Studiegids

nl en

Vrije Keuzeruimte Geneeskunde

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Beschrijving

De keuzeruimte in het 3e masterjaar stelt de coassistent in staat zich te ontwikkelen in een voor de latere beroepsuitoefening relevant domein, hetzij door verdieping hetzij door verbreding. De invulling van het programma weerspiegelt de overwogen en gemotiveerde keuze in het kader van de eigen (studie)loopbaan. De coassistent heeft kritisch gereflecteerd op de toegevoegde waarde van de stage en hoe (de invulling van) de stage past in de eigen professionele ontwikkeling. Deze overwegingen worden vastgelegd in een IOP.

Criteria

Algemene criteria
De keuzeruimte:

 • stelt de coassistent in staat de algemene en zelfgefomuleerde leerdoelen van de keuzeruimte te realiseren (geformuleerd aan de hand van canmedsrollen)

 • kent een individueel ontwikkelplan (IOP) waarin de algemene en zelf geformuleerde leerdoelen zijn vastgelegd, na besproken te zijn met en goedgekeurd door de begeleider voor aanvang van de stage.

 • vindt plaats in een voor de latere beroepsuitoefening relevant domein (zie ook IOP)

 • kent verschillende feedback- en beoordelingsinstrumenten die in het e-portfolio worden vastgelegd.

 • duurt 2x 5 of 10 weken.

 • heeft niveau 400-600 (Leids universitair register)

 • biedt begeleiding door een specialist die onderdeel is van de staf c.q. opleidingsgroep

 • de invulling van de keuzeruimte is goedgekeurd door het duaal management c.q. gemandateerde commissie.

 • voor alle externe stages is er een Leidse (LUMC/ universiteit Leiden) stagebegeleider

 • Voor een verbredende stage buiten het LUMC is een locale begeleider (LUMC/ /Universiteit Leiden) een voorwaarde.

Specifieke criteria voor verschillende varianten
1. de keuzeruimte als verlenging van de wetenschapsstage: criteria zie aldaar
2. de keuzeruimte als verlenging van de semiartsstage: criteria zie aldaar
3. de keuzeruimte binnen het medisch domein in engere zin (intra- extramuraal- curatief/ preventief):

 • is een stage in een door de CGS erkend specialisme

 • kent verschillende feedback- en beoordelingsinstrumenten die in het e-portfolio worden vastgelegd.

 • stelt de coassistent in staat kennis en vaardigheden in dit specialisme in praktijk te brengen

 • vindt bij voorkeur plaats in de Leidse onderwijs- en opleidingsregio (OOR Leiden). Gemotiveerd zijn stages ook op andere locaties mogelijk.

 • heeft niveau 500 (Leids universitair register)

 • biedt begeleiding door een specialist die onderdeel is van de staf c.q. opleidingsgroep.

 • De begeleider: * begeleidt de coassistent ten behoeve van het realiseren van de leerdoelen/ het zelfstandig bepalen van een leertraject en zijn/haar ontwikkeling zichtbaar te maken: * door het organiseren van begeleidings- en beoordelingsgesprekken overeenkomstig het toetsplan keuzeruimte * het actief laten gebruiken van het individueel ontwikkelplan (IOP) (formuleren van eigen doelen, vastleggen van doelen, een programma daarvoor samenstellen en het evalueren van de doelen * door het aanbieden van leersituaties waarin aan de verschillende competenties gewerkt kan worden * geoefend kan worden met het geven en krijgen van feedback * draagt zorg voor regelmatige directe observatie van de coassistent in praktijksituaties * biedt mogelijkheden aan de coassistent om zijn/haar inzicht in de context van ziekten en zieken te bespreken of ter discussie te stellen * creëert leersituaties voor de coassistent waarin deze zijn/haar kennis op een specifiek onderwerp kan uitbreiden en verdiepen en tevens kan delen met collega's en ondersteunende disciplines, bijvoorbeeld door middel van een presentatie of werkstuk.

 1. de keuzeruimte buiten het medisch domein in engere zin (bijv. leiderschapsprogramma's)
 • kent verschillende feedback- en beoordelingsinstrumenten die in het e-portfolio worden vastgelegd.

 • vindt bij voorkeur plaats in de Leidse onderwijs- en opleidingsregio (OOR Leiden). Gemotiveerd zijn stages ook op andere locaties mogelijk.

 • biedt begeleiding door een begeleider die onderdeel is van de staf c.q. opleidingsgroep

De begeleider

 • begeleidt de coassistent ten behoeve van het realiseren van de leerdoelen/ het zelfstandig bepalen van een leertraject en zijn/haar ontwikkeling zichtbaar te maken: * door het organiseren van begeleidings- en beoordelingsgesprekken overeenkomstig het toetsplan keuzeruimte * het actief laten gebruiken van het individueel ontwikkelplan (IOP) (formuleren van eigen doelen, vastleggen van doelen, een programma daarvoor samenstellen en het evalueren van de doelen) * door het aanbieden van leersituaties waarin aan de verschillende competenties gewerkt kan worden * geoefend kan worden met het geven en krijgen van feedback

 • draagt zorg voor regelmatige directe observatie van de coassistent in praktijksituaties

 • creëert leersituaties voor de coassistent waarin deze zijn/haar kennis op een specifiek onderwerp kan uitbreiden en verdiepen en tevens kan delen met collega's en ondersteunende disciplines, bijvoorbeeld door middel van een presentatie of werkstuk.

Leerdoelen

De student:
1. werkt actief eigen kennislacunes weg (Medisch Deskundige, Beroepsoefenaar).
2. kan de eigen leerdoelen (IOP) realiseren binnen de duur van de keuzeruimte door de juiste leeractiviteiten en begeleiding/beoordeling voor zichzelf te organiseren binnen de (werk)context. (Organisator)
3. werkt in teamverband op constructieve wijze samen met anderen. (Samenwerker)
4. benoemt welke rol hij/zij heeft binnen de instelling/organisatie en wat de rol van de organisatie is binnen de (gezondheids-)sector. (Organisator)
5. benoemt maatschappelijke/gezondheidsrechtelijke problemen. (Gezondheidsbevorderaar)
6. presenteert bevindingen duidelijk, inhoudelijk correct en volledig en betrekt waar mogelijk beschikbare wetenschappelijke bewijzen. (Academicus)
7. reflecteert op:

 • het functioneren en de ontwikkeling tijdens de keuzeruimte.

 • wat de meerwaarde van de keuzeruimte is voor de ontwikkeling tot arts.

 • de mate waarin de leerdoelen (IOP) behaald zijn. (Beroepsbeoefenaar)

Rooster

Niet van toepassing.

Onderwijsvorm

Toetsing en weging

Eindbeoordeling op basis van toetsing, reflectie op het IOP en het eindgesprek. Het eindoordeel is onvoldoende, voldoende, ruim voldoende, goed of uitstekend (O,V,RV,G,U).

Literatuurlijst

Inschrijven

Contact

Opmerkingen