Studiegids

nl en

Uitgeven Anno Nu

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit onderdeel is alleen toegankelijk voor studenten die zich hebben ingeschreven voor de BA Minor Boek, boekhandel en uitgeverij. Het maximum aantal deelnemers aan de minor is achtentwintig (28), plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Beschrijving

Op basis van de stof die tijdens de andere minorvakken aan bod is gekomen, kiest de student zelfstandig om zich te verdiepen in dan wel onderzoek, dan wel praktische ervaring in het werkveld.

In een werkstuk verricht de student een zelfstandig onderzoek naar een onderwerp van eigen keuze rondom boek, boekhandel en uitgeverij. Daarbij kunnen zowel historische als eigentijdse ontwikkelingen worden aangekaart. De student bestudeert dan primaire bronnen (historisch of contemporain) en secundaire literatuur en schrijft over de bevindingen een essay van ca. 4000 woorden.

Dit minoronderdeel kan ook worden ingevuld als stage van beperkte duur (ongeveer 140 uur), waarvan schriftelijk verslag wordt gedaan volgens de vereisten van de afdeling Career Services van de Faculteit Geesteswetenschappen. Let op: het stageplan moet vooraf worden goedgekeurd door de Examencommissie Literatuur- en Mediawetenschappen om studiepunten te genereren.

Leerdoelen

Studenten:

  • Verwerven kennis van de actuele boekhandels- en uitgeverijpraktijk in Nederland;

  • Verwerven kennis over de partijen die betrokken zijn in de Nederlandse ‘wereld van het boek’;

  • Krijgen inzicht in de conceptuele rol van het boek in de moderne maatschappij;

  • Leren omgaan met professionele terminologie in secundaire literatuur;

  • Verwerken hun kennis en inzicht aantoonbaar in geschreven praktijkopdrachten;

  • Scherpen hun schrijf- en redactievaardigheden aan middels peer-feedback

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Na afloop van elk college schrijven studenten een korte paper, acht in totaal. Daarnaast is een vereiste dat studenten minstens driemaal gedurende de cursus actief bijdragen aan Discussies op Brightspace.

Weging

Het eindcijfer voor het vak is het gewogen gemiddeld van de acht deelcijfers. Dit cijfer wordt vrijgegeven wanneer drie discussiebijdragen van voldoende kwaliteit zijn geleverd.

Herkansing

Bij onvoldoende eindresultaat wordt een negende, vervangende schrijfopdracht opgegeven. Het cijfer hiervan vervangt het laagste deelcijfer. Zo nodig kan op dezelfde manier met een tiende, vervangende opdracht het een-na-laagste cijfer herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur wordt kort voor aanvang van de cursus vastgesteld uit zeer actueel materiaal uit vak en wetenschap. Dit is vrijelijk beschikbaar; de docent post links via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van Toepassing

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal.

Opmerkingen

Niet van toepassing.