Studiegids

nl en

Latijn voor iedereen: Hoogtepunten uit de Latijnse literatuur 2

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Deze cursus is toegankelijk voor a) studenten die de cursus “Latijn voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid” in het eerste semester hebben gevolgd en b) studenten die eindexamen Latijn hebben gedaan en kun kennis van de Latijnse taal en literatuur willen opfrissen, verbreden of verdiepen.

Beschrijving

In deze cursus, die goed aansluit bij de cursus “Latijn voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid” (eerste semester), maakt de student kennis met een aantal hoogtepunten uit de (klassiek) Latijnse literatuur (o.a. Horatius, Ovidius en Petronius), die deels in het Latijn en deels in vertaling worden bestudeerd. Om de taalvaardigheid op peil te brengen behandelen we in blok 3 eerst nog enkele hoofdstukken uit Lingua Latina per se illustrata van Hans Ørberg, waarbij de laatste onderwerpen van de (basis)grammatica aan bod zullen komen. In de loop van blok 3 laten we Lingua Latina per se illustrata achter ons en lezen we allerlei teksten uit verschillende genres en tijden. En passant leert de student ook om kritisch om te gaan met wetenschappelijke edities, commentaren, woordenboeken en een aantal belangrijke (digitale) naslagwerken en databases. Er zijn twee werkcolleges per week, die in beginsel allebei moeten worden bijgewoond. Het is ook mogelijk om alleen de eerste helft van de cursus (blok 3) te volgen (5 EC).

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus is de student in staat om - met behulp van een woordenboek, grammatica en andere hulpmiddelen - zelfstandig Latijnse teksten te bestuderen en te vertalen. Daarnaast heeft de student kennis van een aantal belangrijke Latijnse auteurs en literaire genres, alsmede van de middelen om deze desgewenst verder te verkennen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing en weging

Toetsing

Ieder blok wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (120 minuten tijdens tentamenweek; weging 80%). Daarnaast is er halverwege ieder blok een schriftelijke tussentoets (45 minuten tijdens college; weging 20%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van twee deelcijfers.

Herkansing

  • Wie de tussentoets door ziekte of omstandigheden niet kan maken, moet de tussentoets samen met het tentamen aan het einde van het blok inhalen;

  • De tussentoets kan niet worden herkanst. Wie voor de tussentoets onvoldoende scoort, moet dus proberen dit met een goed cijfer voor het tentamen te compenseren;

  • Indien het gewogen eindcijfer van het blok onvoldoende is, dan maakt men het hertentamen. Daarbij vervalt het cijfer van de tussentoets. Het cijfer voor de herkansing is dan tevens het eindcijfer.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • H.H. Ørberg (2003, 19911) Lingua Latina per se illustrata. Pars I: Familia Romana.

  • H. Pinkster (ed.) (1998 of later), Woordenboek Latijn-Nederlands, Amsterdam University Press, Amsterdam.

Overig studiemateriaal (teksten, vertalingen, oefeningen, etc.) wordt door de docent verstrekt, fysiek of via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden (weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.