Studiegids

nl en

Inleiding Criminologie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Studenten van de reguliere opleiding Criminologie en minorstudenten van de minor Criminologie kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Dit vak biedt een inleiding in de Criminologie: de wetenschap die de aard en oorzaken van criminaliteit bestudeert, en de uiteenlopende (formele en informele) manieren waarop de samenleving daarmee omgaat. Op een inleidende manier wordt ingegaan op vragen als: Waarom is criminaliteit een probleem? Wat is criminaliteit? Hoe doen criminologen onderzoek? Wie wordt slachtoffer van criminaliteit? Hoeveel criminaliteit is er? Welke theorieën verklaren crimineel gedrag? Hoe werkt het strafrechtelijk systeem? Hoe wordt criminaliteit voorkomen? Hoe en waarom wordt criminaliteit bestraft? Door dit vak te volgen krijg je antwoorden op deze en vele andere criminologische vragen. In de werkgroepen wordt actief met de stof gewerkt, waarbij thuis van tevoren een opdracht moet worden voorbereid. Een bibliotheekpracticum maakt deel uit van dit vak.

Dit vak biedt een introductie op de gehele bachelor en de leerlijnen die daar deel van uitmaken:

 1. Ontwikkeling en verklaring van criminaliteit
 2. Recht, Beleid & Organisatie
 3. Methoden en Technieken
 4. Professionele Vaardigheden (voorlopig alleen expliciet uitgewerkt voor peer feedback)

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Na afloop van dit vak heeft u kennis van:

 • de hoofdvragen en belangrijkste begrippen in de criminologie;

 • de centrale theoretische noties in de criminologie;

 • basale methodologische noties van criminologisch onderzoek;

 • recente empirische onderzoeksbevindingen in de criminologie.

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • de opgedane kennis mondeling en schriftelijk reproduceren en verbinden met concrete casussen;

 • informatie halen uit wetenschappelijke, beleidsmatige en maatschappelijke bronnen over de aard en omvang van criminaliteit, verklaringen van criminaliteit en de aanpak van criminaliteit – en deze informatie toepassen op concrete casussen;

 • een theoretische verklaring bieden voor een specifiek type criminaliteit;

 • onderscheid maken tussen normatieve en empirische vragen in het strafrecht en de criminologie.

Arbeidsmarktvoorbereiding

In deze cursus maken studenten kennis met het werkveld van criminologen; krijgen zij inzicht in vraagstukken waar criminologen zich mee bezig houden; leren zij theoretische en empirische kennis toe te passen op concrete casussen en vraagstukken waar criminologen zich in het werkveld mee bezig houden; en leren zij feedback te geven op en te ontvangen van peers. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Wereldoriëntatie

 • Feedback geven en ontvangen

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Docent(en): prof. dr. P. Nieuwbeerta; mw. dr. A.J. van Doorn

 • Vereiste voorbereiding door studenten: studenten dienen voor elk hoorcollege de opgegeven hoofdstukken te lezen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Docent(en): prof. dr. P. Nieuwbeerta; mw. dr. A.J. van Doorn

 • Vereiste voorbereiding door studenten: studenten dienen voor elk werkcollege een huiswerkopdracht die betrekking heeft op de verplichte studiestof in te leveren. Deelname aan de werkcolleges en het inleveren van de huiswerkopdrachten is verplicht. Wanneer de huiswerkopdracht niet op tijd is ingeleverd, is de student uitgesloten van deelname aan de desbetreffende werkgroep.

 • Met een geldige reden mag een student twee keer afwezig zijn. Studenten zijn bij afwezigheid zelf verantwoordelijk om de stof die is behandeld in het werkcollege tot zich te nemen. Als de opdracht in groepsverband gemaakt moet worden, dan is de student zelf verantwoordelijk dat onderling te regelen.

Bij een derde gemist werkcollege, volgt uitsluiting van het vak.

Voor minorstudenten geldt (1) een gereduceerd aantal werkgroepen, en (2) geen aanwezigheids- en inleverplicht, maar deelname aan de werkgroepen wordt aangeraden. Wanneer wordt deelgenomen aan de werkgroepen, is het inleveren van de voorbereidende opdracht wel verplicht.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Wekelijkse inloopspreekuren; studenten dienen zich minimaal 24 uur van te voren aan te melden door een mail te sturen naar criminologie@law.leidenuniv.nl

 • Aantal à 1 uur: 10

 • Vereiste voorbereiding door studenten: gestructureerde zelfstudie; studenten dienen zelfstandig de via Brightspace opgegeven studiestof te bestuderen.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
Het tentamen bestaat uit twee onderdelen (afgenomen op twee afzonderlijke dagen):

 • Schriftelijke tussentoets (30%): meerkeuzevragen en een open vraag. Tussentoets van 2 uur en nabespreking van 1 uur.

 • Schriftelijk tentamen (70%): meerkeuzevragen en open vragen. Tentamen van 3 uur en nabespreking van 2 uur.

Deelname aan de tussentoets is een voorwaarde voor deelname aan het tentamen.
Voor tussentoets en tentamen tezamen krijgt u één cijfer; daarbij geldt dat de tussentoets voor 30% en het tentamen voor 70% meetelt in het eindcijfer.

Deelname aan de tussentoets is een voorwaarde voor deelname aan het tentamen. Inschrijving voor het tentamen is pas mogelijk wanneer is gebleken dat is deelgenomen aan de tussentoets.
Voor tussentoets en tentamen tezamen krijgt u één cijfer; daarbij geldt dat de tussentoets voor 30% en het tentamen voor 70% meetelt in het eindcijfer.
Bij het hertentamen zal de stof voor de tussentoets en het tentamen niet afzonderlijk worden getoetst, maar in één tentamen worden afgenomen dat voor 100% meetelt. Het behaalde cijfer voor de tussentoets vervalt na afloop van het lopende studiejaar.
Het cijfer wordt afgerond overeenkomstig de Regels en Richtlijnen Tentamens en Examens bacheloropleidingen FdR (zie art. 4.10 Regels en Richtlijnen).

Inleverprocedures

 • Tussentijdse huiswerkopdrachten via Brightspace en Turnitin

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de eventueel via Brightspace opgegeven titels en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak geen onderdeel uitmaakt van de minor. Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

De primaire en verplichte literatuur bestaat uit:

 • Nieuwbeerta, P. (2017 / 2020). Het Criminologisch Kwartet. Leiden: Universiteit Leiden. (ISBN: 978-90-8277-860-1) [Verkrijgbaar bij de studievereniging CODE: zie https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-strafrecht-criminologie/onderwijs/het-criminologisch-kwartet

 • Van Dijk, J. J. M., Huisman, W., & Nieuwbeerta, P. (2020). Actuele criminologie (11e herziene druk). Den Haag: Sdu Uitgevers.

 • Van Doorn, J., & P. Nieuwbeerta (2022). Introduction to criminology. A reader. Oxford: Oxford University Press. (OUP custom books; ISBN: 9780198869955) Verkrijgbaar via de studievereniging CODE

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van:

 • CBS & WODC (laatste jaar), Criminaliteit en Rechtshandhaving. (gratis te downloaden via https://www.wodc.nl/cijfers-en-prognoses/Criminaliteit-en-rechtshandhaving/ ).

Daarnaast wordt de student gevraagd specifieke informatie te verzamelen voor de werkcolleges in het kader van diverse opdrachten.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Deeltijdstudenten en herkansers dienen zich voor de werkgroep aan te melden bij het secretariaat (criminologie@law.leidenuniv.nl).

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. P. Nieuwbeerta

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: wekelijks inloopspreekuur

 • Telefoon: 071 – 527 7871 / 527 7872 / 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: 09.00 – 16.00

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7871 / 527 7872 / 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen