Studiegids

nl en

Arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt inzicht geboden in de beleidshervormingen op het terrein van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. De veranderingen in de sociale regelgeving worden bezien tegen de achtergrond van maatschappelijke trends als vergrijzing, globalisering, individualisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt.
In dit vak wordt aandacht gegeven aan de volgende thema’s:

 • hoofdlijnen van het Nederlandse arbeidsmarktstelsel en de sociale zekerheid

 • recente hervormingen in arbeidsmarkt- en socialezekerheidsregelingen

 • economische effecten van arbeidsmarktinstrumenten en sociale zekerheidsregelgeving

 • analyse van de rol van de overheid

 • effecten van vergrijzing; de financiering van AOW en pensioenen

 • effecten van globalisering, technologie en migratie

 • de toekomst van de verzorgingsstaat: relevante trends en scenario's

Leerdoelen

Doel van het vak:

Doel van dit vak is dat studenten inzicht krijgen in theoretische achtergronden, instituties en beleid ten aanzien van het arbeidsmarktstelsel en socialezekerheidsstelsel, in nationaal en in internationaal perspectief. Hiermee kunt u beleidsaanbevelingen doen voor de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
1. U kunt op basis van de verplichte literatuur aangeven wat de belangrijkste theoretische achtergronden, instituties en beleid ten aanzien van het stelsel van sociale zekerheid zijn.
2. U kunt op enkele deelterreinen meer diepgaand analyseren, zoals hervorming van de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen, vergrijzing en pensioenen, de toekomst van werk en sociale zekerheid in internationaal perspectief.
3. U kunt met gebruikmaking van de verplichte literatuur antwoorden voorbereiden op van te voren voorgelegde vragen en discussiepunten over belangrijke maatschappelijke vraagstukken, in het bijzonder de onder punt 2 genoemde terreinen.
4. U kunt tijdens het college mondeling rapporteren over de antwoorden op de hiervoor genoemde vragen en discussiepunten en u kunt actief participeren in de discussie over deze thema’s.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

Werkcolleges (interactief, verplichte aanwezigheid)

 • Aantal à 2 uur: 7

Vereiste voorbereiding door studenten: studenten dienen de per college voorgeschreven literatuur te bestuderen. Tijdens ieder werkcollege is er discussie over de verstrekte vragen en stellingen.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open essayvragen (70%)

 • Actieve bijdrage tijdens de colleges en video-opdracht of presentatie (30%)

De video-opdracht/presentatie is een verplicht onderdeel van dit vak. Het cijfer voor de actieve bijdrage en video-opdracht/presentatie kan niet herkanst worden. Dit cijfer kan wel gecompenseerd worden met het cijfer van het schriftelijk tentamen. Voor het schriftelijk tentamen dient ten minste een 5,5 te zijn behaald. Het schriftelijk tentamen kan bij een onvoldoende herkanst worden. Het is mogelijk dat, bij een klein aantal deelnemers, de herkansing mondeling wordt afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Wetenschappelijke artikelen, rapporten, podcasts, slides en opdrachten:

 • De verplichte literatuur wordt op de digitale leeromgeving geplaatst. Dit omvat studie-informatie, leesmateriaal, opdrachten (per week), een leeswijzer en de organisatie van het onderwijs. Per college is aangegeven welk deel van de verplichte stof moet worden voorbereid.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. M.G. Knoef

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie

 • Telefoon: zie hieronder

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B 2.07

 • Openingstijden: 09:00 – 12:00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen