Studiegids

nl en

Apotheekgame

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Zie het document Ingangseisen Master Farmacie.

Beschrijving

De apotheekgame is een serious game waarin alles rondom de farmaceutische zorg binnen een apotheek gesimuleerd wordt. Het onderwijs bestaat uit onderwijsdagen en receptdagen, waarbij op receptdagen een apotheek ‘gerund’ wordt. Middels opdrachten, afhandeling van recepten en casuistiek worden studenten individueel en als groep beoordeeld. De apotheek met de meeste patienten aan het einde is de winnaar.

In dit thema zal onderwijs uit voorgaande thema’s verder worden uitgediept en toegepast, maar zullen ook opdrachten van het lopende thema worden toegevoegd. De apotheekgame wordt namelijk gelijktijdig met de coschappen van de thema’s Infectieziekten en Immunologie (II), Centraal Zenuwstelsel (CZS), Acute- en Intensieve Zorg (AIZ) en Oncologie (ONC) gegeven. De helft van het cohort studenten doet in twee van vier bovenstaande thema’s de apotheekgame in plaats van een coschap.

Leerdoelen

Aan het einde van de apotheekgame moet de student de volgende leerdoelen behaald hebben:

  • De student werkt effectief samen met medestudenten in het apotheekteam van de GAME om de farmaceutische vraagstukken die aangeboden worden zo goed mogelijk op te lossen zodat optimale zorg voor de (simulatie)patiënten gegarandeerd kan worden (samenwerking, farmaceutische deskundigheid);

  • De student communiceert op een doeltreffende manier met patiënten, collega’s en andere zorgverleners (communicatie, leiderschap);

  • De student voert consultvoeringsgesprekken zoals aangeleerd volgens de richtlijn consultvoering (communicatie);

  • De student draagt binnen het team bij aan een optimale taakverdeling waarbij elke student de verschillende rollen die gevraagd worden in de loop van de speeltijd uitvoert (leiderschap, samenwerken);

  • De student maakt optimaal gebruik van automatiseringssystemen (leiderschap);

  • De student past de uitgangspunten van kwaliteitszorg toe op de processen in de apotheek (leiderschap);

Afhankelijk van het gekoppelde inhoudelijke thema kunnen extra leerdoelen van toepassing zijn.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

De apotheekgame bestaat uit 6 onderwijsdagen en 10 receptdagen. Tijdens onderwijsdagen worden hoorcolleges en werkcolleges geroosterd. Per game wordt ook gestreefd naar tenminste 1 excursie.
Tijdens de receptdagen wordt de werkwijze en casuistiek in een apotheek gesimuleerd (practicum).

Toetsing en Weging

De apotheekgame wordt aan het einde van week 8 afgesloten met een voldaan/niet voldaan.

Gedurende de game wordt voor alle opdrachten (individueel en in teamverband) een score toegekend in de vorm van het aantal ingeschreven patienten in de apotheek. De score per apotheekteam is inzichtelijk voor alle studenten. Na de laatste receptdag is bekend welk apotheekteam gewonnen heeft en of elk team het minimale aantal patienten in de apotheek heeft behaald.
Daarnaast worden studenten individueel beoordeeld op de competenties Farmaceutische handelen (FH), Kennis en Wetenschap (KW) en Communicatie (C). Bij voldoende scores op deze competenties wordt de apotheekgame afgesloten met een Voldaan.
Bij het behalen van een Niet voldaan volgt een individueel reparatietraject.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Via Farmacie_Game_KFT@lumc.nl

Opmerkingen