Studiegids

nl en

Vrije Keuzeruimte Jaar 3

Vak
2023-2024

De vrije keuzeruimte van 30 EC in het derde jaar kan worden ingevuld met een studieverblijf in het buitenland, een stage of enkele keuzevakken. De keuzevakken kunnen ook onderdelen zijn van een minor, met uitzondering van onderwijseenheden uit de minor ‘Politiek: Conflict en Consensus’.

Een studieverblijf in het buitenland (30 EC)

Voor het studieprogramma is het mogelijk om in het eerste of tweede semester van het 3e jaar naar het buitenland te gaan. De meeste mogelijkheden zijn tijdens het eerste semester, en dit heeft een sterke voorkeur in verband met het studieprogramma. Je doet je Bachelorproject (inclusief je scriptie) en je Bachelor Seminar in het andere semester van het derde jaar.

Voorwaarden

Om je aan te melden voor een uitwisselingsprogramma van het Instituut Politieke Wetenschap (incl International Relations and Organisations) moet je aan de volgende eisen voldoen:

  • Alle cursussen van de propedeuse hebben behaald vóór de deadline van aanmelding.

  • De uitwisseling is onderdeel van je studieprogramma (je bent nog niet afgestudeerd).

  • Een cijfergemiddelde van minimaal 7,0 op het moment van aanmelding. De peildatum voor de berekening van GPA is 8 november voor Erasmus+ uitwisseling en de bilaterale partners van ons Instituut en 2 december voor universiteit brede uitwisseling.

  • Voor sommige partneruniversiteiten geldt een aanvullende taalvereiste (kijk voor de vereiste per bestemming in het wereldkaartje).

Nadere informatie kan worden verkregen bij de exchangecoördinator, mw. M Vandenbooren via exchangeps@fsw.leidenuniv.nl.. Kijk voor meer informatie over studeren in het buitenland op de website van Politicologie/IRO Uitwisseling - Universiteit Leiden en op de Brightspace pagina ‘Study Abroad Political Science’/IRO Career development>Third Year Elective Space.

Een onderzoeksstage (15 EC)

Deze dient bij voorkeur te worden gepland in het eerste semester van het derde studiejaar. Toestemming voor een stage wordt pas verleend indien de student minimaal 40 EC van het tweede studiejaar heeft afgerond met inbegrip van het vak MTPO en indien de stage past in het studieprogramma en geen studievertraging oplevert. De omvang van de stage is minimaal tien weken bij volledige werktijd. Gewoonlijk duurt een stage 12 weken of drie maanden, inclusief het schrijven van een stage-procesverslag en stage-onderzoeksverslag. De student moet het initiatief nemen om een stageplaats te vinden, zie hiervoor bijv. de Brightspace pagina 2122-HS Career Preparation Political Science.

Stagebegeleiding
Tijdens de stage wordt men begeleid door een docent van het Instituut en door een medewerker van de stage verlenende organisatie. Om de stage goed te laten verlopen, worden voorafgaand aan de stage de afspraken tussen de betrokken partijen – de stageverlener, de universiteit en de stagiair – vastgelegd in een stageplan. De benodigde formulieren hiervoor zijn te vinden op de studentenwebsite (zie deze link) en op de Brightspace pagina 2122-HS Career Preparation Political Science.

Goedkeuring
Alleen voor vooraf aangemelde en goedgekeurde onderzoeksstages worden studiepunten toegekend. Dit houdt in dat het stageplan moet zijn goedgekeurd door de examencommissie. Deze goedkeuring loopt via de stagecoördinator via het mailadres internshipsps@fsw.leidenuniv.nl. Op de studentenwebsite staat een overzicht met alle eisen aan een onderzoeksstage voor EC, almede alle details over de procedure (zie deze link).

Stageonderzoek en verslag
Elke stage wordt afgerond met een kort stage-procesverslag (bestaande uit 2 à 5 pagina’s A4) en een substantieel stage-onderzoeksverslag (ten minste 15 pagina’s A4). Op basis van deze verslagen vindt de beoordeling van de stage plaats door de docent-begeleider van het Instituut, nadat advies bij de medewerker van de stage verlenende instantie is ingewonnen. Aan de stageverplichtingen is voldaan wanneer het stage-procesverslag en het stage-onderzoeksverslag met een voldoende zijn beoordeeld.

Contact
Voor vragen rondom de eisen en procedure voor een onderzoeksstage en het opstarten van de procedure van goedkeuring van het stageplan, neem contact op met de stagecoördinator op internshipsps@fsw.leidenuniv.nl
Voor meer algemene informatie in de oriëntatiefase en overleg met een studieadviseur over hoe een onderzoeksstage zou passen binnen het individuele studieplan kunt u zich wenden tot de studieadviseurs:

Daniëlle Lovink (studenten met achternaam A t/m K)

Wencke Appelman ( studenten met achternaam L t/m Z)

Keuzevakken

Procedure omtrent keuzevakken
Als je de vakken hebt gekozen die je in wil zetten in je vrijekeuzeruimte dan kun je deze door middel van een verzoekschrift in uSis aan de examencommissie voorleggen.
De procedure voor het indienen van verzoekschriften via uSis gaat als volgt:
1. In uSis kies je bij het onderdeel keuzeruimte voor indienen verzoekschrift. Je hebt keuze uit meerdere verzoekschriften:

  • Verzoekschrift ‘Vervanging’. Dit verzoekschrift dien je in bij vakken die je als keuzevakken volgt en die je niet volgt of hebt gevolgd in het kader van een andere opleiding (bijvoorbeeld een tweede studie of een eerdere studie)

  • Verzoekschrift ‘Vrijstelling’. Dit verzoekschrift gebruik je als je in het kader van een andere opleiding vakken hebt gevolgd en je die vakken wilt gebruiken voor je vrijekeuzeruimte van Politicologie / IP.

  1. De ingediende verzoekschriften worden geadministreerd door het OSC en doorgestuurd aan de examencommissie.
  2. De examencommissie keurt je verzoekschrift goed of wijst deze af. Hiervan krijg je bericht via uSis.
    Verzoekschriften kun je voorafgaand aan het volgen van een vak indienen. Ook het achteraf indienen van een verzoekschrift (dus na volgen en afronden van dat vak) is mogelijk. Let wel op: in dat laatste geval kan het zijn dat je verzoekschrift wordt afgekeurd en je het vak niet mag opnemen in je vrijekeuzeruimte. Het is dus het meest verstandig om goedkeuring te vragen voorafgaand aan het volgen van een keuzevak.

Criteria beoordeling keuzevakken
De keuzevakken worden op basis van de onderstaande criteria beoordeeld:
Het keuzevak:
1. Maakt onderdeel uit van een bachelor opleiding WO/minor of is vermeld in de keuzevakkengids of volg je in het kader van studeren aan een buitenlandse universiteit;
2. Omvat literatuurstudie;
3. Wordt afgesloten met een schriftelijk werkstuk of tentamen;
4. Heeft inhoudelijk niet teveel overlap met vakken uit het verplichte politicologie-curriculum (dus het mag wel tegen politicologie aanliggen qua thema, maar niet dezelfde stof behandelen als in de vakken bij politicologie).

Na goedkeuring dien je zelf zorg te dragen voor de inschrijving voor het vak via uSis of als dit niet lukt door te mailen naar het Onderwijs Service Centrum.