Studiegids

nl en

Toetsende Statistiek

Vak
2023-2024

IBP students, see Inferential Statistics

Toegangseisen

Het vak sluit aan op Inleiding in de Methodologie en Statistiek en veronderstelt deze voorkennis en vaardigheden.

Beschrijving

In veel wetenschappelijke studies worden metingen gedaan aan proefpersonen. De cursus Inleiding in de Methodologie en Statistiek behandelde onderwerpen als het opzetten van een studie en het nemen en het presenteren van metingen in een steekproef van deelnemers. Maar het doel van een studie is doorgaans niet om deze deelnemers te beschrijven, maar om een algemene uitspraak te doen. Toetsende statistiek gaat over dit proces, van het vertalen van metingen aan een steekproef, in uitspraken over een populatie. Als je wilt weten of twee groepen mensen van elkaar verschillen, of een interventie op een werkplek effect heeft, of je therapie werkt, dan moet je de echte effecten kunnen onderscheiden van de willekeurige variatie die we krijgen door een steekproef te nemen. Zo kunnen we de vraag beantwoorden: zou dit puur toeval kunnen zijn, of is er echt iets aan de hand?

In dit vak wordt kennis van de kansrekening opgehaald en toegepast bij statistische toetsen die in de psychologie het meest gebruikt worden. Studenten leren om de juiste toets uit te kiezen en uit te voeren voor een gegeven situatie, de redenatie erachter te begrijpen, en aan te geven wat de resultaten betekenen.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus kan de student:
1. de concepten van statistische hypothesetoetsing begrijpen
2. type-1- en type-2-fout, power, effectmaten en betrouwbaarheidsintervallen begrijpen
3. algemeen gebruikte statistische toetsen voor numerieke en categorische variabelen begrijpen
4. de juiste statistische toets selecteren voor een specifieke situatie
5. statistische toetsen handmatig uitvoeren en interpreteren
6. statistische toetsen met statische software uitvoeren en interpreteren

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens

Je moet je uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum inschrijven voor je tentamen in My Studymap. Vergeet dit niet! Raadpleeg het inschrijfprotocol voor meer informatie. Zonder geldige inschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges en 8 werkgroepen van elk 2 uur.

De hoorcolleges

Iedere studieweek begint met een hoorcollege waarin de stof wordt geïntroduceerd. De colleges bevatten ook aanvullende en nieuwe onderwerpen die ook in het tentamen terugkomen. Ter voorbereiding op de colleges worden studenten geacht de voorgeschreven hoofdstukken voor die week te lezen. De opnames van de hoorcolleges komen als weblectures beschikbaar.

De werkgroepen

Op een van de dagen na het hoorcollege vindt de werkgroepbijeenkomst plaats. Ter voorbereiding op die bijeenkomst maken studenten een aantal verplichte huiswerkopdrachten, die bij aanvang worden gecontroleerd door de docent. Tijdens de bijeenkomst ligt de nadruk op het toepassen van de opgedane kennis in de praktijk. Daarnaast leren studenten te werken met R, een programmeertaal voor statistische data-analyse. Studenten dienen hun werkboek (geprint of digitaal) mee te brengen naar iedere bijeenkomst. De onderwerpen die aan bod komen in de werkgroepen behoren tot de tentamenstof. Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht.

NB: Tweedejaars studenten die het vak dienen te herkansen alsook premaster studenten zullen in de werkgroepen nog gebruik maken van de statistische software IBM SPSS Statistics (in plaats van R). Recidivisten die de SPSS toets herkansen, zijn verplicht om aanwezig te zijn bij de 4 SPSS werkgroepen. Deze vinden plaats in week 5,6,7 en 8 van de cursus.

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee onderdelen:
1. Het schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen, waarin zowel theoretische kennis als statistische berekeningen uit de literatuur, de colleges en de werkgroepen getoetst worden.
2. De R-vaardigheidstoets, die zowel de verschillende facetten van het werken met R, als het lezen van de uitvoer toetst.

Het eindcijfer is een combinatie van het tentamencijfer (70%) en het cijfer voor de R-vaardigheidstoets (30%).

NB: Tweedejaars studenten die het vak dienen te herkansen alsook premaster studenten zullen een SPSS-vaardigheidstoets maken (in plaats van een R-vaardigheidstoets).

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Alle studenten zijn verplicht om de Toets Wetenschappelijke Integriteit met een score van 100% af te ronden, zodat ze inzicht krijgen in de toepassing van integriteit bij het schrijven van wetenschappelijke teksten. De studenten krijgen toegang tot de toets via een module op Brightspace. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur en software

  • Howell, D.C. (2014/2021). Statistical Methods for Psychology (Leiden edition). Wadsworth: Cengage Learning. ISBN 978-1-4737-8791-9. E-book, kan online besteld worden: https://www.cengage.uk/c/custom/9781473787919/

  • R (open source software, gratis te downloaden op www.r-project.org)

  • R Studio (open source software, gratis te downloaden op www.posit.co)

  • Werkboek Toetsende Statistiek 2023-2024 (aangeboden via Brightspace)

  • College-slides (aangeboden via Brightspace)

  • Let op: Pre-Master studenten hebben mogelijk aanvullende literatuur en/of software nodig voor het gebruik van SPSS. Zij zullen hierover geïnformeerd worden door de studieadviseur of de cursuscoördinator.

Contact information

S.M.H. Huisman s.m.h.huisman@fsw.leidenuniv.nl
Juan Claramunt (for R) j.claramunt.gonzalez@fsw.leidenuniv.nl