Studiegids

nl en

Italiaans: Italiano I (Taalvaardigheid keuzevak voor niet hoofvakstudenten Italiaans)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In deze cursus staat het leren van de Italiaanse taal centraal. Aandacht wordt besteed aan de volgende vaardigheden: luisteren, lezen, gesproken interactie en gesproken productie. De taalactiviteiten dienen als uitgangspunt voor reflectie zowel over de linguïstische competenties (grammatica, woordenschat, fonologie, etc.) als over de sociolinguïstische en interculturele competentie.

Leerdoelen

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid beoogt de cursus aan het einde van het blok de volgende doelen, uitgesplitst naar de genoemde aspecten, te bereiken:

 • Luisteren: A2

 • Lezen: A2

 • Gesproken interactie: A1

 • Gesproken productie: A1/A2

 • Geschreven productie: –

Voor een gedetailleerde beschrijving zie Brightspace. Aan het einde van de cyclus is de student in staat om luister-, lees-, en spreekopdrachten uit te voeren op een niveau dat overeenkomt met het niveau van de gestelde doelen binnen het Europees referentiekader.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Het geleide leerproces voltrekt zich middels werkcolleges waarbij op basis van thematisch geordende hoofdstukken individuele opdrachten en groepsopdrachten worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om wekelijks 2 uur college en een behoorlijk aantal uren zelfstudie.

Studenten die zich voor deze cursus inschrijven, verplichten zich het tentamen aan het einde van de cursus af te leggen.

Aanwezigheid op 2/3 van de bijeenkomsten is verplicht. Het is mogelijk om de hele cursus ook via zelfstudie voor te bereiden. Neem in dit geval contact met de docent op om de extra literatuur te bespreken.

Toetsing en weging

Toetsing

Schriftelijke toetsen of tentamen met gesloten vragen en met korte open (invul)vragen in digitale vorm.

Beoordeling/samenstelling van het eindcijfer:

 • Luisteren (30% van het cijfer): A2

 • Lezen (30% van het cijfer): A2

 • Vocabulaire (20% van het cijfer): minimum correct 70%

 • Grammatica (20% van het cijfer): minimum correct 70%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Aanvullende eisen: twee van de vier deelcijfers onvoldoende (minimaal 5,0) zijn toegestaan, mits het gemiddelde eindcijfer van de module voldoende is. Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Herkansing

Beoordeling/samenstelling van het eindcijfer:

 • Luisteren (30% van het cijfer): A2

 • Lezen (30% van het cijfer): A2

 • Vocabulaire (20% van het cijfer): minimum correct 70%

 • Grammatica (20% van het cijfer): minimum correct 70%

Het eindcijfer voor de herkansing van de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Aanvullende eisen: twee van de vier deelcijfers onvoldoende (minimaal 5,0) zijn toegestaan, mits het gemiddelde eindcijfer van de module voldoende is. Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • M.Birello et al. (2017), Al dente 1 - Corso d’Italiano, libro dello studente + esercizi, edizione internazionale, Casa delle lingue / Difusiòn, Barcellona. ISBN: 978-84-16657-72-8 (met 1 audioCD en 1 DVD);

 • E. Odelli (2007), Compito – Grammatica di base ed eserciziario per l’apprendimento dell’italiano come lingua straniera, Leiden.
  Online beschikbaar na de eerste collegeweek op de website.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

N.B.: De taalvaardigheidsvakken voor hoofd- en keuzevakstudenten zijn verschillend. Keuzevakstudenten dienen zich in te schrijven voor de vakken Italiano I, Italiano II en Italiano III).