Studiegids

nl en

Coschap openbare farmacie 1

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Zie het document Ingangseisen Master Farmacie.

Beschrijving

Het coschap Openbare Farmacie 1 bevat de deelcoschappen van de onderwijsthema’s Patiënt en Apotheker, Hart- en Vaatziekten en Ouderen. Gedurende deze vier-weekse coschappen maak je kennis met de werkzaamheden van een openbaar apotheker. Je leert over alle processen in de openbare apotheek en gaat oefenen met het adviseren en begeleiden van patiënten bij hun farmaceutische behandeling.

Leerdoelen

Tijdens deze (deel)coschappen leert de student:

 • de technieken en vaardigheden van consultvoeren bij de start van een behandeling met een receptgeneesmiddel toe te passen;

 • in vervolgconsulten en lastige consulten met patiënten passende communicatietechnieken toe te passen;

 • in een consult bij zelfzorg de zorgvraag helder te krijgen en relevante informatie in te winnen om de patiënt deskundig te adviseren en te begeleiden bij de (niet-) medicamenteuze behandeling;

 • de toegevoegde waarde van geïndividualiseerde distributievormen te beschrijven en kritieke stappen in het kwaliteitsmanagement in de openbare apotheek te benoemen;

 • het belang van interprofessioneel communiceren te beschrijven, aandachtspunten bij interprofessioneel communiceren te benoemen en toe te passen in de praktijk.

 • de structuur, werking en financiering van de Nederlandse gezondheidszorg in grote lijnen te omschrijven, en van de openbare apotheek, relevante wetgeving rondom (zelfzorg)geneesmiddelen en de rol en verantwoordelijkheden van de apotheker in het bijzonder;

 • de wijze van opslag en distributie van geneesmiddelen in de groothandel en in de openbare apotheek te beschrijven;

 • zich goed in de Nederlandse taal (schriftelijk, digitaal en mondeling) uit te drukken bij het verlenen van zorg en daarbij de communicatie af te stemmen op (het niveau van) de doelgroep;

 • zich aantoonbaar te gedragen naar de kernwaarden van de professie en te reflecteren op de sterke en zwakke punten, persoonlijke leerbehoeften te identificeren en een passend ontwikkelplan op te stellen, waarop adequate acties volgen;

Rooster

De coschapsblokken zijn in het jaarrooster vastgelegd. De afdeling coschapsplanning is in samenwerking met de coschapcoördinator verantwoordelijk voor de plaatsing. Studenten kunnen niet zelf een coschapplaats regelen, maar kunnen wel hun voorkeur uitspreken binnen het dan geledende aanbod van coschapplaatsen. Daar wordt zoveel mogelijk aan tegemoet gekomen.

Onderwijsvorm

Coschappen (stage)
Praktijkopdrachten

Toetsing en Weging

Dit coschap omvat drie deelcoschappen van vier weken (elk vier dagen per week).

De beoordeling is gebaseerd op:

 • de praktijkopdrachten van alle deelcoschappen;

 • het functioneren in de praktijk van de openbare farmacie.

Aan het einde van het deelcoschap Patiënt en Apotheker en Hart- en Vaatziekten is er een tussenbeoordeling waar feedback gegeven wordt op het functioneren tijdens het coschap en waar adviezen gegeven worden hoe het functioneren te verbeteren. Deze tussenbeoordelingen zijn formatief. Aan het einde van het deelcoschap. Ouderen wordt de summatieve eindbeoordeling over de gehele coschapperiode gegeven. Deze wordt uitgedrukt als Onvoldoende/Voldoende/Ruim Voldoende/Goed of Uitmuntend.

In geval van een onvoldoende tussenbeoordeling kan de student zich verbeteren in het nog volgende deelcoschap. In geval van een onvoldoende eindbeoordeling wordt door de opleiding samen met de apothekercoschapbegeleider een voorstel voor een reparatietraject gedaan met passende leerdoelen.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Coschapcoördinator openbare farmacie: Leen Nelemans, te bereiken via: farmacie.coschappen@lumc.nl

Opmerkingen