Studiegids

nl en

Inleiding in de Methodologie en Statistiek

Vak
2023-2024

IBP students, see Introduction to Methodology and Statistics

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De cursus behandelt onder andere: empirisch redeneren, het opstellen van een toetsbaar onderzoeksidee, het kiezen van dataverzamelingsmethoden, het trekken van steekproeven, het vaststellen van betrouwbaarheid en validiteit, het omgaan met beschrijvende statistiek, de normale verdeling, samenhang tussen variabelen, experimentele controle en (quasi-)experimentele onderzoeksontwerpen.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

 • de grondprincipes en de belangrijkste concepten van de methodologie van psychologisch onderzoek te begrijpen

 • de meestvoorkomende methoden voor dataverzameling en steekproeven trekken te herkennen en begrijpen

 • verscheidene aspecten van de kwaliteit van meetinstrumenten te herkennen en begrijpen

 • diverse onderzoeksontwerpen te herkennen en beschrijven

 • univariate en bivariate data te beschrijven met behulp van grafieken en beschrijvende statistieken

 • statistische software te gebruiken voor het genereren van grafieken en beschrijvende statistieken

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens

Je moet je uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum inschrijven voor je tentamen in My Studymap. Vergeet dit niet! Raadpleeg het inschrijfprotocol voor meer informatie. Zonder geldige inschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges en 8 werkgroepen van elk 2 uur.

De hoorcolleges

Iedere studieweek begint met een hoorcollege waarin de stof wordt geïntroduceerd. De colleges bevatten ook aanvullende en nieuwe onderwerpen die ook in het tentamen terugkomen. Ter voorbereiding op de colleges worden studenten geacht de voorgeschreven hoofdstukken voor die week te lezen. De hoorcolleges richten zich met name op doelstellingen 1 en 2. De colleges zullen zowel in een collegezaal als via een livestream te volgen zijn. De opnames van de hoorcolleges zijn als weblectures beschikbaar.

De werkgroepen

Op een van de dagen na het hoorcollege vindt de werkgroepbijeenkomst plaats. Ter voorbereiding op die bijeenkomst maken studenten een aantal verplichte huiswerkopdrachten, die bij aanvang worden gecontroleerd door de docent. Tijdens de bijeenkomst ligt de nadruk op het toepassen van de opgedane kennis in de praktijk. Daarnaast leren studenten te werken met R, een open source softwarepakket voor statistische data-analyse. Studenten dienen hun werkboek mee te brengen naar iedere bijeenkomst. De onderwerpen die aan bod komen in de werkgroepen behoren tot de tentamenstof. Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht.

NB: Tweedejaars studenten die het vak dienen te herkansen alsook premaster studenten zullen in de werkgroepen nog gebruik maken van de statistische software IBM SPSS Statistics (in plaats van R). Recidivisten die de SPSS toets herkansen, zijn verplicht om aanwezig te zijn bij de 4 SPSS werkgroepen. Deze vinden plaats in week 3,4,8 en 9 van de cursus.

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee onderdelen:
1. Het schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen, waarin zowel theoretische kennis als statistische berekeningen uit de literatuur, de colleges en de werkgroepen getoetst worden.
2. De R-vaardigheidstoets, die zowel de verschillende facetten van het werken met R, als ook het lezen van de uitvoer betreft.

Het eindcijfer is een combinatie van het tentamencijfer (70%) en het cijfer voor de R-vaardigheidstoets (30%).

NB: Tweedejaars studenten die het vak dienen te herkansen alsook premaster studenten zullen een SPSS-vaardigheidstoets maken (in plaats van een R-vaardigheidstoets).

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Alle studenten zijn verplicht om de Toets Wetenschappelijke Integriteit met een score van 100% af te ronden, zodat ze inzicht krijgen in de toepassing van integriteit bij het schrijven van wetenschappelijke teksten. De studenten krijgen toegang tot de toets via een module op Brightspace. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur en software

 • Leary, M.L. (2012) Introduction to Behavioral Research Methods (6th edition). Boston: Pearson. ISBN 978-1-29202-027-3

 • Howell, D.C. (2014/2021). Statistical Methods for Psychology (Leiden edition). Wadsworth: Cengage Learning. ISBN 978-1-4737-8791-9. E-book, kan online besteld worden: https://www.cengage.uk/c/custom/9781473787919/

 • R (open source software, gratis te downloaden op www.r-project.org)

 • R Studio (open source software, gratis te downloaden op www.posit.co)

 • Werkboek Inleiding in de Methodologie en Statistiek 2023-2024

 • College-slides (aangeboden via Brightspace)

 • Let op: Pre-Master studenten hebben mogelijk aanvullende literatuur en/of software nodig voor het gebruik van SPSS. Zij zullen hierover geïnformeerd worden door de studieadviseur of de cursuscoördinator.

Contactinformatie