Studiegids

nl en

Journey into Biomedical Sciences (BW-track)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

De BW-track ‘A Journey into Biomedical Sciences’ is toegankelijk voor Honours College Geneeskunde studenten die zich verder willen verdiepen in biomedische wetenschappen.

Beschrijving

De BW-track ‘A Journey into Biomedical Sciences’ is een programma dat bestaat uit onderwijs gericht op wetenschappelijke verdieping en het aanleren van laboratorium- en onderzoeksvaardigheden. Het programma kan als onderdeel van het Honours College gevolgd worden. Na afronding kunnen studenten eventueel zowel de master Geneeskunde als het verkorte BW-masterprogramma Biomedical Sciences Health volgen.
In dit traject zitten meerdere activiteiten met elk meerdere thema’s:

1: Medisch-wetenschappelijke verdieping en verbreding
De medisch-wetenschappelijke verdieping wordt parallel aan het reguliere GNK blokonderwijs gegeven en start in september. De medisch-wetenschappelijke verdieping bestaat uit een aantal thema’s. Globaal gesproken zal er 10 -14 weken aan een thema worden besteed, waarna toetsing plaats vindt. Thema’s binnen de verdieping zijn o.m.: cellulaire communicatie, medische genetica, moleculaire biologie en immunologie. Samen met je medestudenten en de docent ga je op zoek naar de moleculaire en cellulaire achtergronden van biomedische problemen.

Je komt éénmaal per week bijeen in een werkgroep. In de werkgroep worden de zelfstudie en nieuwe opdrachten besproken. De verdieping wordt getoetst m.b.v. een gewoon tentamen ((soms) open boek en (altijd) open eind vragen, dus (meestal) geen multiple choice of een combinatie). Andere toets vormen zoals presentatie geven, literatuurstudie en het schrijven van een essay worden ook gebruikt. Dit komt globaal uit op een extra studielast van 8 uren/week, waarvan 1.5 uur uit contactonderwijs zal bestaan.

Thema Cellulaire Communicatie (4 ECTS)
De eigenschappen van cellen hangen sterk af van de omgeving waarin zij zich bevinden. Hierbij heeft niet alleen de directe omgeving een invloed, maar is ook beïnvloeding op langere afstand mogelijk. Bij dit laatste moet gedacht worden aan de effecten van hormonen. Deze moleculen worden op een bepaalde plek in het lichaam uitgescheiden en kunnen elders de eigenschappen van cellen beïnvloeden. In dit eerste onderdeel van de Medisch-wetenschappelijke verdieping komt de communicatie van de cel met de omgeving aan de orde, alsmede de hierdoor veroorzaakte cellulaire reactie in gezonde en afwijkende situaties. De nadruk zal liggen op de moleculaire mechanismen, die ten grondslag liggen aan cellulaire communicatie. Rode draad door dit onderdeel is de regulatie van het koolhydraat en vetmetabolisme, door m.n. insuline.

Onderwerpen, die aan de orde komen, zijn:

 • Metabolisme van koolhydraten en vetten.

 • Signaaltransductie: van hormoon via receptoren tot cellulaire respons.

 • Wat als het fout gaat?

Dit onderdeel bestaat uit zelfstudie, werkgroepen, een practicum (onder voorbehoud) en een aantal verdiepingscolleges. Het is de bedoeling dat er tijdens de werkgroepen nieuwe opgaven worden besproken en, indien nodig, teruggekomen wordt op problemen die ontstaan zijn bij de bestudering van de stof.

Thema Medische Genetica (4 ECTS)
De genetica heeft met de opkomst van de cytogenetica, later de moleculaire genetische diagnostische technieken en met het realiseren van het Humane Genoom Project een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het is van een fundamentele wetenschap uitgegroeid tot een medisch basisvak met raakvlakken aan veel klinische specialismen. Voor de biomedisch onderzoeker in spé is een goede kennis van de genetische basisprincipes daarom van essentieel belang. In deze periode zul je kennis maken met verschillende aspecten van de genetica van de mens en met toepassingen van moleculair genetische technieken.

Belangrijkste onderwerpen, die aan de orde komen zijn:

 • DNA (structuur, genexpressie en mutaties)

 • Chromosomen (structuur, functie)

 • Biochemische genetica (hemoglobinopathieën en stofwisselingsziekten)

 • Genoom onderzoek en Moleculaire genetica

 • Klinische genetica (Erfelijkheidsadvies)

 • Gentherapie

Dit blok bestaat uit enkele verdiepings-colleges en werkgroepen waarin nieuwe opgaven besproken worden en indien nodig wordt teruggekomen op problemen die ontstaan zijn bij het bestuderen van de stof in de zelfstudie-opdrachten.

Thema Immunologie (4 ECTS)
De immunologie, ofwel de leer van onze afweermechanismen, heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld als een wetenschap die zich bevindt op het raakvlak van vele disciplines, waaronder celbiologie, moleculaire biologie, microbiologie en farmacologie, en heeft een belangrijke plaats verworven in verschillende aspecten van de geneeskunde. Een verminderde weerstand kan bijdragen aan het ontstaan van infectieziekten of de ontwikkeling van tumoren, terwijl een overmatige afweer betrokken is bij pathologische situaties zoals auto-immuunziekten, allergie of transplantaat afstoting. In het komende blok zullen door middel van werkgroepen de verschillende aspecten van het immuunsysteem behandeld worden en zal tegelijkertijd een verdieping van kennis plaats vinden op een aantal specifieke klinische onderdelen. Naast inleidende werkgroepen, zullen aan de hand van recente literatuur en een aantal cases actieve discussies plaats vinden met docenten welke als onderzoekers werkzaam zijn in specifieke gebieden van de immunologie.

Thema Moleculaire biologie en oncologie (5 ECTS)
In this module, the link between basic molecular biology and the origin of cancer is examined. Cancers arise through a set of alterations in the cell, mainly mutations in oncogenes and tumor suppressor genes, with possible contributions of viral oncoproteins. Normally the repair machinery will prevent the accumulation of such a number of mutations. Defects in repair may be responsible for an increased mutation rate. In some animal model systems viruses can cause cancer and this has been of great relevance for the elucidation of the molecular basis of all cancer cases.
Tumor growth reflects a disturbed balance between processes controlling tissue homeostasis viz. proliferation, cell death and differentiation. Cell replication critically depends on cell cycle activity, a sequence of carefully timed molecular processes. Also, tumor cells have to overcome the limits set to their life span by replicative cell senescence as well as apoptosis. Cell cycle progression is precisely regulated in successive steps and checkpoints take care that the next step is only executed when the previous one is completed. Molecules that play a critical role in these regulations are often targets for oncogenic mutations. The implications of these processes for cancer development is also clearly illustrated by the Nobel prize in Medicine in 2001 for Lee Harwell, Paul Nurse and Tim Hunt, for these cell cycle studies on yeasts and clams.
Cancer becomes a life-threatening disease when it has spread to distant organs. The capacity of cancer cells to invade surrounding tissues and disseminate through the body results from a number of complex events and interactions with the microenvironment that actually "unlock" the tumor cell from its normal spatial and environmental constraints.

Write a Review (4ECTS)
De opdracht is: schrijf een review in het Engels over een zelf gekozen wetenschappelijk onderwerp. Het onderwerp kun je ook kiezen n.a.v. iets dat tijdens de medisch wetenschappelijke verdieping aan de orde is gekomen, maar het kan ook een onderwerp zijn waar je stage in wilt gaan lopen. Qua tijd staat hier 3 wk = 4 ECTS voor. De review mag maximaal 3000 woorden omvatten. Dit is globaal 10 pag, double spaced, Times 12.
Opbouw: Samenvatting, Introductie, diverse hoofdstukken, conclusie, referenties. Ter ondersteuning wordt vooraf een workshop georganiseerd door CiS.

2: Labvaardigheden
Je gaat onderzoek doen bij een afdeling van het LUMC. Je kiest zelf een onderwerp, kan natuurlijk aansluiten bij je review onderwerp, en zoekt een stageplek. Een onderzoeksstage van min. 4 weken is verplicht voor studenten die van plan zijn de master BMS te volgen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stage. Binnen het Honours programma zijn coaches/mentoren beschikbaar, die je bij je keuze kunnen helpen. Als alternatief wordt er (onder voorbehoud) een lab practicum in de zomer aangeboden.

Na afronding van de BW-track ontvang je een certificaat met cijferlijst.

Onderwijsvorm

Het onderwijs binnen dit traject zal worden gegeven in de vorm van hoorcolleges, werkgroepen, bijeenkomsten, practica en stages.

Toetsing

Elk onderdeel van de BW-track wordt afgesloten met onder andere tentamens, presentaties, verslagen et cetera.

Aanmelding

Voor wie
De BW-track is een programma voor studenten die zich in biomedische richting wetenschappelijk verder willen verdiepen tijdens hun opleiding GNK. Het is ook de weg voor die studenten die naast hun GNK opleiding uiteindelijk een Master BMS, Health specialisation, willen doen. Belangrijk om te vermelden is dat dit BW-track programma voor een beperkte groep studenten toegankelijk zal zijn (groepsomvang: min. 10 en max. ongeveer 17 studenten). Er zal voor deelname, indien nodig, een matchings gesprek plaats vinden, waar een aantal criteria met je besproken zullen worden.

Criteria
Belangrijke criteria zijn:

 • behaalde studieresultaten (richtlijn, maar geen absolute eis: een cijfergemiddelde in het 1e jaar van 7.0; bij voorkeur behaald zonder herkansing). Deze gegevens worden m.n. gebruikt om na te gaan of je een extra studielast aan kunt;

 • interesse;

 • motivatie;

 • toekomstvisie en ambitie.

Ben je er van overtuigd dat dit iets voor je is: stuur dan een motivatiebrief, vergezeld van je CV, foto (kb graag, geen Mb) en studieresultaten (print screen USIS), o.v.v. de Commissie BW-track naar J.van_der_zee@lumc.nl met een cc naar N.A.Gruis@lumc.nl. Beschrijf in de brief je motivatie, interesse en toekomstvisie. Selectie vindt plaats op grond van bovenstaande informatie. Het is mogelijk dat kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek, waar je gelegenheid krijgt om je brief en CV toe te lichten.

Tijdpad voor aanmelding:

 • aanmelding per mail voor 1 augustus 2023

 • gesprekken vinden, indien nodig, plaats in de eerste college week van sept. 2023, je krijgt daarover bericht na aanmelding

 • uiterlijk eerste week sept. 2023 bericht over toelating

 • 1e of 2e week sept. 2023: start programma**

Contact

dr.ir. J. van der Zee, J.van_der_zee@lumc.nl (coördinator van de BW-track) en Dr. N. Gruis, N.A.Gruis@lumc.nl (coördinator van het HC).

Wat kun je met de BW-track?

Een volledige en kwalitatief goede afronding van de Bachelor GNK samen met de succesvolle afronding van dit BW-track programma geeft toegang tot de Master BMS Health specialisation.

Een afgeronde opleiding GNK in combinatie met een Master BMS geeft een uitstekende basis voor een promotieonderzoek en/of opleidingsplaats.