Studiegids

nl en

Sociale en Organisatiepsychologie

Vak
2023-2024

IBP students, see Social and Organisational Psychology

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In de sociale psychologie bestudeert men hoe – in persoonlijke of werksituaties – onze gedachten, gevoelens en gedragingen (of ons gedrag) worden beïnvloed door anderen, en hoe wij anderen beïnvloeden.

In deze cursus maken de deelnemers op een inleidend niveau kennis met de belangrijkste theorieën en bevindingen op dit gebied. De onderliggende processen die behandeld worden, hebben betrekking op:

  • sociale waarneming en sociale cognitie (bv. hoe vormen we een indruk van andere personen)

  • attitudes (bv. hoe vormen we een mening en hoe is die te beïnvloeden)

  • gedrag in groepen (bv. hoe komen gezamenlijke beslissingen tot stand).

Een goed begrip van deze processen helpt ons inzicht te krijgen in verschillende aspecten van het functioneren van mensen in werksituaties, zoals:

  • personeelsbeoordeling en selectie (bv. kunnen we voorkomen dat stereotypen een rol spelen in loopbaanbeslissingen)

  • motivatie en leiderschap (bv. kan een leidinggevende er voor zorgen dat mensen zich betrokken voelen bij hun werk)

  • samenwerking en teamprestaties (bv. kun je ervoor zorgen dat een team beter presteert dan de afzonderlijke teamleden).

Leerdoelen

Het doel van deze cursus is om studenten zowel kennis te laten opdoen over algemene theoretische principes als inzichtelijk te maken hoe deze theoretische kennis kan worden gebruikt om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van mensen in organisaties en meer algemeen in sociale settings. Studenten verkrijgen een overzicht van en inzicht in theorieën en onderzoek op het gebied van de sociale- en organisatiepsychologie. In de werkgroepen oefenen studenten met het analyseren van alledaagse verschijnselen aan de hand van theorie uit de sociale- en organisatiepsychologie en het ontwikkelen van oefeningen waarin deze theorie geillustreerd wordt. Beide betreffen belangrijke beroepsvaardigheden voor sociaal- en organisatiepsychologen werkzaam in domeinen zoals advies, assessment en training, en (toegepast) onderzoek. Opdrachten en presentaties worden beoordeeld en vormen samen met het tentamencijfer de basis voor de eindscore.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens

Je moet je uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum inschrijven voor je tentamen in My Studymap. Vergeet dit niet! Raadpleeg het inschrijfprotocol voor meer informatie. Zonder geldige inschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

Er zijn 14 colleges van 2 uur en 4 werkgroepen van 2 uur.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen.

  • Presentatie en schrijfopdracht in de werkgroepen.

Voor iedere propedeusecursus wordt het eindcijfer bepaald door twee deelcijfers: een gewogen middeling van tentamen 70% en het gewogen gemiddelde van de twee werkgroepopdrachten 30%. Regeling cijferberekening

Kennis en inzicht worden getoetst middels een tentamen met meerkeuzevragen.
Toepassing van kennis en inzicht wordt getoetst in twee werkgroepopdrachten bestaande uit een presentatie en een schrijfopdracht. Wanneer het deelcijfer voor de werkgroepopdrachten onvoldoende is (lager dan 5.50), mag de schrijfopdracht opnieuw ingeleverd worden ter herkansing. Aangezien tijdens de cursus aan alle studenten uitgebreide plenaire en ook individuele feedback op de schrijfopdracht wordt gegeven, is de maximaal haalbare beoordeling voor de herkanste schrijfopdracht een Voldoende (6.0).

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Alle studenten zijn verplicht om de Toets Wetenschappelijke Integriteit met een score van 100% af te ronden, zodat ze inzicht krijgen in de toepassing van integriteit bij het schrijven van wetenschappelijke teksten. De studenten krijgen toegang tot de toets via een module op Brightspace. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

  • Neck, C. P., Houghton, J. D., Murray, E. L., & SAGE Publishing. (2023). Organizational Behavior (A Skill-Building Approach) - International Student Edition. 3rd edition. SAGE Publications. *Let op: dit betreft de nieuwe, 3de editie van het boek

  • Heinzen, T. E., & Goodfriend, W. (2021). Social Psychology - International Student Edition. SAGE Publications.

Beide boeken worden ook als gezamenlijk pakket met korting aangeboden, ISBN van de bundel: NNB.

Contact information

Dr. Hester Ruigendijk (coördinator) h.a.h.ruigendijk@fsw.leidenuniv.nl

Docenten: Prof.Dr. E. van Dijk en Dr. E.A.C. van Leeuwen (Dr. H.A.H. Ruigendijk verzorgt het onderwijs in de IBP versie)