Studiegids

nl en

Marketing Management (Leiden)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Marketing Management geeft je een algemene inleiding in de wereld van marketing, die in wezen draait om het creëren van klantwaarde en het opbouwen van langdurige relaties met klanten. Hoe dit wordt gedaan, staat centraal in de cursus. We zullen de belangrijkste theoretische marketingconcepten bespreken en deze toepassen op de processen die organisaties ondergaan tijdens de analyse, het ontwerp, de implementatie en de monitoring van marketingprogramma's.
De cursus leert je hoe je consumentenmarkten analyseert, die informatie vertaalt naar een marketingstrategie en een bruikbaar marketingprogramma ontwikkelt. Ook wordt besproken hoe consumenten zich in markten gedragen en hoe organisaties hier het beste op kunnen inspelen.
Er wordt ook gekeken naar de moderne tools waarover organisaties beschikken, waaronder nieuwe manieren van prijsstelling en promotie. Je leert van gastsprekers over het gebruik van de laatste marketingtechnieken en hoe de (online) omgeving marketing in de toekomst gaat beïnvloeden.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Kennismaken met de basisbeginselen van marketing in theorie en praktijk alsmede de recente ontwikkelingen in het vak.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt de rol van marketing in de organisatie toelichten, daarbij onderscheid makend tussen zowel de strategische als tactische implicaties van marketing.

 • U kunt de meest basale marketingtermen en -concepten toepassen op verschillende casuïstiek uit de praktijk en hieruit oplossingen formuleren.

 • U kunt de waardecreatieprocessen van organisaties ontrafelen en de hieruit voortvloeiende klantgeoriënteerde marketingstrategieën schetsen;

 • U kunt de marketingmixinstrumenten benoemen en uiteenzetten die organisaties tot hun beschikking hebben en hieruit marketingactieplannen produceren.

Rooster

Zie MyTimetable

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Docent: Prof. dr. J.I. van der Rest;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van betreffende hoofdstukken en wetenschappelijke artikelen per week.

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Docent: Drs. E. Nijland en Drs. G.T. Kranenburg

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen en voorbereiden van de casus.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Tentamen (50%): bestaande uit een individuele schriftelijk tentamen; en

 • Marketingplan in groepsverband (50%): bestaande uit (a) de wekelijkse opdrachten welke onderdelen betreffen van het marketingplan (30%), (b) de presentatie/verdediging van het marketingplan (10%), en (c) individuele participatie (10%).

Voor het tentamen dient minimaal het cijfer 5.0 te worden behaald. Het schriftelijk tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel van de deeltoetsen dat herkanst kan worden. De deeltoetsen ‘wekelijkse opdrachten / het marketingplan’, 'presentatie/verdediging marketingplan' en ‘individuele participatie’ kunnen niet worden herkanst. De cijfers van de afgesloten onderdelen tellen bij de herkansing, maar komen daarna te vervallen (deelcijfers blijven dus alleen gedurende het collegejaar geldig).

Inleverprocedures
Wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak geen onderdeel uitmaakt van de minor. Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Gary Armstrong, Philip Kotler & Marc Oliver Opresnik – Marketing: An Introduction, 15th Global Edition, 2022. ISBN 9781292433103

Reader:

 • De reader met alle benodigde informatie over deze cursus wordt beschikbaar gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. dr. J.I van der Rest;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur;

 • E-mail: j.i.van.der.rest@law.leidenuniv.nl.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Openingstijden: Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) van 09.00 - 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen