Studiegids

nl en

Acute en Intensieve Zorg

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Zie het document Ingangseisen Master Farmacie.

Beschrijving

Met het thema Acute en Intensieve Zorg start je aan het tweede jaar van de master Farmacie. Je leert hier onder andere een bijdrage te leveren aan de farmacotherapie van patiënten in het ziekenhuis die acute of intensieve zorg behoeven. Dit zijn bijvoorbeeld patiënten die behandeld worden op de spoedeisende hulp, opgenomen zijn voor een operatie of op de intensive care (IC) verblijven.

In de eerste drie weken herhaal je de kennis over de aandoeningen uit de voorafgaande thema’s en pas je deze toe op acute situaties, zoals de farmacotherapie bij de behandeling van een myocard infarct of longembolie. Je bestudeert de advisering over de behandeling van intoxicaties, de gevolgen van acute aandoeningen waaronder shock en sepsis en de wijze van zorgverlening op de IC. Deze aandoeningen hebben ook invloed op de farmacokinetiek van geneesmiddelen, waarover je in het cursorisch onderwijs meer leert. Ook de werking van dialyse-technieken komen aan de orde, evenals de consequenties daarvan voor de farmacokinetiek van geneesmiddelen.

De aandoeningen in dit thema kunnen levensbedreigend zijn en de advisering rondom medicatie kan onder tijdsdruk gegeven moeten worden. In een werkcollege krijg je aanwijzingen hoe je hier het beste mee om kunt gaan en is er aandacht voor de advisering rondom intoxicaties onder tijdsdruk. Dit wordt vervolgens geoefend tijdens de acute dag, waarbij je in de vorm van een groepsopdracht telefonisch diverse casussen krijgt voorgelegd door diverse zorgverleners.

Voor de apotheker als geneesmiddelexpert is het belangrijk ziekenhuisopnames die veroorzaakt zijn door geneesmiddelen te herkennen. Na de theorie hierover zal je dit tijdens de coschappen gaan oefenen op de afdeling Spoedeisende Hulp. Maar ook voor patiënten die gepland worden opgenomen voor een chirurgische ingreep heeft de ziekenhuisapotheek een belangrijke rol in de medicatieverificatie.
Voor de start van de farmaceutische coschappen herhaal je de productkennis uit de thema’s Centraal Zenuwstelsel en Infectieziekten en Immunologie. Deze kennis vul je aan met de productkennis en bereiding van complexe steriele bereidingen. Vanaf de vierde week ga je de opgedane kennis toepassen in de ziekenhuisapotheek en op verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Je maakt kennis met de dagelijkse werkzaamheden van de ziekenhuisapotheker middels praktijkopdrachten.

Leerdoelen

Na afloop van dit thema kan de student:

 • de pathogenese, pathofysiologie, pathologie, beloop, prognose en risicofactoren van de belangrijkste intoxicaties, acute cardiovasculaire aandoeningen, shock en sepsis uitleggen;

 • het werkingsmechanisme, belangrijkste bijwerkingen, metabolisme en kinetiek beschrijven van de geneesmiddelengroepen die worden toegepast bij de zorg op de intensive care, bij de behandeling van intoxicaties, bij acute cardiovasculaire aandoeningen en bij operaties;

 • dosering bij de indicatie en specifieke, onderscheidende kenmerken van de belangrijkste vertegenwoordigers van de bovengenoemde geneesmiddelengroepen beschrijven;

 • het doel benoemen van de farmacotherapeutische behandeling van de belangrijkste intoxicaties, acute cardiovasculaire aandoeningen, shock en sepsis, de behandelmogelijkheden benoemen, deze behandeling ordenen op basis van patiëntkenmerken en dit wetenschappelijk onderbouwen;

 • een advies opstellen voor de behandeling van veel voorkomende verslavings- en vergiftigingsgevalllen;

 • de belangrijkste farmacokinetische begrippen en modellen en veelgebruikte bioanalytische bepalingsmethoden benoemen en toe passen bij de medicatiebegeleiding en medicatiebewaking in bovengenoemde aandoeningen en situaties;

 • een farmacotherapeutische analyse uitvoeren waarbij de effectiviteit en veiligheid van de farmacotherapie wordt beoordeeld met behulp van relevantie klinische en laboratoriumgegevens in bovengenoemde aandoeningen en situaties;

 • een bereidingsprotocol maken en verbeteren voor een complexe bereiding, deze bereiding uitvoeren en de benodigde kwaliteitscontroles uitvoeren;

 • beoordelen of GMP wordt nageleefd bij steriele bereidingen;

 • de medische hulpmiddelen omschrijven die toegepast worden bij acute en intensieve zorg, zoals catheters, sondes, CVVH en hemodialyse;

 • een eindoordeel opstellen over de eigen bevindingen over medicatiebeleid of een onderzoeksvraag met behulp van de kritische beoordeling van geneesmiddelenonderzoek.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit acht weken. De eerste drie weken van het thema zijn VVV-weken wat staat voor: voorbereiden, verwerken en verdiepen. Deze drie weken bestaan uit fulltime cursorisch onderwijs, waarin de volgende onderwijsvormen worden gebruikt:

 • hoorcollege;

 • responsiecollege;

 • werkgroep;

 • werkcollege;

 • zelfstudie;

 • zelfstudieopdracht.

In week vier tot en met zeven loop je farmaceutische coschappen in de ziekenhuisapotheek en/of poliklinische apotheek, of neem je deel aan apotheekgame om je vervolgens in de achtste week te kunnen richten op de RTW (Reflectie- en Toetsweek).

In de farmaceutische coschappen/ apotheekgame is er wekelijks één terugkomdag die bestaat uit een praktijkreflectie en afwisseling in cursorisch onderwijs met bovengenoemde onderwijsvormen. In totaal zijn er vier terugkomdagen. In de eerste drie weken vallen deze terugkomdagen op de vrijdag en de laatste terugkomdag is gepland op de maandag in de Toetsweek (tevens laatste week van het thema).

Tijdens AIZ is er ook een speciale werkgroep-vorm: de acute dag. Tijdens deze dag zal er een dagdienst uit het ziekenhuis gesimuleerd worden. In groepjes zal je aan verschillende casussen werken en hier telefonisch advies over uitbrengen.

Toetsing en weging

Het thema wordt aan het einde van week 8 afgesloten met een schriftelijke toets die zowel open als gesloten vragen bevat. Daarnaast moet je de groepsopdracht hebben afgesloten. Voor de toets kan maximaal 75 punten worden behaald. De beoordeling is een cijfer met 1 decimaal. Cijfers tussen 5,0 en 6,0 worden niet gegeven; 5,4 en lager worden afgerond naar een 5,0. Een 5,5 en hoger wordt afgerond naar een 6,0.
De toets is voldoende als deze met minimaal een 6,0 is beoordeeld. Is de toets onvoldoende dan kun je deelnemen aan de herkansing.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Via farmacie.AIZ@lumc.nl

Opmerkingen