Studiegids

nl en

Inleiding in de Psychologie

Vak
2023-2024

IBP students, see Introduction to Psychology

Vrijstelling

Voor deze cursus wordt geen vrijstelling verleend.

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In de cursus Inleiding in de Psychologie wordt een eerste kennismaking geboden met het vakgebied van de psychologie en haar subdisciplines. De belangrijkste perspectieven en stromingen, waaronder neurale, evolutionaire, cognitieve, en sociale benaderingen van de psychologie worden op een coherente manier gepresenteerd waardoor de student na het volgen van de cursus een solide basis heeft voor verdere studie van de menselijke geest en gedrag.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus kan de student…

  • De ontwikkelingen die hebben geleid tot de huidige academische psychologie identificeren.

  • De belangrijkste fundamentele concepten van de verschillende deelgebieden binnen de psychologie uitleggen.

  • De belangrijkste theorieën binnen de deelgebieden van de psychologie en hun onderlinge samenhang uitleggen.

  • Manieren identificeren waarop (empirisch) onderzoek binnen de psychologie leidt tot theorievorming.

  • Uitleggen hoe psychologische theorieën in onderzoek worden getoetst.

  • De praktische en professionele toepassingen van psychologische theorieën benoemen.

  • Differentiëren tussen verschillende verklaringen voor psychologische fenomenen.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens

Je moet je uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum inschrijven voor je tentamen in My Studymap. Vergeet dit niet! Raadpleeg het inschrijfprotocol voor meer informatie. Zonder geldige inschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

15 hoorcolleges van 2 uur en 8 werkgroepbijeenkomsten van 2 uur.

De hoorcolleges

De docenten behandelen per college 1 of 2 hoofdstukken uit het studieboek (Gray en Bjorklund, zie Studiemateriaal). De docenten bieden in een hoorcollege ondersteuning bij de voorbereiding op het tentamen door uit te leggen, toe te lichten, en illustraties te geven. Tevens verschaffen zij inzicht in hoofd- en bijzaken. Daarnaast zullen de docenten ook andere en/of nieuwe invalshoeken behandelen, recent materiaal aandragen, een onderwerp uitdiepen of juist de psychologische kennis zoals die in het boek wordt gepresenteerd in een bredere context plaatsen.

De werkgroepen

Een werkgroep bestaat uit 1 docent en maximaal 26 studenten (2 samengevoegde tutorgroepen). Met uitzondering van week 40 (de week na 3 oktober) en de tentamenweek komt elke werkgroep wekelijks bijeen; in totaal zijn er dus acht werkgroepbijeenkomsten. Studenten zijn verplicht de werkgroepbijeenkomsten bij te wonen. In een werkgroepbijeenkomst wordt door de docent ondersteuning geboden bij de voorbereiding op het tentamen. Dit betekent overigens niet dat de docent zich in zijn uitleg zal beperken tot de tentamenstof: ook verdieping van de stof en (daarmee) enthousiasmering voor de psychologie staan op het programma. Van de studenten wordt tijdens de werkgroepbijeenkomsten een actieve inbreng verwacht.

Toetsing

Tijdens elke werkgroepbijeenkomst wordt een korte essaytoets afgenomen. De docenten beoordelen de antwoorden en kennen 0 tot 3 punten toe, afhankelijk van correctheid en volledigheid van het toetsantwoord. De resultaten worden omgezet naar een werkgroepcijfer (zie het Werkboek voor een omrekentabel). Het eindtentamen bestaat uit 50 meerkeuzevragen en wordt afgenomen in het Nederlands. Opgeven voor het eindtentamen kan tot tien dagen van te voren via uSis, en is daarna niet meer mogelijk. Voor het tentamen dient Gray en Bjorklund geheel te worden bestudeerd, met uitzondering van de Statistical Appendix.

In week 40 kunnen de studenten online een deeltoets maken over de hoofdstukken 1 t/m 8. De deeltoets, die bestaat uit 30 meerkeuzevragen, is van belang voor zowel de student als de opleiding Psychologie. De student krijgt feedback over de effectiviteit van zijn of haar wijze van studeren tot dan toe. Voor de opleiding geeft het deeltoetscijfer een indicatie van de vorderingen van de studenten. De deeltoets telt niet mee voor het eindcijfer voor de cursus. Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van het tentamencijfer (70%) en het werkgroepcijfer (30%). Het werkgroepcijfer blijft geldig bij eventuele volgende tentamengelegenheden.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Alle studenten zijn verplicht om de Toets Wetenschappelijke Integriteit met een score van 100% af te ronden, zodat ze inzicht krijgen in de toepassing van integriteit bij het schrijven van wetenschappelijke teksten. De studenten krijgen toegang tot de toets via een module op Brightspace. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

Gray, P. & Bjorklund, D.F. (2018), Psychology (8th ed.). New York: Worth Publishers. ISBN-10: 1-319-15051-9. ISBN-13: 978-1-319-15051-8.

Ter ondersteuning van de bestudering van Gray & Bjorklund is een Werkboek Inleiding in de Psychologie samengesteld. Hierin zijn per hoofdstuk uit Gray & Bjorklund studievragen opgenomen over belangrijke onderwerpen. Tevens bevat het werkboek voorbeelden van tentamenvragen en informatie over de videofragmenten die tijdens de werkgroepen worden getoond en besproken. De studievragen in het werkboek fungeren als leidraad voor de wekelijkse bespreking van de hoofdstukken van het leerboek. Het werkboek bevat nadere informatie over de wijze waarop het werkgroepcijfer wordt berekend en hoe het wordt meegenomen in de berekening van het eindcijfer. Het werkboek is vanaf half augustus beschikbaar op Brightspace.

Contact information