Studiegids

nl en

Statistiek II: Analyse en Onderzoek

Vak
2023-2024

Beschrijving

De cursus Statistiek II bouwt voort op Statistiek I en introduceert enkele meer geavanceerde methoden om politicologische vraagstukken empirisch te onderzoeken. De focus ligt in het bijzonder op lineaire en logistische regressieanalyse, waarmee de effecten van meerdere variabelen op een bepaalde uitkomst kunnen nagegaan worden. Studenten leren deze analyses uit te voeren met behulp van statistische software en worden vertrouwd gemaakt met zowel survey data (bv. stemgedrag) als data op landenniveau (bv. democratiescores).
De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges. De hoorcolleges geven een introductie in de statistische analyse. In de werkcolleges oefenen de studenten met deze materie en leren ze statistische software gebruiken. Het programma per week wordt t.z.t. bekend gemaakt op Brightspace.

Leerdoelen

Doel 1: Studenten kunnen de wiskundige basisprincipes van de lineaire en logistische regressieanalyse duiden;
Doel 2: Studenten kunnen de resultaten van de lineaire en logistische regressieanalyse correct interpreteren;
Doel 3: Studenten kunnen deze analyses uitvoeren met behulp van statistische software.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit eenmaal per week hoorcollege en één keer per week werkcollege. De werkgroepen worden in de computerzalen gegeven. De studenten dienen opdrachten te maken en via Brightspace/Turnitin in te leveren.

Studiemateriaal

Diez, David M., Mine Çetinkaya-Rundel & Christopher D. Barr (2019) OpenIntro Statistics, 4th edition, en bijkomende teksten die op Brightspace worden geplaatst

De gebruikte statistische software programma’s R en RStudio Desktop kunnen gratis worden gedownload. R en RStudio Desktop zijn op de computers in het Pieter de la Court gebouw reeds geïnstalleerd.

Toetsing

Participatie: 10%
Opdrachten: 20%
Schriftelijk eindtentamen 70% (een combinatie van open en gesloten vragen).

Details omtrent de toetsing worden voor de start van de cursus op Brightspace bekend gemaakt. Voor het schriftelijk tentamen moet men zich op tijd aanmelden. Voor het schriftelijk tentamen dient u minimaal het cijfer 5,0 te halen om het vak met een voldoende te kunnen afsluiten. Indien men een onvoldoende haalt voor het eindcijfer, dan kan men het schriftelijk tentamen herkansen. Andere deelcijfers kan men niet herkansen.
Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Brightspace.

Aanmelden

Zie 'Praktische Informatie'

Rooster - vakken en tentamens

Zie 'MyTimetable'