Studiegids

nl en

Tutoraat Academische Vaardigheden

Vak
2023-2024

IBP students, see Academic Skills Tutorial

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In het studieonderdeel Tutoraat Academische Vaardigheden wordt een begin gemaakt met de academische vorming van de student, met name met de training in drie belangrijke algemene academische vaardigheden: het schrijven van een artikel, het houden van een voordracht en het opzetten van een experiment. Tijdens de oefening in deze vaardigheden wordt uitgebreid aandacht besteed aan argumentatie, correct taalgebruik, bibliotheekgebruik, het maken van literatuurverwijzingen en het samenstellen van een literatuurlijst. Tevens wordt in diverse contexten aandacht besteed aan de ethische aspecten van het doen van onderzoek.

Naast academische vorming heeft het tutoraat nog een tweede doel: het bieden van ondersteuning aan studenten, vooral voor de bevordering van de studievoortgang. Deze doelstelling is nauw gekoppeld aan ‘het bindend studieadvies’ (BSA). Het BSA is een advies aan het eind van het eerste studiejaar over de voortzetting van de studie. Nadere informatie over het BSA, en over de maatregelen die in het kader van het BSA zijn genomen, wordt elders gegeven op de psychologiewebsite. Aan de hand van een inventarisatie van studiemethodes die een student gebruikt wordt een persoonlijke combinatie van online trainingsmodules over studievaardigheden aanbevolen. Als de tutor bij een student een concrete belemmering constateert voor de succesvolle voortzetting van de studie, dan mag de tutor afronden van een bijpassende online trainingsmodule verplicht stellen voor het behalen van de cursus.

Het meedoen aan onderzoeken om zelf te ervaren hoe het is om proefpersoon te zijn bij een psychologisch onderzoek en het succesvol afronden van een plagiaatquiz maken deel uit van het Tutoraat.

Leerdoelen

Het tutoraat stelt zich ten doel studenten te trainen in drie academische vaardigheden: het schrijven van een wetenschappelijk literatuurverslag, het houden van een wetenschappelijke presentatie en het ontwerpen van een onderzoeksvoorstel. Uitgangspunt is dat deze academische vaardigheden van belang zijn in vrijwel alle beroepsvelden die volgen op de opleiding psychologie.

Na afloop van deze cursus kunnen studenten:
1. digitale (bibliotheek-) middelen toepassen om relevante wetenschappelijke literatuur te vinden en selecteren
2. wetenschappelijke teksten efficiënt en effectief bestuderen en interpreteren
3.wetenschappelijke inzichten in eigen woorden herschrijven, met correct taalgebruik en in gerefereerd volgens APA richtlijnen
4. een logisch betoog opbouwen
5. een beantwoordbare vraag formuleren en deze op basis van wetenschappelijke literatuur beantwoorden
6. een heldere mondelinge wetenschappelijke presentatie geven
7. een experimenteel onderzoek en het bijbehorende analyseplan ontwerpen
8. ethische richtlijnen op ontwerp, uitvoering en rapportage van psychologisch onderzoek toepassen
9. constructieve feedback geven en verwerken

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

Op het programma staan in ieder geval drie individuele mentorgesprekken, 12 werkgroepsessies van 2 uur, en 8 uur deelnemen aan psychologische onderzoeken. Elke student kan daarnaast tijdens het studiejaar zelf een afspraak maken met de tutor, bijvoorbeeld om te kunnen praten over omstandigheden die de studie belemmeren. Tutoren kunnen hiervoor ook zelf het initiatief nemen. Er zullen geen weblectures beschikbaar worden gesteld.

In het Tutoraat academische vaardigheden wordt gewerkt in tutorgroepen van 12 studenten. De begeleidende docent is tegelijkertijd tutor en mentor. Bij de oefening met vaardigheden is de docent vooral tutor. De tutor legt uit, geeft feedback op geleverd werk, controleert, beoordeelt en sanctioneert. Op deze wijze wordt de student gestuurd in het aanleren van professioneel gedrag dat passend is tijdens en na de opleiding. In diens ondersteunende rol is de docent vooral mentor die de student wegwijs maakt, adviezen en goede raad geeft, en helpt in geval van problemen.

Gedurende het eerste semester vinden in het kader van de vaardigheid ‘een kort artikel schrijven’ zes bijeenkomsten plaats (Module 1, leerdoelen 1-5). In het tweede semester worden drie bijeenkomsten besteed aan ‘het houden van een voordracht’ (Module 2, leerdoelen 4-6, 9) en ook drie bijeenkomsten aan ‘het opzetten van een experiment’ (Module 3, leerdoelen 3-5, 7-9). Studenten dienen voor elke bijeenkomst opdrachten te maken en deze bij de tutor in te leveren. De tutor kijkt het werk voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst na, zodat het tijdens de bijeenkomst kan worden besproken.

Toetsing

In totaal mag niet meer dan één van de twaalf plenaire bijeenkomsten gemist worden. Deze aanwezigheidsplicht wijkt af van die van de meeste andere cursussen omdat de cursus bestaat uit drie korte modules met per bijeenkomst verschillende leerdoelen. Ook aanwezigheid bij de mentorafspraken is verplicht. Afwezigheid wegens dringende persoonlijke omstandigheden moet altijd (vooraf) bij de tutor worden gemeld.

Alle (deel)opdrachten dienen voor de deadline te worden gemaakt en ingeleverd en de student dient actief mee te doen aan de werkgroepen. Ongeoorloofde afwezigheid of onvoldoende naleving van de regels kan aanleiding zijn om de student uit te sluiten van een module, of van de hele cursus.

Per module krijgen studenten een cijfer voor een module-opdracht. Alle drie de modules moeten met een voldoende zijn afgesloten. Dit impliceert tevens dat een onvoldoende voor één module niet kan worden gecompenseerd met cijfers voor de andere modules. Het eindcijfer van het tutoraat is het gemiddelde van de cijfers van de 3 modules met weging van respectievelijk 40%, 30% en 30%.

Daarnaast dient elke student:

  • de online quiz over het begrip ‘plagiaat’ vóór tutoraatbijeenkomst 4 met goed gevolg doorlopen te hebben. Voldoen aan deze eis maakt deel uit van de afronding van module 1.

  • individueel verplicht gestelde online module(s) in het kader van studievaardigheden doorlopen te hebben. Voldoen aan deze eis maakt deel uit van de afronding van module 1.

  • 8 uur (= 16 proefpersooncredits) als participant te fungeren in lopend onderzoek van het Instituut Psychologie of Pedagogiek. Opgave en registratie van deelname vindt plaats via Sona. Voldoen aan deze eis maakt deel uit van de afronding van module 3.

Succesvolle afronding van het tutoraat levert 5 studiepunten op. De studiepunten worden aan het eind van het studiejaar, na de afronding van alle drie de modules, als één geheel uitgekeerd.

Proefpersooncredits moeten zijn geregistreerd in SONA vóór 1 juli van het lopende studiejaar om mee te tellen voor het behalen van module 3 van het vak Tutoraat Academische Vaardigheden. Als credits te laat worden geregistreerd dan worden deze pas in het volgende academisch jaar verwerkt, en dit kan gevolgen hebben voor het Bindend Studieadvies.
Aan studenten die niet of te laat komen opdagen voor een onderzoek waarvoor zij zich via SONA hadden aangemeld, en zich daarvoor niet tijdig hebben afgemeld, kan een sanctie worden opgelegd van een even groot aantal negatieve credits als waarvoor ze zich hadden aangemeld, met een maximum van drie credits. Dit betekent dat de beboete student naast de 16 normale proefpersooncredits ook alle strafcredits moet behalen om aan de voorwaarden van dit onderdeel van Tutoraat Academische Vaardigheden te voldoen.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Alle studenten zijn verplicht om de Toets Wetenschappelijke Integriteit met een score van 100% af te ronden, zodat ze inzicht krijgen in de toepassing van integriteit bij het schrijven van wetenschappelijke teksten. De studenten krijgen toegang tot de toets via een module op Brightspace. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

Syllabus Tutoraat Academische Vaardigheden 2023-2024. Daarin staan de opdrachten die de studenten moeten maken en de achtergrondinformatie die daarvoor nodig is. Deze syllabus zal als PDF worden aangeboden.

Contact information

Dr. Guido Band band@fsw.leidenuniv.nl