap. Als arts zul je daarnaast persoonlijk leiderschap nodig hebben en dat bereik je mede door te reflecteren op je eigen ontwikkeling. Je werkt binnen dit thema aan de ontwikkeling van vaardigheden als kwaliteitsgerichtheid, netwerkvaardigheid, organisatiesensitiviteit en visie-ontwikkeling.

In jaar 3 word je uitgedaagd om een standpunt over een actueel onderwerp m.b.t. de organisatie van de zorg in te nemen en schriftelijke verbeteringen te beargumenteren. Daarnaast leer je anderen te beoordelen op de samenwerking en werk je aan medisch leiderschap.
Je gebruikt inzicht in maatschappelijke maatregelen en de invloed daarvan op de gezondheid bij het zoeken naar oplossingen voor het verbeteren van gezondheid van patiënten of groepen in de maatschappij. Je leert anderen te overtuigen van het belang deze oplossingen. In de arts- patiënt context leer je de basisvaardigheden van motiverende gespreksvoering toe te passen en hoe je rekening kan houden met de context of leefomstandigheden van patiënten in je rol als gezondheidsbevorderaar.

Leerdoelen

De student:

  • is in staat zich een mening te vormen voer de actualiteit met betrekking tot de organisatie van de gezondheidszorg

  • past kennis over organisatie en financiering van zorg toe in het innemen van een standpunt over de organisatie van zorg

  • kan samenwerking beoordelen en suggesties geven voor verbetering aan medestudenten

  • bepaalt op basis van een beschrijving welke determinanten van gezondheid en ziekte bijdragen aan ervaren gezondheid van een patiënt of populatie.

  • doet a.d.h.v. een gezondheidsprobleem bij (een deel van) de populatie een voorstel voor beleid m.b.t. preventie en gezondheidsbevordering voor een patiënt of een populatie

  • stemt een advies voor behandeling/ therapie (incl. gedragsondersteuning) en de verwijzing daarnaar af aan de leefomstandigheden en context van de patiënt.

  • demonstreert de basisvaardigheden van motiverende gespreksvoering

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De deadlines van de toetsopdrachten en herkansingen daarvan staan vermeld in het rooster. Inzage en nabespreking van de toetsopdrachten vindt plaats door middel van feedback. Nabespreking vindt desgewenst plaats in individueel gesprek.

Onderwijsvorm

Werkgroepen,
Studieopdrachten,
Hoorcolleges,
Werkcolleges,
Kennisclips en
Zelfstandig literatuurstudie
Reflectiegesprekken

Toetsing en Weging

Schriftelijke (reflectie)verslagen, presentaties, essays, reflectiegesprekken en actieve participatie in samenwerkingsopdrachten en werkgroep.

De toetsing bestaat uit 2 toetsopdrachten over de drie competenties die met een cijfer beoordeeld worden. Alle opdrachten dienen minimaal met een 5,5 afgerond te worden.

De precieze toetsing en weging van deelcijfers wordt vermeld op Brightspace.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst van de bachelor Geneeskunde, zie de Studiematerialenlijst GNK 2023-2024.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Coördinatoren: drs. C. Serlie en dr. V. Nierkens
Ondersteuning en coördinatoren van de lijn zijn bereikbaar via het e-mailadres: LSGLjaar3@lumc.nl

Opmerkingen