Studiegids

nl en

Semi-apothekercoschap

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Zie het document Ingangseisen Master Farmacie.

Beschrijving

Het semiapothekercoschap (SAC) is het laatste coschap van de master farmacie. Tijdens dit coschap kan de student in de praktijk laten zien dat de competenties van de apotheker, zoals beschreven in het raamplan Farmacie 2016, worden beheerst. Het coschap is daarmee een ‘proeve van bekwaamheid’. De semiapotheker leert en werkt gedurende dit 11-weken durende coschap vier dagen per week in een openbare, poliklinische of ziekenhuisapotheek en verricht zoveel mogelijk werkzaamheden die tot de dagelijkse praktijk van een apotheker behoren. Hierbij worden de kennis en vaardigheden, die in voorafgaande thema’s en farmaceutische coschappen zijn opgedaan, herhaald, verdiept en toegepast in de praktijk. Deelname aan drie intervisiebijeenkomsten tijdens het coschap en minimaal vier* van de, in het tweede en derde jaar van de master, aangeboden SAC-onderwijsdagdelen is verplicht.

  • Voor studenten die vóór het academische jaar ‘20/’21 gestart zijn met de master geldt een verplicht aantal van zes onderwijsdagdelen.

Leerdoelen

De semi-apotheker:
1. past kennis en vaardigheden op doeltreffende en ethisch verantwoorde wijze toe op farmaceutische vraagstukken over de volle breedte van de farmaceutische praktijk (Farmaceutische deskundigheid)
2. oefent het beroep van apotheker uit conform de relevante wettelijke bepalingen en de grondslagen voor het professioneel en ethisch handelen (Professionaliteit, Maatschappelijk Handelen).
3. vindt relevante wetenschappelijke informatie en past deze op de juiste toe in de farmaceutische praktijk (Farmaceutische deskundigheid, Kennis en Wetenschap)
4. communiceert adequaat met patiënten en andere zorgverleners, rekening houdend met diens achtergrond en kennis, en zorgt voor adequate verslaglegging (Communicatie)
5. werkt effectief samen met voorschrijvers en andere professionals in de zorg om bij te dragen aan een optimale behandeling van patiënten (Samenwerken)
6. reflecteert op het eigen functioneren, benoemt kwaliteiten en beperkingen en stelt op basis hiervan persoonlijke leerdoelen op en werkt actief eigen kennislacunes weg (Professionaliteit, Kennis en Wetenschap)
7. organiseert zijn werkzaamheden adequaat. (Leiderschap en organisatie)

De semiapotheker dient voor het SAC twee persoonlijke leerdoelen te formuleren. Hierbij moet worden aangegeven hoe deze leerdoelen tijdens het SAC vorm worden gegeven en welke leeractiviteiten ondernemen zullen worden om deze persoonlijke leerdoelen te behalen.

Rooster

Het semiapothekercoschap kent drie startmomenten per studiejaar. De afdeling coschapsplanning is in samenwerking met de coschapscoördinator verantwoordelijk voor de plaatsing. Studenten kunnen niet zelf een coschapplaats regelen, maar kunnen wel hun voorkeur uitspreken binnen het dan geldende aanbod van coschapplaatsen. Daar wordt zoveel mogelijk aan tegemoet gekomen.

Onderwijsvorm

Het semi-apothekercoschap is een vorm van werkplekleren. De semiapotheker maakt een persoonlijk leerplan en krijgt veelvuldig directe feedback op het functioneren. De ontwikkeling wordt zichtbaar gemaakt in het digitale portfolio. Er zijn daarnaast onderwijsdagdelen en intervisiebijeenkomsten welke de semiapotheker bij dient te wonen.

Toetsing en weging

Tijdens het semi-apothekercoschap zal de semiapotheker veelvuldig beoordeeld worden middels opdrachten en/of korte praktijk beoordelingen (KPB’s) en een 360-graden feedback. Er vindt een tussenbeoordeling plaats, waarin besproken wordt in hoeverre de semiapotheker op weg is om de leerdoelen te behalen en waar nog aan gewerkt dient te worden. Het eindoordeel wordt gegeven op basis van alle beoordelingen die tijdens het semi-apothekercoschap verkregen zijn.

Verplichtingen

  • Aanwezigheid in de coschapapotheek vier dagen per week gedurende elf weken.

  • Aanwezigheid bij drie intervisiebijeenkomsten tijdens het coschap

  • Deelname aan tenminste vier SAC-onderwijsdagdelen tijdens de laatste twee jaar van de master.

  • Voor studenten die vóór het academische jaar ‘20/’21 gestart zijn met de master geldt een verplicht aantal van zes onderwijsdagdelen.

Nabespreking

Zowel het onderwijs als het leerklimaat zal na afloop van het semi-apothekercoschap middels een schriftelijke enquête geëvalueerd worden. Eenmaal per jaar worden de resultaten besproken door de studentenvertegenwoordigers, de examinatoren en de coschapcoördinatoren.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Informatie over de beschikbare coschaplocaties is beschikbaar binnen KL-app. Informatie over aanmelden voor onderwijs is te vinden op het studentenportaal op de pagina’s van de Master Farmacie.

Contact

Via farmacie.coschappen@lumc.nl

Opmerkingen