Studiegids

nl en

Criminologische Vaardigheden

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Studenten van de reguliere opleiding Criminologie en minorstudenten van de minor Criminologie kunnen dit vak volgen.
Voltijdstudenten wordt aangeraden om Leiden Law Practices incl. de taaltoets behaald te hebben, alvorens aan dit vak deel te nemen; voor deeltijdstudenten wordt aanbevolen de taaltoets behaald te hebben.

Beschrijving

In dit vak staat het aanleren van schrijfvaardigheden centraal. Op basis van literatuur en data over politierechterzittingen worden bij dit vak de verschillende onderdelen van een empirisch paper geschreven. Hierbij maakt u kennis met de zogeheten empirische cyclus. Het paper wordt in delen opgebouwd en de verschillende onderdelen van dit paper worden besproken in de practica en door medestudenten beoordeeld. Het vak wordt afgesloten met een empirisch eindpaper.

De doelstelling van het vak is om door middel van verschillende werkvormen een empirisch paper te schrijven over een criminologisch relevant, gezamenlijk thema. U ontwikkelt academische vaardigheden aan de hand van de empirische cyclus, waarbij de nadruk ligt op het rapporteren van empirisch onderzoek en het kritisch bekijken van ander empirisch onderzoek. Na afronding van dit vak kunt zelfstandig de empirische cyclus doorlopen.
Zowel de opgedane schrijfvaardigheden als ook de aangeleerde kritische en academische attitude vormen de basis voor het maken van (schriftelijke) opdrachten in de gehele opleiding Criminologie.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijnen:
1. Recht, Beleid & Organisatie
2. Methoden en Technieken
3. Professionele Vaardigheden

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • zelfstandig geschikte literatuur vinden binnen het voorgestelde criminologische thema en daaruit de belangrijkste boodschap deduceren (observatie);

 • op basis van deze literatuur zelfstandig onderzoeksvragen opstellen (inductie);

 • empirische gegevens verzamelen;

 • de literatuur koppelen aan empirische gegevens (deductie);

 • op basis van de literatuur en verzamelde data antwoorden formuleren op de gestelde onderzoeksvragen (toetsing);

 • de conclusies op heldere en correcte wijze rapporteren (evaluatie);

 • met een kritische en academische attitude bestaand onderzoek, het onderzoek van medestudenten en het eigen onderzoek beoordelen.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

Tijdens het vak worden studenten getraind in het opzetten, uitvoeren en opschrijven van onderzoek op academisch niveau. Hiervoor zullen observaties uitgevoerd worden in het ‘veld’, namelijk bij zittingen van de politierechter. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Onderzoeksvaardigheden

 • Feedback geven

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 2 tot 4

 • Naam docent: mw. dr. H.T. Wermink. De hoorcolleges gaan dieper in op de empirische cyclus en de dataverzameling. Zij zijn een aanvulling op en geen vervanging van intensieve zelfstudie.

Practica

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mw. dr. H.T. Wermink en J. Schot MSc en R. Meijer MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt bekend gemaakt tijdens instructies tijdens het vak en via Brightspace.

Wekelijks spreekuur

 • Aantal à 1 uur: 7

 • Namen docenten: mw. dr. H.T. Wermink

 • Vereiste voorbereiding door studenten: minimaal 24 uur van tevoren opgeven voor spreekuur door middel van een mail met gerichte vraag naar criminologie@law.leidenuniv.nl

Andere onderwijsvorm(en)

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Omschrijving: empirische data

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • De eindtoets bestaat uit een empirisch paper. Het eindcijfer is voor 30% gebaseerd op de discussie (individueel geschreven) en voor 70% op het overige deel van het empirische paper (in duo’s geschreven).

 • Het eindcijfer is het cijfer voor beide onderdelen mits de praktische oefening met goed gevolg is afgerond. De afzonderlijke onderdelen dienen te worden afgesloten met een voldoende. Als dit niet het geval is, dan is het geregistreerde eindcijfer maximaal een 5.

 • Per onderdeel wordt een herkansingsmogelijkheid aangeboden.

Praktische oefening
Aanwezigheid; inleveren schriftelijke opdrachten; dataverzameling; meenemen schriftelijke opdrachten naar het practicum; peer-feedback; actieve participatie. Voor de practica-inspanningen (status: praktische oefening) wordt geen cijfer gegeven, maar deze dienen wel met goed gevolg te worden afgerond. Wanneer dit niet het geval is, kan het vak niet gehaald worden.

Geldigheidsduur
De resultaten van de toetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Ook wanneer aan de praktische oefening/werkgroepverplichtingen is voldaan, dan blijft dit resultaat geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin aan de verplichtingen is voldaan. Hierop bestaat één uitzondering: wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verander(en)(t), kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende toets/praktische oefening op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Inleverprocedures
De onderdelen van het paper dienen op papier te worden meegenomen naar de practica en elektronisch ingeleverd te worden via Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behorende verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, practica en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Scheepers, P., & Tobi, H., Onderzoeksmethoden. Amsterdam: Boom uitgevers. Laatste druk.

 • Documenten op Brightspace.

 • Studenten worden geacht actief te zoeken naar recente criminologische literatuur waaronder artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

 • Overige literatuur wordt t.z.t. bekendgemaakt.

Werkboek:

Nadere informatie over de cursus is te vinden in de leidraad, deze wordt tijdig op Brightspace geplaatst.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt aangereikt via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Deeltijdstudenten en herkansers dienen zich voor de werkgroep aan te melden bij het secretariaat (criminologie@law.leidenuniv.nl).

Contact

 • Vakcoördinator: mw. dr. H.T. Wermink

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat.

 • Telefoon: 071 – 527 7871 / 527 7872 / 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Openingstijden: 09.00 tot 16.00

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7871 / 527 7872 / 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen