Studiegids

nl en

Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek I

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Alleen studenten van de bachelor en minor Criminologie kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Het doel van het vak Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek I is het bijbrengen van de beginselen van het doen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en criminologisch onderzoek in het bijzonder, het leren maken van de keuze voor statistische technieken en het uitvoeren van (uni- en bivariate) statistische analyses.
In het eerste deel van het vak zal de focus liggen op drie onderzoeksmethoden en zullen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde komen: het onderzoeksplan, steekproeftrekking, meetniveaus, betrouwbaarheid, validiteit, onderzoeksontwerp, causaliteit en non- respons.
In het tweede deel van het vak worden de beginselen van beschrijvende en toetsende statistiek behandeld en ligt de nadruk op het uitvoeren en interpreteren van univariate en bivariate analyses. Tevens maakt u kennis met het statistische analyseprogramma SPSS.

Kennis van LLP (Bachelor jaar 1) wordt bekend verondersteld. M&TI vormt de basis voor Criminologische Vaardigheden (Bachelor jaar 1), M&T II (Bachelor jaar 2) en andere vakken in de M&T leerlijn (Practicum Verklarende Criminologie (Bachelor jaar 2) , Onderzoeksvaardigheden en de Bachelorscriptie (Bachelor jaar 3).

Dit vak maakt deel uit van de leerlijn Methoden en Technieken.

Leerdoelen

Na afronding van dit vak kunt u:

 • Een beschrijving geven van de belangrijkste begrippen van methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek (onder andere meetniveau’s, validiteit, betrouwbaarheid, causaliteit, steekproeftrekking, representativiteit, non-respons) en uw kennis van deze begrippen toepassen op voorbeelden uit de criminologische onderzoekspraktijk;

 • Verschillende methoden (onder andere, surveyonderzoek, kwalitatief interviewen, experimenten) en designs (onder andere, cross-sectioneel, longitudinaal) van onderzoek onderscheiden, herkennen, beschrijven en illustreren aan de hand van voorbeelden uit de criminologische praktijk;

 • Een beschrijving geven van de belangrijkste begrippen van statistische technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek (onder andere significantie, meetfouten, power, spreidingsmaten, normaalverdeling) en uw kennis van deze begrippen toepassen op voorbeelden uit de criminologische onderzoekspraktijk.

 • Toetsbare hypothesen formuleren bij een criminologisch vraagstuk;

 • De voorwaarden voor het uitvoeren van de in deze cursus behandelde statistische toetsen benoemen, en aan de hand van een gegeven onderzoeksvraag bepalen wanneer zij voor deze statistische toetsen moeten kiezen;

 • (Eenvoudige) analyseresultaten (output) van SPSS interpreteren en op basis daarvan een conclusie trekken over een hypothese;

 • Zelfstandig univariate (frequentie analyses, centrale tendentiematen) en bivariate analyses (gepaarde en ongepaarde T-toets, Pearson en Spearman correlaties, en Chi-kwadraat toets) uitvoeren in SPSS, en de resultaten daarvan op een juiste manier interpreteren.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

Tijdens het vak worden studenten getraind in het opzetten, uitvoeren en opschrijven van onderzoek op academisch niveau. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Onderzoeksvaardigheden

 • Analysevaardigheden/SPSS

 • Interpreteren en op waarde schatten van onderzoek

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: mw. dr. J.M.H. Palmen en dr. A. Barends

 • Vereiste voorbereiding door studenten: u dient de opgegeven literatuur gelezen te hebben.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: mw. dr. J.M.H. Palmen, dr. A. Barends en mw. J. Schot MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: u dient de opgegeven literatuur gelezen te hebben en de huiswerkopdrachten gemaakt te hebben. Voor de werkgroepen geldt een voorbereidingsplicht.

Inloopspreekuur

Toetsing

 • Tentamen (incl. SPSS toets): 3 uur

 • Inzage: 2 uur

I.v.m. het doorlopend doorontwikkelen van een vak, kunnen nog wijzigingen doorgevoerd worden in de gebruikte onderwijsvormen of de frequentie van onderwijsvormen.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

 • Het tentamen zal bestaan uit uitsluitend open vragen. Het tentamen bestaat voor 70% uit kennis- en toepassingsvragen over methoden en statistiek, en bestaat voor 30% uit het toetsen van analysevaardigheden (SPSS toets).

Ingangseis tentamen

Om aan het tentamen te mogen deelnemen dient aan de werkgroepverplichtingen (praktische oefening) te zijn voldaan (Voor studenten die binnen het LLP programma vallen, geldt dat er maximaal 1 werkgroep gemist mag worden). Niet voldoen aan de voorbereidingsplicht heeft als consequentie dat studenten als absent genoteerd worden voor de betreffende werkgroep. Voor mensen die niet binnen het LLP programma vallen, geldt alleen de voorbereidingsplicht, maar niet de aanwezigheidsplicht.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

I.v.m. het doorlopend doorontwikkelen van een vak, kunnen nog wijzigingen doorgevoerd worden in de gebruikte toetsvormen voor dit vak of het aantal toetsen binnen dit vak.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak geen onderdeel uitmaakt van de minor. Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Field, A. (laatste druk). Discovering Statistics Using SPSS. London: Sage Publications.

 • Scheepers, P. & Tobi, H. (10e druk) Onderzoeksmethoden. Den Haag: Boom Lemma.

 • Overige literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Leidraad:

 • De leidraad voor het vak ‘Methoden en technieken voor criminologisch onderzoek I’ wordt via Brightspace ter beschikking gesteld.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Deeltijdstudenten en herkansers dienen zich voor de werkgroep aan te melden bij het secretariaat (criminologie@law.leidenuniv.nl).

Contact

 • Vakcoördinator: mw. dr. J.M.H. Palmen

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7871 / 527 7872 / 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie, kamer B3.11

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: 09.00 – 16.00

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7871 / 527 7872 / 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen